16

Y-Samsôn Ti Ƀuôn Gasa

1Y-Samsôn nao kơ ƀuôn Gasa leh anăn tinăn ñu ƀuh sa čô mniê knhông. Ñu mŭt dôk hŏng gơ̆. 2Arăng hưn kơ phung Gasa, “Y-Samsôn truh leh tinei.” Diñu wang jŭm anôk anăn leh anăn kăp ngă kơ Y-Samsôn jih mlam ti ƀăng jang ƀuôn. Diñu dôk kriêp jih mlam anăn, lač, “Brei drei guôn tơl aguah mngač, leh anăn drei srăng bi mdjiê ñu.” 3Ƀiădah Y-Samsôn dôk đih tơl krah mlam. Ti krah mlam ñu kgŭ leh anăn djă ti boh ƀăng jang ƀuôn leh anăn ti dua ƀĕ gơ̆ng. Ñu buč giê kal leh anăn jih ƀăng jang, klam ti mra ñu, leh anăn ba dŏ anăn ti čŏng kbuôn dôk ti anăp ƀuôn Hêbron.

Y-Samsôn leh anăn H'Dêlila

4Leh klei anăn, ñu khăp kơ sa čô mniê hlăm tlung Sôrek, anăn gơ̆ H'Dêlila. 5Phung khua phung Philistin nao kơ mniê anăn leh anăn lač kơ gơ̆, “Mplư ñu čiăng thâo mơ̆ng ñu mâo klei ktang anăn, leh anăn si hmei srăng dưi hŏng ñu, čiăng hmei dưi čăp ñu leh anăn mđăo ñu. Leh anăn grăp čô hmei srăng brei kơ ih sa êbâo sa êtuh klŏ prăk.” 6Snăn H'Dêlila lač kơ Y-Samsôn, “Kâo akâo kơ ih, lač kơ kâo mơ̆ng ih mâo klei ktang anăn, leh anăn si arăng dưi kă ih tơl arăng dưi mđăo ih?” 7Y-Samsôn lač kơ ñu, “Tơdah diñu kă kâo hŏng kjuh aruăt klei ksiêng hna mrâo ka krô ôh, snăn kâo srăng jing awăt leh anăn jing msĕ si mnuih mkăn.” 8Snăn phung khua phung Philistin ba kơ mniê anăn kjuh aruăt klei ksiêng hna mrâo ka krô ôh, leh anăn ñu kă gơ̆ hŏng klei anăn. 9Ñu mâo phung êkei dôk guôn hlăm adŭ ti lam. Ñu lač kơ gơ̆, “Ơ Y-Samsôn, phung Philistin hriê mă ih!” Ƀiădah ñu bi tloh hĕ klei anăn msĕ si sa aruăt kbuă sô̆ hŏng pui. Snăn arăng amâo thâo ôh mơ̆ng kbiă hriê klei ktang ñu.
10H'Dêlila lač kơ Y-Samsôn, “Nĕ anei ih mưč kơ kâo leh anăn blŭ luar kơ kâo. Kâo akâo kơ ih, hưn kơ kâo si arăng dưi čăp ih.” 11Gơ̆ lač kơ ñu, “Tơdah diñu čăp kâo hŏng klei kuĭ mrâo ka tuôm yua ôh, hlăk anăn kâo srăng jing msĕ si mnuih mkăn, leh anăn jing awăt.” 12Snăn, H'Dêlila mă klei kuĭ mrâo leh anăn kă gơ̆ hŏng klei anăn. Leh anăn ñu lač kơ gơ̆, “Ơ Y-Samsôn, phung Philistin hriê mă ih!” Phung mnuih kăp dôk hlăm adŭ ti lam. Ƀiădah gơ̆ bi tloh klei anăn mơ̆ng păl gơ̆ msĕ si sa aruăt mrai.
13H'Dêlila lač kơ Y-Samsôn, “Tơl ară anei ih mưč kơ kâo leh anăn blŭ luar kơ kâo. Hưn kơ kâo si arăng dưi čăp ih.” Gơ̆ lač kơ ñu, “Tơdah ih ƀôñ kjuh pha ƀŭk ti boh kŏ kâo mbĭt hŏng mrai kpañ leh anăn kă hŏng giê knơ̆ng, snăn kâo srăng jing awăt leh anăn jing msĕ si mnuih mkăn.” 14Snăn êjai gơ̆ pĭt, H'Dêlila mă kjuh pha ƀŭk ti boh kŏ ñu leh anăn mñam mbĭt hŏng mrai kpañ, leh anăn ñu kă hŏng giê knơ̆ng leh anăn lač kơ gơ̆, “Ơ Y-Samsôn, phung Philistin hriê mă ih!” Ƀiădah gơ̆ mdih pĭt, buč hĕ giê knơ̆ng leh anăn kpañ.
15Ñu lač kơ Y-Samsôn, “Si ih dưi lač, ‘Kâo khăp kơ ih’, êjai ih amâo mâo ai tiê mbĭt hŏng kâo ôh? Ih mưč kơ kâo tlâo bliư̆ hŏng anei, leh anăn ih amâo hưn kơ kâo ôh mơ̆ng kbiă hriê ai ktang ih.” 16Êjai grăp hruê ñu mtrŭt Y-Samsôn hŏng klei ktang leh anăn mgô̆ gơ̆ hŏng klei ñu blŭ, tơl ai mĭn gơ̆ amâo lŏ dưi gĭr ôh. 17Gơ̆ hưn jih klei gơ̆ mĭn leh anăn lač kơ ñu, “Dhŏng ƀơ̆ng amâo tuôm kuêh ƀŭk ti boh kŏ kâo ôh; kyuadah kâo jing sa čô Nasirê pioh kơ Aê Diê dơ̆ng mơ̆ng tian amĭ kâo. Tơdah leh arăng kuêh ƀŭk kâo, hlăk anăn klei ktang kâo srăng kbiă, kâo srăng jing awăt leh anăn jing msĕ si mnuih mkăn.”
18Tơdah H'Dêlila ƀuh gơ̆ hưn leh jih klei gơ̆ mĭn, ñu tiŏ nao arăng iêu phung khua phung Philistin, lač, “Hriê bĕ lŏ sa bliư̆ anei, kyuadah gơ̆ hưn jih klei mĭn gơ̆ kơ kâo.” Snăn phung khua phung Philistin hriê kơ ñu djă ba prăk mbĭt. 19Ñu brei gơ̆ pĭt ti pha ñu, leh anăn ñu iêu sa čô êkei leh anăn brei pô anăn kuêh hĕ kjuh pha ƀŭk ti boh kŏ gơ̆. Leh anăn ñu dơ̆ng bi awăt gơ̆, klei ktang gơ̆ kbiă mơ̆ng gơ̆. 20Ñu lač, “Ơ Y-Samsôn, phung Philistin hriê mă ih!” Gơ̆ mdih pĭt leh anăn lač, “Kâo srăng đuĕ msĕ si êlâo, leh anăn kpư̆ bi mtlaih kâo pô.” Ƀiădah gơ̆ amâo thâo ôh kơ Yêhôwa đuĕ mơ̆ng gơ̆ leh. 21Phung Philistin mă gơ̆, ƀlêč ală gơ̆, atăt gơ̆ kơ ƀuôn Gasa, leh anăn čăp gơ̆ hŏng klei săng đai kông. Gơ̆ kwă êsŭng tăp hlăm sang war mnă. 22Ƀiădah ƀŭk ti boh kŏ gơ̆, leh arăng kuêh, lŏ dơ̆ng dlông.

Klei Y-Samsôn Djiê

23Phung khua Philistin bi kƀĭn čiăng myơr mnơ̆ng ngă yang prŏng kơ Dagôn, yang diñu, leh anăn ngă klei hơ̆k mơak; kyuadah diñu lač, “Yang drei jao leh Y-Samsôn, roh drei, hlăm kngan drei.” 24Leh anăn tơdah phung ƀuôn sang ƀuh Y-Samsôn, diñu bi mni kơ yang diñu, lač,
  “Yang drei jao leh roh drei hlăm kngan drei,
   pô bi rai čar drei leh anăn bi mdjiê leh lu phung drei.”
25Êjai ai tiê diñu hơ̆k mơak, diñu lač, “Iêu Y-Samsôn čiăng kơ ñu bi êdah klei hlăp kơ drei.” Snăn diñu iêu Y-Samsôn mơ̆ng war mnă, leh anăn Y-Samsôn hlăp ti anăp diñu. Diñu brei Y-Samsôn dôk dơ̆ng ti plah wah kmeh. 26Y-Samsôn lač kơ hđeh pô djă ñu ti kngan, “Brei kâo ruêh kmeh krơ̆ng sang anei, čiăng kâo dưi knang ti kmeh anăn.” 27Sang anăn bŏ hŏng êkei wăt mniê; jih jang khua phung Philistin dôk tinăn, leh anăn ti dlông čuôr sang mâo hlăm brô tlâo êbâo čô êkei wăt mniê dôk dlăng êjai Y-Samsôn hlăp.
28Hlăk anăn Y-Samsôn iêu Yêhôwa leh anăn lač, “Ơ Khua Yang Aê Diê, lŏ hdơr bĕ kơ kâo, kâo akâo kơ ih, leh anăn bi ktang kâo knŏng lŏ sa bliư̆ anei, kâo akâo kơ ih, Ơ Aê Diê, čiăng kơ kâo rŭ ênua kơ phung Philistin kyua dua asăr ală kâo.” 29Leh anăn Y-Samsôn dưh kngan ti dua ƀĕ kmeh ti krah krơ̆ng sang, leh anăn ñu klư̆ dua ƀĕ kmeh anăn, kngan hnuă ti sa ƀĕ kmeh leh anăn kngan điâo ti sa ƀĕ kmeh mkăn. 30Y-Samsôn lač, “Brei kâo djiê mbĭt hŏng phung Philistin.” Hlăk anăn ñu klư̆ hŏng jih klei ktang ñu; leh anăn sang klưh ti dlông phung khua leh anăn jih jang phung ƀuôn sang dôk hlăm anăn. Snăn đơ phung Y-Samsôn bi mdjiê hlăk ñu djiê mâo lu hĭn kơ phung ñu bi mdjiê êjai ñu dôk hdĭp. 31Phung ayŏng adei ñu leh anăn jih jang găp djuê ñu trŭn nao mă ba asei mlei ñu, leh anăn dơr ñu hlăm anôk msat ama ñu, Y-Manôa, ti plah wah ƀuôn Sêra hŏng ƀuôn Êstaôl. Ñu phat kđi leh phung Israel êjai dua pluh thŭn.