17

Mikha teev dab mlom

1Muaj ib tug yawg yog neeg pem toj siab Efa‑i tebchaws hu ua Mikha. 2Nws hais rau nws niam tias, “Ib txheeb ib puas daim nyiaj uas muaj neeg nyiag koj li thiab koj tau tsawm foom rau thiab kuv hnov lawd, mas cov nyiaj ntawd nyob ntawm kuv. Yog kuv muab lawm.” Nws niam txawm hais tias, “Thov Yawmsaub foom koob hmoov rau kuv tus tub.” 3Mikha thiaj muab ib txhiab ib puas daim nyiaj ntawd thim rau leej niam. Mas leej niam hais tias, “Cov nyiaj no kuv pub kiag rau Yawmsaub ua nws tug, mas kuv muab rau koj coj mus txaug ua dab mlom thiab nchuav ua dab mlom. Kuv thiaj muab rov rau koj.” 4Thaum Mikha thim cov nyiaj rov rau leej niam lawm leej niam txawm coj ob puas daim mus rau tus Kws nyiaj muab txaug ua dab mlom thiab nchuav ua dab mlom. Mas tej dab mlom ntawd nyob hauv Mikha tsev. 5Tus Mikha no muaj ib lub tsev dab thiab ua ib lub efauj thiab teev dab qhuas, thiab tsa nws ib tug tub ua pov thawj coj kevcai. 6Ncua sijhawm ntawd cov Yixayee tsis muaj vajntxwv mas txhua tus nyias ua raws li nyias pom zoo.
7Muaj ib tug hluas, yog xeem Levi yog neeg Npelehee, nws nyob hauv Npelehee hauv xeem Yuda tebchaws. 8Nws tawm hauv Npelehee uas nyob hauv Yuda tebchaws mus nrhiav chaw nyob. Thaum nws taug kev mus ntawd nws mus txog pem toj siab Efa‑i tebchaws thiab mus txog Mikha lub tsev. 9Mikha thiaj hais rau nws tias, “Koj tuaj qhovtwg tuaj?” Nws teb tias, “Kuv yog ib tug Levi uas nyob hauv moos Npelehee hauv Yuda tebchaws, kuv tuaj mus nrhiav chaw nyob.” 10Mikha txawm hais rau nws tias, “Cia li nrog kuv nyob, ua kuv txiv thiab ua ib tug pov thawj rau kuv mas ib xyoos kuv yuav muab kaum daim nyiaj rau koj thiab muab ib cev tsoos tsho thiab mov noj rau koj.” Tus Levi ntawd thiaj mus rau hauv tsev. 11Tus Levi kuj txaus siab nrog tus yawg ntawd nyob. Tus hluas ntawd kuj zoo tam Mikha ib tug tub ntag. 12Mikha kuj tsa tus Levi ntawd mas tus Levi thiaj ua nws tus pov thawj thiab nyob hauv nws tsev. 13Mikha hais tias, “Nimno kuv paub tseeb tias Yawmsaub yuav pub kuv noj qab nyob zoo rau qhov kuv muaj ib tug Levi ua pov thawj.”