18

Mikha thiab xeem Daj

1Ncua sijhawm ntawd cov Yixayee tsis muaj vajntxwv. Lub sijhawm ntawd xeem Daj tabtom nrhiav tebchaws rau lawv nyob ua lawv qub txeeg qub teg, rau qhov los txog thaum ntawd lawv tseem tsis tau nrog cov Yixayee tau qub txeeg qub teg. 2Mas cov Daj thiaj xa tsib tug txivneej uas siab tuab sawv cev lawv xeem tuaj hauv Xaula thiab Etha‑oo mus tshuaj tebchaws thiab saib tebchaws. Cov Daj hais rau lawv tias, “Nej cia li mus tshuaj saib tebchaws.” Lawv tuaj txog pem toj siab Efa‑i tebchaws, tuaj txog ntawm Mikha tsev mas so qhov ntawd. 3Thaum lawv tuaj ze ntawm Mikha tsev lawv cim tau tus hluas Levi ntawd lub suab, mas lawv thiaj nkag mus nug tias, “Leejtwg coj koj tuaj ntawm no thiab koj ua dabtsi ntawm no? Koj ua haujlwm dabtsi?” 4Nws teb lawv tias, “Mikha ua li ub li no rau kuv, nws ntiav kuv mas kuv thiaj ua nws tus pov thawj.” 5Lawv txawm hais rau nws tias, “Thov nug Vajtswv rau peb xwv peb thiaj paub tias qhov uas peb yuav mus no yuav zoo los tsis zoo.” 6Tus pov thawj txawm hais rau lawv tias, “Cia li tso siab lug mus. Yawmsaub lub qhov muag yeej ntsia ntsoov qhov uas nej mus ntawd.”
7Tsib tug txivneej ntawd thiaj li tawm mus txog lub moos La‑i, mas pom tias cov neeg hauv lub moos ntawd nyob tso siab lug zoo yam nkaus li cov neeg Xaidoo. Lawv nyob tus yees tsis txob tsis txhawj dabtsi, tsis tu ncua ib yam dabtsi hauv ntiajteb no li, lawv yog neeg muaj txiag. Lawv nyob deb ntawm cov Xaidoo thiab lawv tsis muaj kev ntsig txog lwm yam neeg. 8Thaum lawv rov los txog lawv tej kwvtij hauv Xaula thiab Etha‑oo, mas cov kwvtij nug lawv tias, “Nej mus pom zoo li cas?” 9Lawv teb tias, “Cia li sawv tsees, peb mus ua rog rau lawv rau qhov peb twb pom lub tebchaws ntawd lawm yog tebchaws zoo kawg li. Nej yuav tsis ua dabtsi li lov? Tsis txhob qeeb qeeb, cia li mus txeeb kiag lub tebchaws ntawd ua nej tug. 10Thaum uas nej mus txog yuav ntsib cov neeg uas tsis txob tsis txhawj dabtsi li. Lub tebchaws kuj dav, mas Vajtswv twb muab rau hauv nej txhais tes lawm, yog lub tebchaws uas tsis tu ncua ib yam dabtsi hauv ntiajteb no.”
11Mas xeem Daj rau pua tus txivneej muaj cuab yeej ua rog tawm hauv Xaula thiab Etha‑oo mus. 12Lawv mus ua yeej ntawm Khiliya Ye‑ali hauv Yuda tebchaws. Vim li no lawv thiaj hu qhov chaw ntawd hais tias Mahane Daj, los txog niaj hnub nimno. Lub yeej ntawd nyob ntawm Khiliya Ye‑ali sab hnub poob. 13Lawv kuj hla qhov ntawd mus rau pem toj siab Efa‑i tebchaws, mus txog Mikha tsev.
14Mas tsib tug txivneej uas twb mus tshuaj tebchaws ntawm lub moos La‑i lawd hais rau lawv tej kwvtij tias, “Nej puas paub tias hauv lub tsev no muaj ib lub efauj thiab dab qhuas thiab ib tug dab mlom uas txaug thiab ib tug dab mlom uas nchuav? Nej cia li xav saib nej yuav ua li cas.” 15Lawv thiaj nkag mus rau hauv tus Levi hluas ntawd lub tsev uas nyob ntawm Mikha tsev mas nug nws kev noj qab nyob zoo. 16Mas xeem Daj rau pua leej uas coj cuab yeej ua rog sawv ntawm rooj vag. 17Mas tsib tug uas mus tshuaj tebchaws ntawd kuj nkag mus muab tus dab mlom uas txaug thiab lub tsho efauj thiab tej dab qhuas thiab tus dab mlom uas nchuav ntawd. Mas tus pov thawj kuj sawv nrog rau pua tus txivneej uas coj cuab yeej ua rog sawv ntawm rooj vag ua ke. 18Thaum cov neeg no nkag mus rau hauv Mikha tsev muab tus dab mlom uas txaug thiab lub tsho efauj thiab tej dab qhuas thiab tus dab mlom uas nchuav ntawd los, tus pov thawj thiaj nug tias, “Nej ua dabtsi li no?” 19Lawv teb nws tias, “Ua twjywm, muab tes pos qhov ncauj es nrog peb mus, mus ua peb txiv thiab ua peb li pov thawj. Ua pov thawj rau ib tug txivneej tsev neeg zoo los ua pov thawj rau ib xeem ib cum hauv cov Yixayee zoo dua?” 20Mas tus pov thawj thiaj li zoo siab. Nws thiaj muab lub efauj thiab tej dab qhuas thiab tus dab mlom uas txaug coj nrog cov neeg ntawd mus.
21Lawv thiaj tig kiag ntawd mus, lawv tso lawv tej menyuam thiab tej tsiaj txhu mus ua ntej. 22Thaum lawv mus ntawd deb ntawm Mikha tsev lawd mas Mikha txawm hu cov neeg uas nyob ze nws tsev tuaj ua ke mas lawv caum cuag cov neeg Daj. 23Lawv qw hu cov Daj, mas cov Daj cia li tig hais rau Mikha tias, “Muaj li cas es koj yuav coj neeg coob ua luaj li no tuaj?” 24Nws teb tias, “Nej muab kuv tej dab mlom uas kuv ua thiab coj kuv tus pov thawj khiav mus lawm, es kuv tseem tshuav dabtsi thiab? Ua cas nej tseem nug kuv tias, ‘Yog ua li cas?’ ” 25Cov Daj thiaj hais rau nws tias, “Tsis txhob tsa koj lub suab rau peb hnov tsam ces tej neeg npau taws ces muab koj thiab koj tsev neeg ntaus tuag tag.” 26Cov Daj cia li taug kev mus lawm. Thaum Mikha pom tias lawv muaj zog dua, nws cia li tig kiag rov mus tsev lawm.
27Cov neeg Daj coj tej uas Mikha ua thiab Mikha tus pov thawj mus mas mus txog lub moos La‑i, uas cov neeg nyob siab tus yees tsis txob tsis txhawj dabtsi li. Lawv txawm xuas ntaj tua cov neeg ntawd huvsi thiab muab lawv lub moos hlawv pov tseg tag. 28Tsis muaj leejtwg tuaj pab cuam rau qhov lawv nyob deb lub moos Xaidoo thiab lawv tsis ntsig txog lwm tus. Lub moos La‑i nyob hauv lub hav ze lub moos Npelehau. Lawv muab lub moos ntawd ua dua tshiab rau lawv nyob. 29Lawv thiaj hu lub moos ntawd hu ua moos Daj raws li lawv yawg koob Daj uas yog Yixayee yug. Yav thaum ub lub moos ntawd hu ua La‑i. 30Cov Daj kuj muab tus dab mlom uas txaug txawb rau lawv teev. Mas Kawsoo tus tub Yaunathas uas yog Mauxe xeeb ntxwv thiab nws cov tub ua pov thawj rau xeem Daj mus txog lub sijhawm uas tebchaws poob. 31Lawv muab tus dab mlom txaug uas Mikha ua ntawd txawb teev mus tag lub sijhawm uas Vajtswv lub tsev nyob hauv Silau.