19

Tus Levi thiab nws niam yau

1Ncua sijhawm ntawd cov Yixayee tsis muaj vajntxwv, mas muaj ib tug Levi nyob pem toj siab Efa‑i tebchaws ceg uas deb kawg. Nws yuav tau ib tug hluas nkauj hauv Npelehee hauv Yuda tebchaws ua niam yau. 2Nws tus niam yau ntawd mus deev dua hluas nraug thiaj khiav tus txiv rov mus nrog leej txiv nyob hauv Npelehee hauv Yuda tebchaws, nyob tau plaub lub hlis. 3Nws tus txiv ho mus tos nws, mus ua tib zoo hais nws thiab yuav coj nws rov los. Nws coj ib tug tub qhe thiab ib nkawg nees luav nrog nws mus. Tus pojniam txawm coj tus txiv mus rau hauv yawm txiv tsev. Thaum yawm txiv pom nws, kuj zoo siab hlo hu los tsev. 4Nws yawm txiv uas yog tus ntxhais txiv cheem nws nyob mas nws thiaj nyob tau peb hnub. Lawv kuj noj haus thiab pw qhov ntawd. 5Mas hnub uas plaub lawv thiaj sawv ntxov los hwbxwm yuav mus, tiamsis tus ntxhais txiv hais rau tus vauv tias, “Cia li noj ib khaw mov thiaj muaj zog es kuv siab thiaj kheev koj mus.” 6Ob tug ntawd thiaj li rov zaum noj haus ua ke. Mas tus ntxhais txiv cheem tus ntawd tias, “Rov pw ib hmos es tham kom zoo siab tso.” 7Thaum tus vauv sawv tsees yuav mus yawm txiv cheem cheem mas nws rov pw qhov ntawd. 8Mas hnub uas tsib nws sawv ntxov yuav mus tiamsis tus ntxhais txiv hais tias, “Noj mov thiaj muaj zog, nyob ib chim hnub qaij tso.” Ob tug thiaj noj mov ua ke. 9Thaum tus yawg ntawd thiab nws tus niam yau thiab tus tub qhe sawv tsees yuav mus, yawm txiv uas yog tus ntxhais txiv hais rau nws tias, “Hnub qaij twb yuav tsaus ntuj, ces thov rov nyob ib hmos thiab. Twb yuav tag ib hnub ces pw no, cia li zoo siab xyiv fab, mas tagkis nej cia li sawv ntxov taug kev mus tsev.”
10Tiamsis tus yawg ntawd tsis yeem pw dua ib hmos lawm, nws cia li sawv tsees mus lawm. Lawv mus txog ncaj ntawm lub moos Yenpu (uas yog Yeluxalees). Nws muab ob tug nees luav nog eeb huvsi thiab nws tus niam yau kuj nrog nws mus thiab. 11Thaum lawv los yuav txog lub moos Yenpu mas twb yuav tsaus ntuj, tus tub qhe thiaj hais rau tus lospav tias, “Cia peb nkag mus so rau hauv cov Yenpu lub moos no thiab pw ib hmos hauv.” 12Tus lospav teb tias, “Peb txhob nkag mus rau hauv lwm haiv neeg lub moos uas tsis yog cov Yixayee li, peb yuav hla mus kom txog lub moos Kinpe‑a.” 13Nws thiaj hais rau tus tub qhe tias, “Cia peb mus kom ze Kinpe‑a lossis Lama es pw hauv tej chaw no ib qho.” 14Lawv thiaj hla kiag mus. Thaum lawv los ze Kinpe‑a uas yog xeem Npeeyamee lub moos mas hnub poob lawm. 15Lawv thiaj nkag mus yuav pw hauv Kinpe‑a. Nws thiaj mus zaum ntawm tshav puam hauv lub plawv moos vim yog tsis muaj leejtwg hu lawv mus pw hauv tsev.
16Thaum yuav tsaus ntuj muaj ib tug yawg laus mus teb los. Nws yog neeg pem toj siab Efa‑i tebchaws los nyob hauv lub moos Kinpe‑a, tiamsis cov neeg hauv lub moos ntawd, yog xeem Npeeyamee. 17Nws tsa muag ntsia mas pom cov qhua nyob ntawm tshav puam hauv lub moos, yawg laus ntawd thiaj hais tias, “Nej yuav mus qhovtwg, thiab nej tuaj qhovtwg tuaj?” 18Tus Levi teb tias, “Peb taug kev hauv Npelehee hauv Yuda tebchaws los yuav mus lawm pem toj siab Efa‑i ceg uas deb kawg, yog kuv tuaj pem tuaj kuv tau mus rau Npelehee hauv Yuda tebchaws, kuv yuav rov qab mus tsev. Tsis muaj leejtwg hu kuv mus so hauv lawv tsev. 19Quav nyab thiab zaub nees luav peb kuj muaj txhij thiab peb uas yog koj cov qhev muaj mov noj thiab cawv txiv hmab txaus rau kuv thiab tus pojniam no thiab tus hluas uas nrog wb tuaj no huvsi, tsis cheem tsum ib yam dabtsi li.” 20Tus yawg laus ntawd thiaj hais tias, “Thov cia nej nyob kaj siab lug. Kuv yuav pub txhua yam uas nej cheem tsum rau nej. Thov tsis txhob pw ib hmos ntawm tshav puam no.” 21Nws thiaj coj lawv los so hauv nws tsev, nws muab zaub rau nees luav noj thiab lawv ntxuav kotaw thiab noj haus.
22Thaum lawv tabtom nyob zoo siab hlo mas cov txivneej phem hauv lub moos ntawd txawm tuaj vij lub tsev tsoo qhov rooj qw hu tus yawg laus uas yog tus tswv tsev ntawd tias, “Cia li xa tus yawg uas tuaj rau hauv koj tsev tuaj rau peb deev.” 23Tus tswv tsev txawm mus hais rau lawv tias, “Cov kwvtij, tsis txhob ua li, tsis txhob ua phem li no, rau qhov tus yawg no los so hauv kuv tsev lawm. Tsis txhob ua phem ua qias li no. 24Kuv muaj ib tug ntxhais uas tsis tau deev dua hluas nraug li thiab muaj nws tus niam yau nyob no, kuv yuav coj tuaj rau nej nimno. Mas nej yuav yuam ob tug thiab ua li cas raws li nej lub siab nyiam los tau. Tiamsis tsis txhob ua phem ua qias rau tus txivneej no xwb.” 25Tiamsis cov neeg ntawd tsis mloog kiag li. Mas tus yawg ntawd thiaj muab nws tus niam yau thawb kiag mus rau lawv. Cov txivneej ntawd thiaj li yuam nws ua phem rau nws ib hmos kaj ntug. Thaum kaj ntug txoog lawv muab nws tso mus. 26Thaum pom kev tseeb tus pojniam los ntog vau hlo rau ntawm lub tsev uas tus txiv pw taw rooj mus txog hnub tawm.
27Tagkis tus txiv sawv los qheb qhov rooj yuav mus ua ciav nws tus niam yau pw xyab luas ntawd ob txhais tes xyab khaum ntawm taw rooj. 28Nws hais rau tus niam yau tias, “Cia li sawv tsees, peb yuav mus,” uas tsis hnov teb li. Nws txawm muab tus niam yau tsaws kiag rau saum tus nees luav, nws taug kev mus txog ntua tsev. 29Thaum nws mus rau hauv tsev lawd nws cia li muab riam txiav tus niam yau uas tuag ntawd ua kaum ob ya mas nws xa mus thoob plaws Yixayee tebchaws. 30Txhua tus uas pom kuj hais tias, “Tej xwm zoo li no tsis tau muaj dua li txij thaum cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los txog hnub no tsis muaj leejtwg txeev pom dua li. Cia li muab coj los xav thiab sablaj tib zoo es hais mus.”