1

Ƀing Kơnung Djuai Simeôn Mă Mơnă Pơtao Adôni-Bezek

1Tơdơi kơ Yôsua djai laih, ƀing Israel tơña kơ Yahweh tui anai, “Kơnung djuai pă či jing ƀing blung hlâo kiăng đĭ nao pơblah brơi kơ ƀing gơmơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Kanaan lĕ?”
2Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing Yudah yơh či nao; sĭt Kâo či jao brơi anih lŏn anŭn amăng tơngan gơñu.”
3Tui anŭn, ƀing kơnung djuai Yudah laĭ kơ ƀing kơnung djuai Simeôn jing ƀing ayŏng adơi gơñu tui anai, “Đĭ rai pơblah bĕ hăng ƀing gơmơi amăng guai lŏn ngă čram pơpha brơi laih kơ ƀing gơmơi, kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Kanaan. Giŏng anŭn, ƀing gơmơi ăt či nao pơblah hăng ƀing gih amăng guai lŏn pơpha brơi kơ ƀing gih mơ̆n.”
 Tui anŭn, ƀing ling tơhan Simeôn đĭ nao pơblah hrŏm hăng ƀing ling tơhan Yudah yơh.
4Laih anŭn tơdang ƀing gơñu kơsung blah, Yahweh jao brơi ƀing Kanaan laih anŭn ƀing Periz amăng tơngan gơñu, tui anŭn ƀing gơñu pơdjai hĭ sa-rơbăn čô ƀing ling tơhan ƀing Kanaan hăng ƀing Periz anŭn ƀơi plei Bezek. 5Ƀơi plei Bezek anŭn yơh ƀing gơñu ƀuh pơtao Adôni-Bezek laih anŭn pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu tơl ƀing gơñu blah dưi hĭ kơ ƀing Kanaan laih anŭn ƀing Periz yơh. 6Pơtao Adôni-Bezek đuaĭ kơdŏp, samơ̆ ƀing gơñu kiaŏ tui, hơmâo mă ñu laih anŭn khăt hĭ khul čơđe̱ng ania tơkai tơngan ñu yơh.
7Giŏng anŭn, Adôni-Bezek laĭ tui anai, “Tơjuhpluh čô pơtao kâo khăt hĭ laih khul čơđe̱ng ania tơkai tơngan gơñu; ƀing gơñu juăt duñ mă ƀơ̆ng djăh gơnam ƀơ̆ng rŭh trŭn gah yŭ kơƀa̱ng kâo. Ră anai Ơi Adai hơmâo kla glaĭ laih kơ kâo tơlơi hơget kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing gơñu.” Ƀing Yudah mă ba ñu nao pơ plei Yerusalaim laih anŭn ñu djai hĭ pơ anŭn yơh.

Ƀing Yudah Blah Juă Hĭ Plei Yerusalaim Hăng Plei Pơnăng Hebrôn

8Tơdơi kơ anŭn, ƀing Yudah ăt kơsung blah plei Yerusalaim laih anŭn mă tŭ hĭ. Ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing mơnuih amăng plei anŭn hăng đao gưm laih anŭn čuh hĭ plei anŭn yơh.
9Tơdơi kơ anŭn, ƀing Yudah trŭn nao pơblah hăng ƀing Kanaan hơdip amăng anih tring bŏl čư̆, anih lŏn thu krô gah thu̱ng laih anŭn anih tring tơkai bŏl čư̆ gah yŭ̱ yơh. 10Ƀing gơñu kơsung nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Kanaan hơdip amăng plei pơnăng Hebrôn, ăt jing plei Kiryat-Arba mơ̆n hlâo adih. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ăt blah mă hĭ ƀing djuai Sêsai, Ahiman laih anŭn Talmai mơ̆n.

Otniêl Blah Juă Hĭ Plei Pơnăng Debir

(Yôsua 15:15-19)

11Mơ̆ng anih anŭn yơh ƀing Yudah kơsung blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih hơdip amăng plei pơnăng Debir, ăt jing plei Kiryat-Sêpher mơ̆n hlâo adih. 12Giŏng anŭn, Kaleb jing sa čô amăng ƀing gơñu laĭ tui anai, “Kâo či jao brơi ană đah kơmơi kâo HʼAksah dŏ kơ hlơi pô dưi kơsung blah hăng mă tŭ plei Kiryat-Sêpher.” 13Otniêl ană đah rơkơi ayŏng adơi ñu Kenaz, jing pô dưi blah mă hĭ plei anŭn; tui anŭn Kaleb jao brơi kơ gơ̆ dŏ ană đah kơmơi ñu HʼAksah yơh.
14Ƀơi hrơi pơkol gơñu, HʼAksah pơtrŭt Otniêl nao rơkâo ama ñu kơ sa boh hơma. Tơdang HʼAksah nao truh pơ ama ñu laih anŭn trŭn mơ̆ng aseh ñu, Kaleb tơña kơ ñu tui anai, “Hơget tơlơi ih kiăng kâo ngă brơi kơ ih lĕ?”
15HʼAksah laĭ glaĭ tui anai, “Rơkâo kơ ih pha brơi kơ kâo dram gơnam dơ̆ng bĕ; yuakơ anih lŏn gah thu̱ng anŭn ih pha brơi laih kơ kâo jing anih lŏn thu krô, rơkâo kơ ih hlŏng pha brơi kơ kâo bĕ hơdôm phŭn ia bluh.” Tui anŭn, Kaleb pha brơi kơ gơ̆ anih lŏn dơ̆ng mơ̆n hơmâo phŭn ia gah kơdư wơ̆t hăng ia gah dơnung.

Tơlơi Dưi Hĭ Ƀing Kơnung Djuai Yudah Hăng Ƀing Kơnung Djuai Benyamin

16Ƀing ană tơčô tơhmua Môseh jing ƀing Ken, đĭ rai mơ̆ng Plei Đung Kri hrŏm hăng ƀing Yudah kiăng kơ hơdip hrŏm ƀing ană plei amăng tơdron ha̱r Yudah jing amăng anih tring thu krô gah thu̱ng jĕ plei pơnăng Arad.
17Giŏng anŭn, ƀing ling tơhan Yudah nao hrŏm hăng ƀing ling tơhan Simeôn ayŏng adơi gơñu kiăng kơ kơsung blah ƀing Kanaan hơdip amăng plei Zephat laih anŭn ƀing gơñu pơrai hĭ abih bang plei anŭn. Yuakơ anŭn yơh arăng pơanăn plei anŭn jing plei Hormah. 18Ƀing Yudah ăt mă tŭ plei pơnăng Gaza, Eskelôn laih anŭn Ekrôn, wơ̆t hăng guai lŏn rĭm plei anŭn mơ̆n.
19Yahweh dŏ hrŏm hăng ƀing Yudah. Tui anŭn, ƀing gơñu mă tŭ hĭ anih lŏn kŏng ngăn anih tring bŏl čư̆ anŭn, samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi puh pơđuaĭ hĭ ôh ƀing mơnuih dŏ amăng anih tring tơhnă̱ gah yŭ̱, yuakơ ƀing mơnuih dŏ pơ anŭn hơmâo khul rơdêh aseh pơsơi kiăng kơ pơblah. 20Tui hăng tơlơi Môseh hơmâo pơđar laih, ƀing Israel pơpha brơi plei Hebrôn kơ Kaleb yơh, yuakơ ñu jing pô puh pơđuaĭ hĭ klâo djuai ƀing Anak jing ƀing prŏng glông mơ̆ng plei anŭn.
21Samơ̆ kơđai glaĭ, ƀing kơnung djuai Benyamin ƀu dưi puh pơđuaĭ hĭ ôh ƀing Yebus, jing ƀing dŏ amăng plei Yerusalaim. Tui anŭn, hlŏng truh pơ tă anai yơh, ƀing Yebus anŭn ăt dŏ pơ anŭn hrŏm hăng ƀing Benyamin mơ̆n.

Kơnung Djuai Ephraim Hăng Kơnung Djuai Manasseh Blah Juă Hĭ Plei Pơnăng Bêthêl

22Hlak anŭn, ƀing ană tơčô Yôsêp jing kơnung djuai Manasseh hăng kơnung djuai Ephraim prap pre kơsung blah plei pơnăng Bêthêl. Yahweh ăt dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n. 23Tơdang ƀing gơñu pơkiaŏ ƀing kơnuă nao ep kơsem plei Bêthêl, ăt jing plei Luz mơ̆n hlâo adih, 24ƀing kơnuă anŭn ƀuh sa čô ană plei tơbiă mơ̆ng plei anŭn laih anŭn ƀing gơñu rơkâo kơ gơ̆ tui anai, “Kơčrâo brơi bĕ kơ ƀing gơmơi jơlan hiư̆m kiăng kơ mŭt nao amăng plei, tui anŭn ƀing gơmơi či pap brơi kơ ih yơh.” 25Tui anŭn, pô anŭn ngă tui hăng tơlơi ƀing gơñu rơkâo yơh laih anŭn ƀing gơñu pơdjai hĭ abih bang mơnuih amăng plei anŭn hăng đao gưm, samơ̆ ƀing gơñu ƀu pơdjai hĭ ôh pô kơčrâo brơi anŭn wơ̆t hăng abih bang ƀing sang anŏ gơ̆. 26Giŏng anŭn, pô anŭn nao dŏ pơ anih lŏn ƀing Hit. Pơ anih anŭn yơh ñu pơdơ̆ng đĭ sa boh plei hăng pơanăn Luz laih anŭn plei anŭn ăt dŏ truh kơ tă anai mơ̆n.

Ƀing Kơnung Djuai Pơkŏn Ƀing Israel Ƀu Puh Pơđuaĭ Hĭ Ôh

27Samơ̆ ƀing kơnung djuai Manasseh ƀu puh pơđuaĭ hĭ ôh ƀing mơnuih amăng khul plei pơnăng Bêt-Sean, Taanak, Dôr, Yibleam ƀôdah Megiđô, wơ̆t hăng khul plei pla pơkŏn jum dar gơñu mơ̆n; tui anŭn ƀing Kanaan ăt dŏ hơdip amăng anih lŏn anŭn mơ̆n. 28Tơdơi kơ anŭn tơdang ƀing Israel kơtang tui laih, ƀing gơñu ƀu puh pơđuaĭ hĭ ƀing Kanaan abih hlo̱m ôh, samơ̆ ƀing gơñu pơgŏ̱ ƀing Kanaan anŭn mă bruă jing ƀing hlŭn mơnă yơh.
29Ƀing kơnung djuai Ephraim ăt ƀu puh pơđuaĭ hĭ mơ̆n ƀing Kanaan jing ƀing dŏ hơdip amăng plei pơnăng Gezer, tui anŭn ƀing Kanaan ăt dŏ pơ plei anŭn hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n.
30Ƀing kơnung djuai Zebulun ăt kŏn puh pơđuaĭ hĭ lơi ƀing Kanaan jing ƀing dŏ hơdip amăng plei pơnăng Kitrôn ƀôdah amăng plei pơnăng Nahalal; tui anŭn ƀing mơnuih anŭn ăt dŏ hơdip hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n; samơ̆ ƀing kơnung djuai Zebulun pơgŏ̱ ƀing mơnuih anŭn mă bruă jing ƀing hlŭn mơnă yơh.
31Ƀing kơnung djuai Aser ăt kŏn puh pơđuaĭ lơi ƀing mơnuih dŏ hơdip amăng plei pơnăng Akô, Sidôn, Ahlab, Akzib, Helbah, Aphêk ƀôdah amăng plei Rehôb. 32Yuakơ ƀing kơnung djuai Aser ƀu puh pơđuaĭ hĭ ôh ƀing mơnuih pơ anŭn, tui anŭn ƀing gơñu hơdip amăng ƀing Kanaan amăng anih lŏn anai yơh.
33Ƀing kơnung djuai Naptali ăt kŏn puh pơđuaĭ hĭ lơi ƀing mơnuih hơdip amăng plei Bêt-Semes ƀôdah amăng plei Bêt-Anat, tui anŭn yơh ƀing Naptali ăt hơdip amăng ƀing mơnuih Kanaan amăng anih lŏn anai mơ̆n. Samơ̆ ƀing Kanaan hơdip amăng dua boh plei anŭn jing hĭ ƀing mă bruă jing ƀing hlŭn mơnă yơh.
34Bơ kơ ƀing kơnung djuai Dan, ƀing Amôr pơgŏ̱ hĭ ƀing gơ̆ dŏ hơdip pơ anih tring bŏl čư̆ laih anŭn ƀu brơi ƀing gơ̆ trŭn nao dŏ pơ anih tơhnă̱ gah yŭ̱ ôh. 35Ƀing Amôr ăt dŏ hơdip amăng anih čư̆ Heres, laih anŭn amăng dua boh plei Aiyalôn hăng plei Saalbim, samơ̆ tơdang tơlơi dưi kơtang ƀing ană tơčô Yôsêp jing kơnung djuai Manasseh hăng Ephraim prŏng kơtang, tui anŭn ƀing gơñu ăt dưi pơgŏ̱ hĭ ƀing Amôr anŭn jing ƀing mă bruă jing ƀing hlŭn mơnă mơ̆n. 36Hlâo adih, guai lŏn ƀing Amôr anŭn đuaĭ čơdơ̆ng mơ̆ng anih kơdư tring Akrabbim, hlŏng truh pơ plei pơnăng Sela laih anŭn ăt đuaĭ đĭ mơ̆ng anih anŭn mơ̆n.