1

Phung Yuđa leh anăn Phung Simêôn Mă Mtao Y-Adôni-Bêsek

1Leh Y-Yôsuê djiê, phung ƀuôn sang Israel êmuh kơ Yêhôwa, “Hlei hlăm phung hmei srăng đĭ nao êlâo bi kdơ̆ng hŏng phung Kanaan, čiăng bi blah hŏng diñu?” 2Yêhôwa lač, “Brei phung Yuđa đĭ nao; nĕ anei kâo jao leh čar hlăm kngan diñu.” 3Leh anăn phung Yuđa lač kơ phung Simêôn, phung ayŏng adei diñu, “Đĭ hriê mbĭt hŏng hmei hlăm čar bi mbha leh kơ hmei, čiăng kơ drei dưi bi blah hŏng phung Kanaan; leh anăn hmei msĕ mơh srăng nao mbĭt hŏng diih hlăm čar bi mbha leh kơ diih.” Snăn phung Simêôn nao mbĭt hŏng diñu. 4Snăn phung Yuđa đĭ nao, Yêhôwa jao phung Kanaan leh anăn phung Pêrisit hlăm kngan diñu; leh anăn diñu dưi hŏng pluh êbâo čô phung anăn ti ƀuôn Bêsek. 5Diñu bi tuôm hŏng Y-Adôni-Bêsek hlăm ƀuôn Bêsek leh anăn bi blah hŏng gơ̆, leh anăn dưi hŏng phung Kanaan leh anăn phung Pêrisit. 6Y-Adôni-Bêsek đuĕ, ƀiădah diñu tiŏ gơ̆ leh anăn hmao mă gơ̆, leh anăn khăt kđiêng ana kngan leh anăn kđiêng ana jơ̆ng gơ̆. 7Y-Adôni-Bêsek lač, “Kjuh pluh čô mtao kâo khăt leh kđiêng ana kngan leh anăn kđiêng ana jơ̆ng duñ djah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ti gŭ jhưng huă kâo. Msĕ si klei kâo ngă leh, snăn mơh Aê Diê lŏ bi wĭt kơ kâo.” Arăng ba ñu ti ƀuôn Yêrusalem, leh anăn ñu djiê ti anăn.

Phung Yuđa Dưi hŏng Ƀuôn Yêrusalem leh anăn Ƀuôn Hêbron

8Leh klei anăn, phung êkei Yuđa bi blah hŏng ƀuôn Yêrusalem leh anăn mă gơ̆, diñu bi rai gơ̆ hŏng mta đao gưm, leh anăn čuh hĕ ƀuôn anăn. 9Êdei tinăn phung êkei Yuđa trŭn bi blah hŏng phung Kanaan dôk hlăm čar kngư, hlăm čar Dhŭng, leh anăn hlăm čar lăn dap. 10Phung Yuđa nao ngă kơ phung Kanaan dôk ti ƀuôn Hêbron (mphŭn dô anăn ƀuôn Hêbron jing Kiriat-Arba), leh anăn diñu dưi hŏng Y-Sêsai, Y-Ahiman, leh anăn Y-Talmai.

Y-Ôtniêl Dưi hŏng Ƀuôn Dêbir leh anăn Mă Tŭ H'Aksa

(Yôsuê 15:15-19)

11Mơ̆ng anăn, diñu nao bi blah hŏng phung dôk hlăm ƀuôn Dêbir (mphŭn dô anăn ƀuôn Dêbir jing Kiriat-Sêpher). 12Y-Kalep lač, “Hlei pô bi blah hŏng ƀuôn Kiriat-Sêpher leh anăn mă gơ̆, kâo srăng brei H'Aksa anak mniê kâo jing mô̆ ñu.” 13Y-Ôtniêl anak êkei Y-Kênas, adei Y-Kalep, mă ƀuôn anăn; leh anăn Y-Kalep brei H'Aksa, anak mniê ñu jing mô̆ gơ̆. 14Tơdah mniê anăn nao dôk hŏng gơ̆, ñu mtrŭt gơ̆ akâo kơ ama ñu sa boh hma. Ñu trŭn mơ̆ng aseh dliê ñu, leh anăn Y-Kalep lač kơ ñu, “Ya klei ih čiăng?” 15Ñu lač kơ gơ̆, “Brei kơ kâo sa mta mnơ̆ng; kyuadah ih brei leh kâo dôk hlăm čar Dhŭng, brei kơ kâo wăt akŏ êa mơh.” Leh anăn Y-Kalep brei kơ ñu akŏ êa ti dlông leh anăn akŏ êa ti gŭ.

Boh Prŏng Anôk Phung Yuđa leh anăn Phung Benjamin Dưi Mă

16Phung anak čô Kênit, kmha êkei Y-Môis, đĭ nao mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Yuđa mơ̆ng ƀuôn mâo ana boh đung, mŭt hlăm kdrăn tač čar Yuđa, anôk anăn hlăm čar Dhŭng giăm ƀuôn Arat. Diñu nao leh anăn dôk mbĭt hŏng phung ƀuôn sang. 17Phung Yuđa nao mbĭt hŏng phung Simêôn, phung ayŏng adei diñu, diñu dưi hŏng phung Kanaan dôk hlăm ƀuôn Sêphat, leh anăn bi rai jih ƀuôn anăn. Snăn, arăng pia ƀuôn anăn Hôrma. 18Phung Yuđa mă msĕ mơh ƀuôn Gasa mbĭt hŏng lăn ñu, ƀuôn Askêlon mbĭt hŏng lăn ñu, leh anăn ƀuôn Êkron mbĭt hŏng lăn ñu. 19Yêhôwa dôk mbĭt hŏng phung Yuđa, leh anăn diñu mă bha čar kngư, ƀiădah diñu amâo dưi suôt ôh phung dôk hlăm anôk lăn dap, kyuadah phung anăn mâo êdeh aseh msei. 20 Arăng brei ƀuôn Hêbron kơ Y-Kalep tui si Y-Môis lač leh; leh anăn ñu suôt mơ̆ng anăn tlâo čô anak êkei Y-Anak. 21 Ƀiădah phung ƀuôn sang Benjamin amâo suôt ôh phung Jêbusit dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem; snăn, phung Jêbusit dôk mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Benjamin hlăm ƀuôn Yêrusalem hlŏng kơ hruê anei.

Phung Yôsep Dưi Hŏng Ƀuôn Bêthel

22Sang Yôsep msĕ mơh nao bi blah hŏng ƀuôn Bêthel; leh anăn Yêhôwa dôk mbĭt hŏng diñu. 23Sang Yôsep tiŏ nao arăng ksiêm ƀuôn Bêthel (mphŭn dô anăn ƀuôn anăn jing Lus). 24Phung knuă ƀuh sa čô mnuih kbiă mơ̆ng ƀuôn, leh anăn diñu lač kơ gơ̆, “Hmei kwưh kơ ih, ktrâo brei kơ hmei êlan mŭt hlăm ƀuôn, leh anăn hmei srăng ngă jăk hŏng ih.” 25Gơ̆ ktrâo kơ phung diñu êlan mŭt ƀuôn; leh anăn diñu bi rai ƀuôn anăn hŏng mta đao gưm, ƀiădah diñu brei mnuih anăn leh anăn jih găp djuê gơ̆ đuĕ nao. 26Êkei anăn nao kơ čar Hitit leh anăn mdơ̆ng sa boh ƀuôn, leh anăn bi anăn ƀuôn Lus; anăn ƀuôn anăn ăt msĕ snăn hlŏng kơ hruê anei.

Boh Prŏng Anôk Phung Manasê leh anăn Phung Êphraim Dưi Mă

27 Phung Manasê amâo suôt ôh phung dôk hlăm ƀuôn Bet-Sêan leh anăn dŭm ƀuôn điêt gơ̆, amâodah ƀuôn Tanak leh anăn dŭm ƀuôn điêt gơ̆, amâodah phung dôk hlăm ƀuôn Dor leh anăn dŭm ƀuôn điêt gơ̆, amâodah phung dôk hlăm ƀuôn Iblêam leh anăn dŭm ƀuôn điêt gơ̆, amâodah phung dôk hlăm ƀuôn Mêgidô leh anăn dŭm ƀuôn điêt gơ̆; ƀiădah phung Kanaan ăt dôk hlăm čar anăn. 28Tơdah phung Israel jing ktang hĭn, diñu mjing phung Kanaan hlŭn, ƀiădah amâo suôt digơ̆ jih ôh.
29 Phung Êphraim amâo suôt ôh phung Kanaan dôk hlăm ƀuôn Gêser; snăn phung Kanaan dôk hlăm ƀuôn Gêser mbĭt hŏng diñu.

Boh Prŏng Anôk Phung Găp Djuê Mkăn Dưi Mă

30Phung Sabulôn amâo suôt ôh phung dôk hlăm ƀuôn Kitron, amâodah phung dôk hlăm ƀuôn Nahalol; ƀiădah phung Kanaan dôk mbĭt hŏng diñu leh anăn jing hlŭn.
31Phung Aser amâo suôt ôh phung dôk hlăm ƀuôn Akô, amâodah phung dôk hlăm ƀuôn Sidôn, amâodah ƀuôn Ahlap, amâodah ƀuôn Aksip, amâodah ƀuôn Hêlba, amâodah ƀuôn Aphik, amâodah ƀuôn Rêhop, 32ƀiădah phung Aser dôk mbĭt hŏng phung Kanaan, phung ƀuôn sang čar anăn, kyuadah diñu amâo suôt ôh phung anăn.
33Phung Naptali amâo suôt ôh phung dôk hlăm ƀuôn Bet-Sêmes, amâodah phung dôk hlăm ƀuôn Bet-Anat, ƀiădah dôk mbĭt hŏng phung Kanaan, phung ƀuôn sang čar anăn; ƀiădah phung dôk hlăm ƀuôn Bet-Sêmes leh anăn ƀuôn Bet-Anat jing hlŭn kơ diñu.
34Phung Amôrit puh phung Dan phă čar kngư, diñu amâo brei ôh digơ̆ trŭn phă lăn dap. 35Phung Amôrit ăt dôk hlăm ƀuôn Hêres, ƀuôn Aijalon, leh anăn ƀuôn Salbim; ƀiădah kngan sang Yôsep bi ktrŏ diñu, leh anăn diñu jing hlŭn. 36Kdriêl phung Amôrit dơ̆ng mơ̆ng anôk đĭ Akrabim, mơ̆ng ƀuôn Sêla leh anăn phă dlông.