20

Ua rog rau xeem Npeeyamee

1Ib tsoom Yixayee txij ntua Daj mus txog Npe‑awsenpa thiab cov hauv Kile‑a sawvdaws tawm tuaj txoos ua ke ua kiag ib lub siab tuaj rau ntawm Yawmsaub xubntiag hauv lub moos Mixapa. 2Thaum Vajtswv cov neeg tuaj sablaj ua ke mas cov thawj hauv txhua xeem Yixayee sawvdaws kuj tuaj koom thiab. Huvsi muaj 400,000 leej tub rog uas mus kotaw coj ntaj. 3(Thaum ntawd cov neeg Npeeyamee hnov tias cov Yixayee tuaj ua ke rau Mixapa.) Cov Yixayee hais tias, “Thov qhia rau peb saib zaj kev phem no tshwm xwm los li cas.” 4Tus Levi uas yog tus niam yau uas raug tua ntawd tus txiv hais tias, “Kuv thiab kuv tus niam yau los txog lub moos Kinpe‑a uas yog cov Npeeyamee lub moos, yog peb los pw ib hmos qhov ntawd. 5Thaum tsaus ntuj cov txivneej hauv lub moos Kinpe‑a txawm tuaj nrhiav kuv thiab vij nkaus lub tsev. Lawv yuav muab kuv tua pov tseg, mas lawv muab kuv tus niam yau yuam nws thiaj li tuag. 6Kuv coj kuv tus niam yau lub cev tuag mus txiav ua tej ywb yav xa mus thoob plaws lub tebchaws uas yog cov Yixayee qub txeeg qub teg, rau qhov lawv ua tej kev txaj muag tej kev qias vuab tsuab rau hauv cov Yixayee lawm. 7Saib lauj, nej cov neeg Yixayee sawvdaws pab sablaj ntawm no saib pom zoo yuav ua li cas.”
8Cov pejxeem txhua tus ib txhij sawv tsees hais tias, “Peb cov no tsis muaj ib tug yuav rov qab mus rau peb tej tsev ntaub thiab tsis muaj ib tug yuav mus rau peb vaj peb tsev. 9Peb yuav ua li no rau Kinpe‑a. Peb yuav rho ntawv mus ua rog rau lawv. 10Peb yuav rho cov Yixayee txhua xeem ib puas leej rho kaum leej, ib txhiab leej rho ib puas, ib vam leej rho ib txhiab kom mus nrhiav mov noj los rau cov tub rog, cov tub rog thiaj mus pauj tej kev phem kev qias uas cov neeg Kinpe‑a uas yog xeem Npeeyamee ua rau hauv cov Yixayee.” 11Cov Yixayee sawvdaws kuj sau nthwv ua ib lub siab mus ua rog rau lub moos ntawd.
12Txhua xeem Yixayee thiaj xa neeg mus hais thoob plaws xeem Npeeyamee tias, “Ua cas yuav muaj tej kev phem kev qias no tshwm rau hauv nej cov? 13Nej cia li muab cov txivneej phem hauv Kinpe‑a rau peb coj mus tua pov tseg mas peb yuav rhuav tshem tej kev phem kom tawm hauv cov Yixayee mus.” Tiamsis cov Npeeyamee tsis yeem mloog lawv cov kwvtij Yixayee hais. 14Cov Npeeyamee txawm tawm hauv lawv tej moos sau nthwv tuaj rau Kinpe‑a yuav ua rog rau cov Yixayee. 15Hnub ntawd cov Npeeyamee txhij tau cov tub rog coj ntaj hauv lawv tej moos huvsi tuaj yog ob vam rau txhiab leej nrog cov Kinpe‑a uas txhij tau xya pua leej tub rog uas txawj tshaj plaws. 16Cov tub rog huvsi no muaj xya pua leej uas xis sab laug uas txawj ua rog tshaj plaws. Cov no txhua tus txawj xuas hlua fiav pob zeb ntaus kom raug txoj plaubhau tsis npig li. 17Cov Yixayee uas coj ntaj tsis suav cov Npeeyamee mas txhij tau 400,000 leej, puavleej yog tub rog siab tuab.
18Cov Yixayee thiaj mus rau ntawm Npe‑ee mus nug Vajtswv tias, “Peb cov no leejtwg yuav ua ntej mus ntaus cov Npeeyamee?” Yawmsaub hais tias, “Cia Yuda mus ua ntej.”
19Tagkis cov Yixayee thiaj sawv ntxov mus ua yeej ntaus lub moos Kinpe‑a. 20Cov Yixayee tawm mus ua rog rau cov Npeeyamee, thiab cov Yixayee npaj tub rog ua tej pab tej pawg ntaus lawv ntawm Kinpe‑a. 21Hnub ntawd cov Npeeyamee tawm hauv lub moos Kinpe‑a tuaj tua cov Yixayee ntog tuag tag ob vam ob txhiab leej. 22Tiamsis cov Yixayee ho sib cuab zog thiab rov tso dua tub rog ua tej pab tej pawg rau tej chaw uas tso thawj hnub. 23Thiab cov Yixayee kuj mus quaj rau ntawm Yawmsaub xubntiag ib hnub tsaus ntuj. Lawv nug Yawmsaub tias, “Peb yuav rov txeem mus ntaus peb cov kwvtij Npeeyamee los tsis txhob mus?” Yawmsaub teb tias, “Mus ntaus lawv los maj.”
24Mas hnub uas ob cov Yixayee thiaj txeem mus ze ze cov Npeeyamee. 25Mas hnub ob ntawd cov Npeeyamee kuj tawm hauv Kinpe‑a tuaj tua cov Yixayee tuag tag ib vam yim txhiab leej, txhua tus puavleej yog tub rog coj ntaj. 26Yixayee cov tub rog sawvdaws thiaj li mus pem Npe‑ee lawv quaj quaj. Lawv zaum rau ntawm Yawmsaub xubntiag yoo mov ib hnub tsaus ntuj, thiab ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo rau Yawmsaub. 27Cov Yixayee thiaj nug Yawmsaub. (Lub sijhawm ntawd Vajtswv lub phij xab sib cog lus nyob qhov ntawd. 28Mas Ele‑axa tus tub Fineha uas yog Aloo xeeb ntxwv ua haujlwm ntawm lub phij xab rau lub sijhawm ntawd.) Cov Yixayee nug tias, “Peb yuav rov qab mus ua rog rau peb cov kwvtij Npeeyamee dua ib zaug los peb yuav tso tseg?” Yawmsaub hais tias, “Cia li mus ntaus rau qhov tagkis kuv yuav muab lawv rau hauv nej txhais tes.”
29Yog li no cov Yixayee thiaj tso tub rog mus nraim cev zov puag ncig Kinpe‑a. 30Mas cov Yixayee thiaj rov mus ntaus cov Npeeyamee rau hnub uas peb thiab tso tub rog ua tej pab tej pawg tiv Kinpe‑a yam li thawj ob zaug. 31Cov Npeeyamee tawm tuaj ua rog rau cov Yixayee mas raug ntxias tawm mus deb lub moos. Lawv pib ntaus thiab tua cov Yixayee ib txhia yam li thawj ob zaug, yog taug txojkev uas mus pem Npe‑ee thiab txoj uas mus Kinpe‑a thiab tom tej hav nroj, tua tau cov Yixayee kwvlam peb caug leej. 32Cov Npeeyamee hais tias, “Lawv swb peb yam li thawj zaug lawm.” Tiamsis cov Yixayee hais tias, “Cia peb thim coj lawv tawm mus deb lub moos kom txog tej kev hlob.”
33Cov Yixayee sawvdaws kuj tawm hauv lawv tej chaw khiav mus ua tej pab tej pawg ntawm Npa‑as Thama, mas cov Yixayee uas nraim cev txawm sawv pes tsees hauv lawv tej chaw ntawm Kenpa sab hnub poob. 34Muaj ib vam tus tub rog Yixayee uas txawj tshaj plaws txawm txeem mus ntaus lub moos Kinpe‑a. Mas ua rog ceev heev, cov Npeeyamee tsis paub tias kev puam tsuaj twb tuaj ze lawv lawm.
35Yawmsaub ua rau cov Yixayee kov yeej cov Npeeyamee. Hnub ntawd cov Yixayee tua tau cov Npeeyamee tuag ob vam tsib txhiab ib puas leej, cov ntawd puavleej yog tub rog tuav ntaj. 36Yog li ntawd cov Npeeyamee thiaj pom tias lawv swb lawm.
 Cov Yixayee thim khiav cov Npeeyamee vim yog lawv tso siab rau cov uas nraim cev uas lawv tso mus zov lub moos Kinpe‑a.
37Cov uas nraim cev zov kuj sawv pes tsees txeem mus ntaus lub moos Kinpe‑a. Cov uas nraim cev ntawd tawm los xuas ntaj tua lub moos huvsi. 38Cov Yixayee nrog cov uas nraim cev teem hum tias thaum lawv ua pa taws ncho hlob hauv lub moos, 39mas cov Yixayee yuav tig rov los tua. Cov Npeeyamee pib tua tau cov Yixayee kwvlam peb caug leej ces txawm hais tias, “Lawv yuav tuag rau peb tes ib yam li thawj zaug thiab ntag.”
40Tiamsis thaum muaj pa taws ncho tshwm plaws hauv lub moos raws li uas teem cia ntawd, cov Npeeyamee tig los saib ua ciav lub moos twb cig pa ncho nto ntuj lawm. 41Cov Yixayee tig loo rov los, mas cov Npeeyamee kuj poob siab rau qhov lawv pom tias kev puam tsuaj los txog lawv lawm. 42Lawv thiaj tig hlo khiav cov Yixayee taug txojkev uas mus rau tebchaws moj sab qhua, tiamsis lawv khiav tsis dim kev ua rog, mas cov Yixayee uas tawm hauv tej moos tuaj kuj muab lawv tua rau hauv nruab nrab. 43Lawv muab cov Npeeyamee puav kev thiab caum tua mus rau ntawm tej chaw uas cov Npeeyamee so, mus ncaj lub moos Kinpe‑a sab hnub tuaj. 44Cov Npeeyamee tuag ib vam yim txhiab leej, puavleej yog cov tub rog uas siab loj siab tuab. 45Lawv kuj tig khiav mus rau tebchaws moj sab qhua mus txog lub pob tsuas Limoo. Cov Yixayee tua lawv tuag taug txojkev tsib txhiab leej thiab caum nrooj lawv mus txog ntua Kidoo mas tua tau ob txhiab leej.
46Npeeyamee cov tub rog siab loj siab tuab uas coj ntaj raug tuag tag rau hnub ntawd huvsi yog ob vam tsib txhiab leej. 47Tiamsis muaj rau pua leej tub rog tig khiav mus rau tebchaws moj sab qhua mus txog lub pob tsuas Limoo, mas lawv nyob ntawm lub pob tsuas Limoo tau plaub lub hlis. 48Cov Yixayee kuj rov mus ntaus cov Npeeyamee thiab xuas ntaj tua tej neeg thiab tej tsiaj txhu thiab txhua yam uas lawv pom. Thiab txhua lub moos uas lawv mus txog lawv muab hlawv huvsi pov tseg.