2

Thiên sứ tại Bô-kim

1Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu xuất hiện đi từ Ghinh-ganh đến Bô-kim, bảo người Y-sơ-ra-ên: "Ta đã giải thoát các ngươi khỏi Ai-cập, đem vào đất này, đất Ta hứa cho tổ tiên các ngươi. Ta có nói: Ta sẽ không bao giờ hủy bỏ giao ước Ta đã kết với các ngươi 2nếu các ngươi không kết hòa ước với dân bản xứ, và nếu các ngươi hủy phá bàn thờ của họ. Nhưng các ngươi đã không nghe lời Ta. Tại sao các ngươi hành động như vậy được? 3Vì thế, Ta sẽ không đuổi các dân ấy đi nữa. Họ sẽ như gai chông đâm bên hông các ngươi, và thần của họ trở thành lưới bẫy gài dưới chân các ngươi." 4Nghe Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu trách, người Y-sơ-ra-ên đều lên tiếng khóc than. 5Vì vậy, nơi ấy được gọi là Bô-kim. Họ dâng lễ vật cho Chúa tại đấy.

Các thẩm phán

6Vào ngày Giô-suê giải tán đại hội dân tộc Y-sơ-ra-ên, ai nấy liền trở về vùng đất đai mình chiếm cứ. 7Dân Y-sơ-ra-ên phụng thờ Chúa Hằng Hữu suốt đời Giô-suê và đời của các trưởng lão còn sống sau Giô-suê là những người đã được chứng kiến các công việc phi thường Chúa Hằng Hữu làm cho Y-sơ-ra-ên. 8Rồi, Giô-suê con của Nun, tôi tớ Chúa Hằng Hữu qua đời lúc ông được một trăm mười tuổi. 9Ông được chôn cất ngay trong đất mình, tại Thim-nát Hê-re trên ngọn núi Ép-ra-im về phía bắc núi Ga-ách.
10Mọi người thuộc thế hệ ấy lần lượt qua đời. Một thế hệ mới lên thay thế, không biết gì đến Chúa Hằng Hữu cũng như các công việc Ngài làm cho Y-sơ-ra-ên. 11Người Y-sơ-ra-ên phạm tội với Chúa: họ đi thờ phụng Ba-anh. 12,13Họ bỏ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ tiên mình, Đấng đã giải thoát họ khỏi Ai-cập. Họ đi thờ thần của các dân sống quanh mình là Ba-anh và Ách-ta-rốt. Họ chọc giận Chúa, 14nên cơn phẫn nộ của Chúa nổi lên với Y-sơ-ra-ên. Ngài để cho họ bị quân thù chung quanh bóc lột, vô phương tự cứu. 15Mỗi lần họ xuất quân, Chúa cho họ gặp chuyện hiểm nghèo, đúng như lời cảnh cáo và lời thề của Ngài. Họ ở trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng.
16Chúa Hằng Hữu dấy lên các thẩm phán để giải cứu họ khỏi tay quân thù bóc lột. 17Thế nhưng họ không chịu nghe lời các thẩm phán; mà còn đi thờ lạy các thần khác. Họ bỏ con đường cha ông mình đã theo là con đường tin kính Chúa Hằng Hữu. Họ bất tuân mệnh lệnh của Ngài. 18Mỗi lần Chúa dấy lên một thẩm phán, Ngài phù hộ ông, và suốt đời ông, Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi tay quân thù, vì Chúa động lòng xót thương khi nghe tiếng thở than của dân dưới sự đè nén, áp bức. 19Nhưng khi thẩm phán đó chết đi, họ trở lại đường cũ, còn tệ hơn cả tổ phụ mình nữa. Họ đi theo các thần khác, thờ lạy các thần ấy, không từ bỏ một việc xấu nào, nhưng cứ tiếp tục ngoan cố. 20Vì thế, Y-sơ-ra-ên chọc cho Chúa giận. Ngài phán: "Vì dân này vi phạm giao ước Ta đã kết với cha ông họ, không nghe lời Ta, 21nên Ta sẽ không đuổi các dân tộc Giô-suê còn để sót lại lúc ông qua đời. 22Ta dùng các dân này để thử nghiệm Y-sơ-ra-ên, xem họ có thận trọng đi theo đường lối của Chúa như cha ông họ hay không." 23Đó là lý do Chúa để các dân ấy còn đấy, không đuổi họ đi, cũng không cho quân Giô-suê diệt họ.