2

Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj los tshwm ntawm Npaukhi

1Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tawm ntawm lub moos Kilakas mus txog lub moos Npaukhi, mas hais tias, “Kuv coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los thiab coj nej los rau hauv lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj khov tias kuv yuav pub rau nej tej poj koob yawm txwv. Kuv hais tias, ‘Kuv yuav tsis rhuav tej lus uas kuv cog tseg rau nej ib zaug li, 2thiab nej yuav tsum tsis txhob nrog cov neeg hauv lub tebchaws no sib cog lus kiag li. Nej yuav tsum muab lawv tej thaj teev dab rhuav pov tseg huvsi.’ Tiamsis nej tsis mloog tej lus uas kuv hais. Nej ua dabtsi li no? 3Yog li no nimno kuv thiaj hais rau nej tias, kuv yuav tsis ntiab cov neeg ntawd khiav ntawm nej hauv ntej mus lawm. Lawv yuav ua yeeb ncuab rau nej thiab lawv tej dab yuav ua rooj hlua cuab nej.” 4Thaum Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hais tej lus no rau cov Yixayee tag lawd, cov pejxeem txawm tsa suab quaj. 5Lawv thiaj hu lub chaw ntawd tias Npaukhi thiab lawv tua tsiaj xyeem rau Yawmsaub qhov ntawd.

Yausua tuag

6Thaum Yausua tso cov pejxeem mus lawd, cov Yixayee nyias rov mus rau nyias thaj teb thiaj txeeb tau ua qub txeeg qub teg. 7Cov Yixayee ua koom tu Yawmsaub tag Yausua sim neej thiab tag cov kev txwj laus uas nyob ntev dhau Yausua sim neej thiab pom txhua yam haujlwm loj uas Yawmsaub tau ua rau cov Yixayee. 8Noo tus tub Yausua uas yog Yawmsaub tus qhev txawm tuag rau thaum hnub nyoog muaj ib puas kaum xyoo. 9Lawv muab nws log rau hauv nws thaj teb uas yog nws qub txeeg qub teg ntawm lub moos Thinahele uas nyob pem toj siab Efa‑i tebchaws ntawm lub roob Ka‑a sab ped. 10Cov neeg uas nyob tiam ntawd kuj dua tag mus nrog lawv tej poj koob yawm txwv nyob huvsi lawm, ho muaj dua ib tiam tshwm los uas tsis paub Yawmsaub thiab tsis paub tej uas Yawmsaub tau pab cov Yixayee lawd.

Cov Yixayee tso Yawmsaub tseg

11Cov Yixayee kuj ua tej uas Yawmsaub pom tias phem thiab mus teev tej dab Npa‑as 12Lawv tso Yawmsaub tseg, yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv uas coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los. Lawv raws ncuj nciav luag tej dab uas yog cov neeg uas nyob ib ncig lawv tej dab, thiab pe tej dab ntawd mas ua rau Yawmsaub chim. 13Lawv tso Yawmsaub tseg mus ua koom tu tej dab Npa‑as thiab tej dab Athalau. 14Vim li no Yawmsaub thiaj npau taws rau cov Yixayee, nws thiaj muab lawv cob rau hauv cov uas lws lawv txhais tes thiab muab lawv muag rau hauv lawv cov yeeb ncuab uas nyob ib ncig, lawv thiaj li tiv tsis taus lawv cov yeeb ncuab dua li lawm. 15Lawv mus ntaus rog thaum twg los Yawmsaub txhais tes kuj tawm tsam lawv ua rau lawv swb kiag raws li Yawmsaub tau ntuas lawv thiab cog lus ruaj rau lawv lawm. Mas lawv raug kev ceeblaj txom nyem heev.
16Ces Yawmsaub txawm tsa kom muaj cov thawj uas cawm lawv dim ntawm cov uas lws lawv txhais tes. 17Los lawv kuj tsis mloog cov thawj ntawd tej lus. Lawv tseem mus deev luag tej dab thiab pe tej dab ntawd. Lawv tig hlo ntawm txojkev uas lawv tej poj koob yawm txwv taug sai kawg li lawm. Lawv tej poj koob yawm txwv ua raws li Yawmsaub txoj kevcai tiamsis lawv tsis ua raws li ntawd. 18Yawmsaub tsa kom muaj tus thawj thaum twg Yawmsaub kuj nrog nraim tus thawj ntawd, thiab cawm lawv dim hauv lawv cov yeeb ncuab txhais tes mus tag tus thawj ntawd sim neej. Vim yog lawv raug kev tsim txom raug kev quab yuam, lawv lub suab quaj qw ntsaj laws ua rau Yawmsaub khuvleej lawv. 19Tiamsis thaum tus thawj ntawd tag txojsia, lawv kuj tig hlo rov qab ua phem heev dua lawv tej poj koob yawm txwv, mus raws ncuj nciav luag tej dab thiab ua koom tu thiab pe tej dab ntawd. Lawv tsis tso ib yam kev phem twg uas lawv ua tseg lossis tso txojkev tawv ncauj tseg. 20Vim li no Yawmsaub txojkev npau taws thiaj tshwm plaws rau cov Yixayee thiab nws hais tias, “Vim haiv neeg no fav xeeb rau kuv tej lus cog tseg uas kuv cog rau lawv tej poj koob yawm txwv thiab vim lawv tsis mloog kuv tej lus, 21mas txij no mus kuv yuav tsis muab tej haiv neeg uas thaum Yausua tuag tseem tshuav nyob ntiab tawm ntawm nej hauv ntej mus, 22xwv kuv thiaj tau siv tej haiv neeg ntawd sim cov Yixayee saib lawv yuav ceev faj taug Yawmsaub txojkev ib yam li lawv tej poj koob yawm txwv los tsis taug.” 23Vim li no Yawmsaub thiaj tso tej neeg ntawd nyob, tsis ntiab lawv tawm mus sai sai, thiab tsis muab cob rau hauv Yausua txhais tes.