4

H'Dêbôra jêh ri Y-Barak Dơi Đah Y-Sisêra

1Jêh Y-Êhut Khĭt, phung Israel ƀư đŏng nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, 2jêh ri Yêhôva jao khân păng tâm ti Y-Jabin hađăch Kanaan, nơm chiă uănh ta ƀon Hasôr. Y-Sisêra jêng kôranh phung tahan păng, jêh ri păng gŭ ta ƀon Harôset-Hagôim. 3Nôk nây phung ƀon lan Israel nter dăn ma Yêhôva kơl; yorlah Y-Jabin geh jêh sĭn rhiăng ndeh seh loih, jêh ri păng tŭn jot phung Israel ma nau djơh dôl bar jê̆t năm.
4Nôk nây, H'Dêbôra du huê kôranh nơm mbơh lor bu ur, ur Y-Lapidôt, jêng Kôranh phat dôih ma phung Israel. 5Păng gŭ tâm bri dor Kalơ Êphraim, ta nklang vah vang ƀon Rama jêh ri ƀon Bêthel, tâm dâng tơm play đung H'Dêbôra, jêh ri phung Israel văch tât ma păng, gay ŭch iăt nau păng phat dôih.
6Păng prơh bu kuăl Y-Barak, kon buklâu Y-Abinôam bơh ƀon Kadês, tâm n'gor Naptali, jêh ri lah ma păng pô aơ: "Yêhôva Brah Ndu phung Israel hŏ ntĭnh ma may: 'Hăn hom rgum băl phung tahan may ta yôk Tabor, sŏk du rmưn bunuyh bơh băl mpôl phung Naptali jêh ri phung Sabulôn. 7Gâp mra njŭn Y-Sisêra, kôranh tahan Y-Jabin, văch tâm mâp đah may ta dak n'hor Kisôn ndrel ma ndeh seh jêh ri phung tahan păng; jêh ri gâp mra jao păng tâm ti may.'" 8Y-Barak lah ma păng pô aơ: "Tơlah ay hăn ndrel gâp, ri mơ gâp hăn; tơlah ay mâu hăn ôh ndrel gâp, gâp mâu mra hăn. 9Păng lah: "N'hêl nanê̆ gâp mra hăn ndrel may; ƀiălah trong may chuat mâu njŭn may ma nau chrêk rmah ôh; yorlah Yêhôva mra jao Y-Sisêra ma ti du huê bu ur." H'Dêbôra dâk hăn ndrel ma Y-Barak ta ƀon Kadês. 10Y-Barak kuăl phung Sabulôn jêh ri phung Naptali văch ta ƀon Kadês; jêh ri du rmưn bunuyh chuat hăn tĭng pakơi păng, jêh ri H'Dêbôra hăn ndrel ma păng.
11Y-Hêber du huê Kênit tâm nkhah păng nơm bơh băl mpôl Kênit, jêng phung kon sau Y-Hôbap po buklâu Y-Môise, jêh ri păng rdâk jêh ngih bok păng dăch tơm si ta ƀon Sananim, dăch đah ƀon Kadês.
12Tơlah bu mbơh ma Y-Sisêra nau Y-Barak, kon buklâu Y-Abinôam hăn hao jêh rlet yôk Tabor, 13Y-Sisêra leo dăp lĕ sin rhiăng ndeh seh loih păng jêh ri lĕ rngôch bunuyh ndrel ma păng bơh ƀon Harôset-Hagôim tât ta dak n'hor Kisôn. 14H'Dêbôra lah ma Y-Barak, "Dâk hom! Yorlah nar uơ ro yơh Yêhôva jao jêh Y-Sisêra tâm ti may; mâu di hĕ Yêhôva hăn panăp may?" Pônây Y-Barak trŭnh tă bơh yôk Tabor ndrel ma du rmưn bunuyh tĭng ndô̆ păng. 15Yêhôva dŏng chiông đao ƀư ma Y-Sisêra jêh ri lĕ rngôch ndeh seh loih nđâp ma lĕ phung tahan păng du nchuăt pru pra panăp Y-Barak: Y-Sisêra jŭr tă Kalơ ndeh seh păng, du nchuăt jâng dơm. 16Y-Barak hăn tĭng ndeh seh jêh ri phung tahan tât ta ƀon Harôset-Hagôim, jêh ri lĕ rngôch phung tahan Y-Sisêra khĭt ma đao, mâu geh ôh du huê dơi klaih.
17Ƀiălah Y-Sisêra du nchuăt jâng dơm tât ta ngih bok H'Jael, ur Y-Hêber, phung mpôl Kênit; yorlah Y-Jabin, hađăch ƀon Hasôr, jêh ri ngih Y-Hêber phung mpôl Kênit, geh nau đăp mpăn ndrel. 18H'Jael luh tâm mâp đah Y-Sisêra jêh ri lah: "Hơi Kôranh, veh hom ta ngih gâp; lơi klach ôh." Pôri ôbăl veh lăp tâm ngih bok păng, jêh ri sŏk phôi ntâk ôbăl. 19Pô nây, ôbăl lah ma bu ur nây pô aơ: "Gâp dăn ay ăn gâp ƀă dak nhêt, yorlah gâp ji hir". Pôri păng pơk nông ntâu dak toh ndrôk ăn ma Y-Sisêra nhêt, jêh nây nklŭm tay ôbăl ma phôi. 20Ôbăl lah tay ma bu ur nây pô aơ: "Gŭ hom ta mpông ngih bok, jêh ri tơ lah bu văch tât ôp ay, lah: 'Geh bunuyh lĕ ta aơ?' ăn ay lah, mâu geh ôh." 21Ƀiălah H'Jael, ur Y-Hêber sŏk du mlâm mâng n'gâng ngih, jêh ri sŏk du mlâm me nôp jêh ri hăn êp ôbăl djoch djoch jêh nây păng pâng mâng nây ta njĭnh lâk ôbăl rho băm tât ta neh, dôl ôbăl lêt bêch rgănh ngăn; jêh ri ôbăl n'ho khĭt. 22Aơ, Y-Barak dôl tĭng Y-Sisêra, H'Jael luh chuă vơt păng, jêh ri lah: "Văch hom, gâp mra ntĭm ma may saơ bunuyh may dôl tĭng joi. Y-Barak lăp tâm ngih H'Jael, saơ Y-Sisêra mplâng khĭt jêh, geh mâng n'gâng ngih bok ta njĭnh lâk ôbăl.
23Tâm nar nây, Brah Ndu nglăp ăn Y-Jabin, hađăch Kanaan, panăp phung ƀon lan Israel. 24Jêh ri ti phung ƀon lan Israel ƀư jêr mro ma Y-Jabin, hađăch n'gor Kanaan, kŏ tât khân păng ƀư rai lơi ôbăl.