4

Ntenpaula hab Npala

1Thaus Ehuj tuag lawd, cov Yixayee rov ua tej kws Yawmsaub pum tas phem. 2Yawmsaub txhad muab puab cob rua huv cov Khana‑aa tug vaajntxwv Yanpi kws nyob lub moos Haxau txhais teg. Nwg tug thawj rog hu ua Xixela kws nyob huv lub moos Halause Hakau‑i. 3Cov Yixayee txawm quaj thov Yawmsaub paab, tsua qhov vaajntxwv Yanpi muaj cuaj pua lub tsheb hlau ua rog hab ua nruj ua tswv quab yuam cov Yixayee tau neeg nkaum xyoo.
4Mas ib tug puj cev Vaajtswv lug hu ua Ntenpaula, yog Lapintau le quaspuj, nwg ua thawj coj cov Yixayee lub swjhawm ntawd. 5Nwg pheej nyob huv qaab tsob toov laaj Ntenpaula kws nyob ntawm Lama hab Npe‑ee ntu nruab nraab peg toj sab Efa‑i tebchaws, mas cov tuabneeg Yixayee pheej tuaj cuag nwg hov ntawd kuas nwg tu puab tej plaub. 6Ntenpaula khaiv tuabneeg moog hu Npala kws yog Anpinau‑aa tug tub tuaj ntawm Khente huv Nathali tebchaws tuaj mas has rua nwg tas, “Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has rua koj tas, ‘Ca le moog sau zog koj cov tub rog tuaj rua ntawm lub roob Thanpau. Ca le moog sau xeem Nathali hab xeem Xenpuloo ib vaam leej. 7Mas kuv yuav ntxag Xixela kws yog vaajntxwv Yanpi tug thawj rog kuas coj nwg cov tub rog hab nwg cov tsheb ua rog tuaj ntswb koj ntawm tug dej Khisoo, hab kuv yuav muab nwg cob rua huv koj txhais teg.’ ” 8Npala txhad teb Ntenpaula tas, “Yog koj nrug kuv moog kuv txhad le moog. Yog koj tsw nrug kuv moog, kuv kuj tsw moog.” 9Ntenpaula teb tas, “Kuv yeej yuav nrug koj moog tag, tassws txujkev kws koj taug hov yuav tsw coj koj tau koob meej, tsua qhov Yawmsaub yuav muab Xixela cob rua ib tug quaspuj txhais teg.” Tes Ntenpaula txawm sawv tseeg nrug Npala moog txug lub moos Khente. 10Npala txhad hu xeem Xenpuloo hab xeem Nathali tuaj rua ntawm Khente, mas muaj ib vaam leej nrug Npala moog hab Ntenpaula kuj nrug nwg moog hab.
11Henpaw kws yog tuabneeg Khenai tau ncaim ntawm cov Khenai suavdawg kws yog Mauxe yawm txwv Haunpas caaj ceg lug tsaa tsev ntaub nyob rua ntawm tug ntoo qheb huv Xanani kws nyob ze lub moos Khente.
12Thaus muaj tuabneeg moog has rua Xixela tas Anpinau‑aa tug tub Npala nce moog rua sau lub roob Thanpau lawm, 13Xixela txawm txhwj nwg cuaj pua lub tsheb hlau ua rog huvsw hab taag nrho nwg cov tub rog tuaj rua ntawm lub moos Halause Hakau‑i moog txug tug dej Khisoo. 14Ntenpaula has rua Npala tas, “Ca le moog los maj, tsua qhov nub nua yog nub kws Yawmsaub muab Xixela rua huv koj txhais teg. Yawmsaub tub ua koj ntej moog lawm nev.” Npala hab nwg cov tub rog ib vaam leej txhad nqeg ntawm lub roob Thanpau moog. 15Yawmsaub ua rua Xixela hab nwg tej tsheb ua rog huvsw hab nwg paab tub rog huvsw tawg tswv swb hlo Npala tej nav ntaaj, tes Xixela txawm nqeg sau nwg lub tsheb ua rog xuas kwtaw tswv lawm. 16Tes Npala txawm lawv tej tsheb ua rog hab cov tub rog moog txug Halause Hakau‑i. Mas Xixela paab tub rog raug nav ntaaj tuag taag tsw tshuav ib tug le.
17Tassws Xixela dha tswv moog txug Ya‑ee kws yog Henpaw tug quaspuj kws yog tuabneeg Khenai lub tsev ntaub, tsua qhov vaajntxwv Yanpi huv lub moos Haxau nrug Henpaw kws yog tuabneeg Khenai tsev tuabneeg sws raug zoo. 18Ya‑ee txawm tawm tuaj tog Xixela hab has tas, “Yawm hlub, ca le lug tsev, ca le lug su huv kuv lub tsev, tsw xob ntshai le.” Xixela txhad nkaag moog rua huv nwg lub tsev ntaub, hab nwg muab ib daim choj lug vuv Xixela. 19Xixela has rua nwg tas, “Thov ib ntswv dej rua kuv haus, tsua qhov kuv nqhes dej heev.” Ya‑ee txawm qheb hlo ib lub naab tawv kua mig laub rua nwg haus hab muab daim choj vuv nwg. 20Xixela has rua nwg tas, “Thov koj moog sawv ntawm qhov rooj zuv. Yog leejtwg tuaj nug tas, ‘Muaj leejtwg tuaj nuav los tsw muaj?’ Ca le teb tas, Tsw muaj.” 21Tassws Ya‑ee kws yog Henpaw tug quaspuj muab ib tug tswg hlau kws nqug tsev ntaub hab tuav ib raab rauj nyaag lug muab tug tswg hlau twb nkaus Xixela xub ntsus npuj tshaab plawg rua huv aav rua thaus nwg saamswm tsaug zug ceev tsua qhov yog txug sav. Tes Xixela txawm tuag lawm. 22Thaus Npala lawv Xixela tuaj txug, Ya‑ee tawm moog tog nwg hab has rua nwg tas, “Ca le lug tsev, kuv yuav qha koj pum tug kws koj saamswm nrhav hov.” Npala kuj nkaag lug rua huv nwg lub tsev ntaub pum Xixela tuag xyaab leeg lawm, tug tswg tsev ntaub tseed rhais nreeg xub ntsus.
23Nub ntawd Yawmsaub txhad ua rua cov Yixayee kov yeej Khana‑aa tug vaajntxwv Yanpi. 24Cov Yixayee txhais teg ua nyaav zuj zug rua Khana‑aa tug vaajntxwv Yanpi moog txug thaus puab ua kuas vaajntxwv Yanpi puam tsuaj taag.