5

Denpaula thiab Npala zaj nkauj

1Denpaula thiab Anpinau‑a tus tub Npala hu zaj nkauj rau hnub ntawd tias,
  2“Cia li qhuas Yawmsaub,
   rau qhov Yixayee cov thawj xub nqes tes
  thiab cov pejxeem
   tau xyiv fab xyiv yeem pab.
  3Au tej vajntxwv, cia li mloog.
   Tej thawj, cia li tig ntsej mloog.
  Kuv yuav hu nkauj rau Yawmsaub,
   kuv seev suab hu nkauj rau Yawmsaub
   uas yog Yixayee tus Vajtswv.

  4“Au Yawmsaub, thaum koj tawm
   ntawm Xe‑i mus ua rog,
  thaum koj taug kev
   tawm Edoo tebchaws mus,
  lub ntiajteb kuj ua zog koog,
   lub ntuj tso nag los,
   tej huab tso tuam tsam nag los.
  5Tej roob kuj ua zog koog
   rau ntawm Yawmsaub xubntiag,
  yog Xinai tus Vajtswv, yog Yawmsaub
   uas yog Yixayee tus Vajtswv.

  6“Ntu uas Anav tus tub Saka nyob
   thiab ntu uas Ya‑ee nyob,
  tej kev loj tsis muaj neeg taug,
   cov uas mus mus los los
   tsuas taug me kev xwb.
  7Tej tub qoob tub loos hauv Yixayee tebchaws
   kuj tseg tsis ua teb lawm,
  tsis ua mus txog thaum kuv,
   Denpaula sawv los kav,
  txog thaum kuv sawv los
   ua niam hauv Yixayee tebchaws.
  8Thaum xaiv tej dab tshiab los teev
   kev ua rog kuj tuaj txog ntawm rooj loog.
  Yeej tsis pom ib daim hlau thaiv ua rog
   thiab ib rab hmuv rau hauv
   plaub vam tus tub rog hauv Yixayee li.
  9Kuv lub siab dai qas dhuam
   Yixayee cov thawj,
  thiab cov pejxeem
   uas xyiv fab xyiv yeem mus pab.
   Cia li qhuas Yawmsaub.

  10“Nej cov uas caij tej nees luav dawb,
   cov uas nyob saum ntaub pua eeb nees
  thiab cov uas xuas kotaw taug kev
   cia li hais zaj no.
  11Cia li mloog zaj kwv txhiaj
   uas hais ntawm qhov dej.
  Lawv hais txog qhov uas
   Yawmsaub kov yeej,
  hais txog nws cov tub qoob
   tub loos Yixayee kov yeej.

  “Thaum ntawd Yawmsaub cov neeg
   kuj mus ua ib txwg ib txwg
   rau ntawm rooj loog.
  12‘Denpaula, cia li tsim los, tsim los.
   Cia li tsim los tsim los hu nkauj.
  Npala cia li sawv tsees,
   Anpinau‑a tus tub,
   cia li coj cov uas koj ntes tau mus.’
  13Thaum ntawd cov uas muaj meej
   uas tseem tshuav nyob nqes los,
  Yawmsaub cov pejxeem nqes los
   nrog kuv ua rog rau cov uas muaj zog heev.
  14Cov uas cog cag rau hauv Amalej
   tau nqes pem Efa‑i los.
  Npeeyamee, lawv raws koj
   thiab koj cov kwvtij qab.
  Cov thawj nqes ntawm Makhi los
   thiab cov uas coj tus cwj thawj rog
   tawm hauv Xenpuloo los.
  15Ixakha cov uas ua thawj
   kuj nrog Denpaula los,
   Ixakha kuj nrog Npala los.
  Lawv raws nws qab
   dhia mus rau hauv lub hav.
  Xeem Lunpee tej cum
   siab fab tsis txawj ua txoj twg.
  16Ua li cas nej nyob ntawm nkuaj yaj tos,
   mloog lub suab raj uas tshuab rau yaj xwb?
  Xeem Lunpee tej cum
   siab fab tsis txawj ua txoj twg.
  17Kile‑a kuj nyob sab dej Yaladee hnub tuaj.
   Daj nyob dabtsi ntawm lub nkoj txwg?
  Asaw nyob twjywm ntawm ntug hiavtxwv,
   nyob twjywm hauv tej tsev ntawm tshav nkoj.
  18Xenpuloo yog cov uas zoo siab
   tso nyog txojsia mus pab.
  Nathali kuj ib yam nkaus
   rau hauv tej tshav rog pem toj siab.

  19“Cov vajntxwv tuaj, lawv tuaj ua rog,
   cov Khana‑as tej vajntxwv ua rog
  ntawm Tha‑ana ntawm ntug dej Mekidau.
   Lawv tsis txeeb tej nyiaj txiag li.
  20Tej hnub qub saum ntuj kuj ua rog,
   tej hnub qub kuj tuaj saum ntuj
   ua rog rau Xixela.
  21Tus niag dej Khisoo kuav lawv mus,
   yog tus niag dej Khisoo uas hlob kawg li.
   Kuv lub siab, cia li muaj zog taug kev mus.
  22Lub suab nees dhia rau nrov qas qees,
   yog cov nees dhia noj tuam pwm.
  23Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj
   hais tias, ‘Cia li tsawm foom Melau,
  cia li foom hnyav kawg
   rau cov neeg hauv lub moos ntawd
  vim yog lawv tsis tuaj pab Yawmsaub,
   tsis pab Yawmsaub ua rog
   rau cov uas muaj zog.’

  24“Cia Ya‑ee tau hmoov zoo
   tshaj plaws tej pojniam huvsi,
  nws yog Henpaw
   uas yog neeg Khenai tus pojniam.
  Cia nws tau hmoov zoo
   tshaj plaws tej pojniam
   uas nyob hauv tsev ntaub huvsi.
  25Xixela thov dej haus,
   mas nws pub nyuj mis,
  nws muab kua mis nyeem rau
   hauv lub phaj uas yog cov thawj siv
   cev rau Xixela.
  26Nws txawm cev tes
   muab tus tswg tsev ntaub
  thiab nws txhais tes xis tuav tus pam thawj
   uas cov ua haujlwm siv.
  Nws ntaus Xixela ib teg,
   nws tsoo Xixela taubhau,
  nws tsoo taubhau tawg tag,
   nws nkaug xub ntsos tshab plaws.
  27Xixela ntog, nws vau hlo,
   nws xyab luas
   ntawm tus pojniam txhais kotaw,
  nws ntog qaug lias
   rau ntawm tus pojniam ntawd kotaw,
  nws vau hlo, nws ntog rau qhovtwg
   nws tuag qhov ntawd.

  28“Leej niam saib qhov rais ntsoov,
   Xixela niam saib qhov rais ntsoov hais tias,
  ‘Ua cas nws tsheb ua rog
   yuav los qeeb ua luaj?
  Ua cas tej nees hai tsheb
   yuav los qeeb kawg?’
  29Tej pojniam uas ntse teb nws,
   lossis nws teb nws hais tias,
  30‘Yog lawv tseem tshawb nrhiav
   thiab faib tej qhov txhia chaw
   uas txeeb tau los kab,
  yog faib ib tug lossis ob tug hluas nkauj
   rau ib tug txivneej,
  thiab faib tej ntaub uas raus zoo zoo
   rau Xixela,
  thiab faib tej daim paj ntaub
   uas raus zoo zoo
  thiab tej daim paj ntaub zoo nkauj
   rau kuv qhwv ntawm caj dab,
   coj los ua lawv tug.’

  31“Au Yawmsaub, cia kom koj cov yeeb ncuab
   huvsi puam tsuaj ib yam nkaus li no.
  Cia tus uas nyiam koj
   zoo yam nkaus li lub hnub thaum uas
   tawm tuaj muaj hwjchim ci nplas.”

Mas lub tebchaws thiaj tau so tsis ua rog plaub caug xyoo.