6

Ghi-đê-ôn

1hế rồi, người Y-sơ-ra-ên lại phạm tội với Chúa. Ngài cho người Ma-đi-an hành hạ họ trong bảy năm. 2hế lực người Ma-đi-an mạnh quá, nên dân Y-sơ-ra-ên phải vào sống trong núi, trong hang và những nơi kiên cố. 3hi người Y-sơ-ra-ên đi ra gieo giống, người Ma-đi-an, người A-ma-léc và các dân ở miền Đông liền kéo lên tấn công. 4ọ đóng quân ngay tại địa phương ấy đợi chờ. Họ phá hủy mùa màng đến tận Ga-xa, không chừa cho Y-sơ-ra-ên gì cả, dù lương thực hay súc vật. 5ác dân ấy đến đông như châu chấu, mang theo lều trại, bò, ngựa, lạc đà, tàn phá nơi nào họ đi qua. 6, 7gười Y-sơ-ra-ên bị dân Ma-đi-an áp bức đến cùng cực, lúc ấy họ mới kêu xin Chúa Hằng Hữu cứu giúp.
8húa sai một tiên tri đến, bảo người Y-sơ-ra-ên: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên bảo: Ta đã giải thoát các ngươi khỏi ách nô-lệ Ai-cập; 9a đã giải cứu các ngươi khỏi thế lực người Ai-cập cũng như các dân tộc từng áp bức các ngươi, đuổi quân thù đi và cho các ngươi đất của họ. 10a đã bảo các ngươi, Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi, các ngươi không được thờ kính các thần của thổ dân A-mo, nhưng các ngươi không nghe lời Ta."
11ột hôm, Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đến ngồi dưới cây sồi ở Óp-ra, trong đất của Giô-ách, người A-bia-xe. Con của Giô-ách là Ghi-đê-ôn đang đập lúa trong hầm ép rượu để tránh tai mắt người Ma-đi-an. 12hiên sứ của Chúa hiện ra, nói với Ghi-đê-ôn: "Chiến sĩ dũng cảm kia, Chúa Hằng Hữu ở với ngươi!" 13hi-đê-ôn thưa: "Nếu Chúa ở với chúng tôi, tại sao những việc này xảy ra được? Cha ông chúng tôi vẫn thường kể lại các công việc phi thường Chúa làm khi đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, nay chúng tôi có thấy gì đâu? Ngày nay Chúa bỏ chúng tôi, để cho người Ma-đi-an hành hạ chúng tôi." 14hưng Chúa Hằng Hữu quay lại, bảo ông: "Hãy dùng năng lực ngươi đang có để giải thoát Y-sơ-ra-ên khỏi tay người Ma-đi-an! Chính Ta sai bảo ngươi!" 15hi-đê-ôn đáp: "Lạy Chúa, làm sao tôi giải thoát Y-sơ-ra-ên được? Gia đình tôi hèn mọn nhất đại tộc Ma-na-se, còn tôi là người nhỏ nhất trong nhà." 16húa Hằng Hữu dạy: "Nhưng vì Ta ở với ngươi. Nên ngươi sẽ đánh cả dân tộc Ma-đi-an như đánh một người vậy." 17hi-đê-ôn lại thưa: "Nếu thực Ngài đoái hoài đến tôi, xin cho tôi thấy một điềm lạ, chứng tỏ chính Chúa Hằng Hữu đã nói với tôi. 18in Chúa ở đây chờ tôi đi lấy lễ vật dâng cho Ngài." Chúa đáp: "Ta ở đây chờ ngươi."
19hi-đê-ôn về nhà làm thịt một con dê con, và lấy một giạ bột làm bánh không men. Ông để thịt vào giỏ, đổ nước thịt vào nồi, đem ra cây sồi, dâng cho Ngài. 20hiên sứ của Thượng Đế bảo: "Ngươi lấy thịt và bánh không men để trên tảng đá này. Đem nước thịt đổ lên trên." Ông vâng lời.
21hiên sứ của Chúa Hằng Hữu đưa cây gậy cầm nơi tay, chạm đầu gậy vào thịt và bánh. Lửa từ đá bốc lên thiêu cháy thịt và bánh không men. Thiên sứ của Chúa biến đi. 22ấy giờ Ghi-đê-ôn mới nhận ra rằng đó là Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu. Ông liền kêu lên: "Than ôi, Lạy Thượng Đế Hằng Hữu! Tôi đã thấy Thiên sứ của Ngài mặt đối mặt!" 23hưng Chúa Hằng Hữu bảo: "Đừng sợ. Ngươi không chết đâu. Cứ an tâm." 24hi-đê-ôn xây một cái bàn thờ tại nơi ấy cho Chúa đặt tên là "Chúa Bình an." Đến nay, bàn thờ này vẫn còn ở Óp-ra, trong đất A-bia-xe.
25ối hôm ấy, Chúa lại bảo Ghi-đê-ôn: "Bắt con bò đực tơ của cha ngươi và một con bò đực bảy tuổi, dùng kéo sập bàn thờ Ba-anh của cha ngươi, và chặt cái khám thờ bên bàn thờ ấy xuống. 26au đó, xây một bàn thờ cho Thượng Đế Hằng Hữu ngươi trên tảng đá này, theo cách đã ấn định. Rồi dâng con bò thứ nhì làm tế lễ thiêu, lấy gỗ của khám thờ xuống làm củi đốt.
27hi-đê-ôn gọi mười người đầy tớ giúp mình làm mọi điều Chúa dạy. Nhưng ông hành động trong đêm tối, chứ không dám làm giữa ban ngày, vì sợ người nhà và dân trong thành trông thấy.
28áng hôm sau, người trong thành dậy thấy bàn thờ Ba-anh sập đổ, khám thờ đã bị triệt hạ, và một cái bàn thờ mới được xây lên, trên ấy có dâng một con bò. 29ọi người xôn xao hỏi nhau: "Ai là thủ phạm?" Dò la một hồi, họ kết luận: "Ghi-đê-ôn, con Giô-ách." 30ọ bảo Giô-ách: "Đem con ông ra đây! Nó phải chết vì tội phá đổ bàn thờ thần Ba-anh và triệt hạ khám thờ." 31iô-ách cứng rắn trả lời đám người ấy: "Các người định biện hộ cho Ba-anh phải không? Các người muốn cứu nó sao? Ai bênh vực Ba-anh phải bị xử tử sáng hôm nay. Nếu hắn là thần, cứ để hắn tự bênh vực, vì có người phá đổ bàn thờ của hắn!" 32ừ hôm ấy, người ta gọi Ghi-đê-ôn là Giê-ru Ba-anh, nghĩa là "để Ba-anh tự biện hộ lấy” vì có người phá bàn thờ thần ấy.
33ột hôm, người Ma-đi-an, người A-ma-léc và các dân miền Đông lại cùng nhau kéo đến. Họ vượt sông Giô-đan, đóng trại ở thung lũng Gít-rê-ên. 34hần Linh của Chúa chiếm ngự Ghi-đê-ôn. Ông thổi kèn chiêu binh. Người A-bia-xe liền theo ông. 35ng sai người đến các đại tộc Ma-na-se, A-se, Sa-bu-lôn và Nép-ta-li kêu gọi hưng binh, họ đều theo ông.
36hi-đê-ôn thưa với Thượng Đế: "Nếu Chúa dùng tôi giải cứu Y-sơ-ra-ên như Ngài đã nói, 37hì đây, tôi có để một mớ lông cừu trên sân đập lúa, nếu sương chỉ rơi ướt lông cừu, còn chung quanh sân đều khô ráo, tôi sẽ biết Chúa dùng tôi giải thoát Y-sơ-ra-ên." 38iệc xảy ra đúng như thế. Sáng sớm hôm sau, ông dậy, vắt nắm lông, nước chảy đầy một bát. 39hi-đê-ôn lại thưa Thượng Đế: "Xin Ngài đừng giận, nhưng cho tôi thử một lần nữa. Lần này xin cho lông cừu khô, còn toàn sân bị sương thấm ướt." 40êm ấy, Thượng Đế làm đúng như lời ông xin. Nắm lông khô ráo, còn cả sân đều ướt đẫm sương đêm.