6

Kide‑oo

1Cov Yixayee ua tej uas Yawmsaub pom tias phem, mas Yawmsaub muab lawv cob rau hauv cov Midee txhais tes tau xya xyoo. 2Cov Midee txhais tes tsuj yuam cov Yixayee. Vim tim cov Midee mas cov Yixayee thiaj npaj chaw nraim cev rau pem tej roob thiab hauv tej qhov tsua thiab tej chaw uas ruaj khov. 3Cov Yixayee cog qoob thaum twg mas cov Midee thiab cov Amalej thiab cov neeg uas nyob sab hnub tuaj txawm tuaj ua rog rau lawv, 4thiab tuaj tsuam chaw nyob rau hauv lub tebchaws thiab muab lawv tej qoob loo ua puam tsuaj tag thoob plaws mus txog lub moos Kaxa tsis tseg ib yam dabtsi cia tau noj li tsis hais yaj nyuj nees luav huvsi. 5Luag coj kiag tsiaj txhu thiab lub tsev ntaub tuaj coob yam nkaus li tej pab kooj txig. Neeg thiab tej ntxhuav kuj coob suav tsis txheeb. Thaum luag tuaj luag ua rau lub tebchaws piam tag. 6Cov Yixayee thiaj poob qes kawg li vim yog tim cov Midee. Cov Yixayee thiaj quaj thov Yawmsaub pab.
7Thaum cov Yixayee quaj thov Yawmsaub vim yog tim cov Midee, 8Yawmsaub kuj txib ib tug xibhwb cev Vajtswv lus tuaj rau hauv cov Yixayee. Tus ntawd hais rau lawv tias, “Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Kuv coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los thiab coj nej tawm hauv txojkev ua qhev. 9Kuv cawm nej dim hauv cov Iyi txhais tes thiab dim hauv txhua tus uas tsim txom nej txhais tes thiab ntiab lawv khiav ntawm nej hauv ntej mus thiab muab lawv lub tebchaws rau nej. 10Thiab kuv twb hais rau nej tias, ‘Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob pe hawm cov Amaulai tej dab hauv lub tebchaws uas nej mus nyob ntawd.’ Tiamsis nej tsis quav ntsej kuv tej lus.”
11Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tuaj zaum hauv Yau‑as tus qab ntoo qheb ntawm Aufa, Yau‑as yog Anpiyexaw cum. Yau‑as tus tub Kide‑oo tabtom ntaus mog hauv lub qhov tsuam kua txiv hmab kom cov Midee thiaj tsis pom. 12Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj los tshwm rau Kide‑oo thiab hais rau nws tias, “Koj yog tus uas siab loj siab tuab, Yawmsaub nrog nraim koj.” 13Kide‑oo txawm hais rau nws tias, “Yawg hlob, thov nug koj, yog Yawmsaub nrog nraim peb lawm ua cas tej xwm txheej no tseem tshwm los raug peb thiab? Yawmsaub tej txujci phimhwj uas peb tej poj koob yawm txwv txeev piav rau peb mloog dua twg lawm? Lawv piav hais tias ‘Yawmsaub coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los los tsis yog?’ Tiamsis nimno Yawmsaub tso peb tseg lawm thiab muab peb cob rau hauv cov Midee txhais tes.”
14Yawmsaub tig los hais rau nws tias, “Cia li siv koj lub zog loj no mus cawm cov Yixayee dim hauv cov Midee txhais tes. Yeej yog kuv txib koj mus.” 15Kide‑oo txawm hais tias, “Yawg hlob, kuv yuav cawm tau cov Yixayee dim li cas? Sim saib kuv cum yog cum uas qes kawg hauv xeem Manaxe thiab kuv tsev neeg kuv yog tus uas me dhau.” 16Yawmsaub hais rau nws tias, “Kuv yeej yuav nrog nraim koj mas koj yuav ntaus yeej kiag cov Midee yam nkaus li ntaus ib tug xwb.” 17Kide‑oo hais rau Yawmsaub tias, “Yog nimno koj txaus siab rau kuv, thov koj ua ib yam txujci tshwm qhia kuv paub tias tus uas nrog kuv hais lus no yog koj ntag. 18Thov koj tsis txhob tawm ntawm no mus, tos txog thaum kuv rov tuaj cuag koj thiab coj tej uas muab xyeem tuaj tso rau ntawm koj xubntiag.” Mas nws hais tias, “Kuv yuav tos txog thaum koj rov tuaj.”
19Kide‑oo txawm nkag rau hauv tsev npaj ib tug menyuam tshis thiab ib efa hmoov mog ua ncuav tsis xyaw keeb. Nws muab cov nqaij tso rau hauv lub choo thiab muab cov kua nqaij tso rau hauv lub laujkaub coj tuaj xyeem rau nws hauv tsob qab ntoo qheb. 20Vajtswv tus tubtxib saum ntuj hais rau Kide‑oo tias, “Cia li muab cov nqaij thiab cov ncuav tsis xyaw keeb tso rau saum lub pob zeb no thiab hliv cov kua nqaij ywg rau saud.” Kide‑oo kuj ua raws li ntawd. 21Ces Yawmsaub tus tubtxib txawm muab tus hau pas nrig hauv nws txhais tes cev mus twb rau cov nqaij thiab cov ncuav tsis xyaw keeb. Ces hluavtaws txawm cig plaws ntawm lub pob zeb kub tej nqaij thiab tej ncuav tsis xyaw keeb tag huvsi. Ces Yawmsaub tus tubtxib txawm ploj ntais ntawm nws qhov muag mus lawm. 22Kide‑oo thiaj paub tias yog Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj tiag tiag li thiab Kide‑oo hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub nimno kuv tau pom koj tus tubtxib saum ntuj tim ntsej tim muag, yuav ua li cas lauj?” 23Tiamsis Yawmsaub hais rau Kide‑oo tias, “Koj tsuas muaj uas nyob kaj siab lug xwb. Koj tsis txhob ntshai, koj yuav tsis tuag.” 24Ces Kide‑oo txawm ua ib lub thaj rau Yawmsaub rau qhov ntawd thiab hu lub thaj ntawd tias Yawmsaub yog txojkev kaj siab lug. Niaj hnub nimno lub thaj ntawd tseem nyob ntawm Aufa uas yog Anpiyexaw cum li moos.
25Mas hmo ntawd Yawmsaub hais rau Kide‑oo tias, “Cia li muab koj txiv tus txiv nyuj uas ob hnub nyoog muaj xya xyoo los, es mus rhuav koj txiv lub thaj teev dab Npa‑as pov tseg thiab ntov tus ncej dab Asela uas nyob ntawm lub thaj ib sab pov tseg. 26Thiab ua ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv rau saum lub chaw ruaj khov no, siv tej pob zeb los tib raws li kevcai, mas muab tus txiv nyuj uas ob ntawd tua ua kevcai hlawv xyeem, thiab muab tus ncej dab Asela uas koj ntov ntawd ua taws rauv hlawv ntag.” 27Kide‑oo txawm coj nws cov tub qhe kaum leej nrog nws mus ua raws li Yawmsaub hais rau nws, tiamsis vim Kide‑oo ntshai nws tsev neeg thiab ntshai cov neeg hauv lub moos ntawd nws thiaj tsis kav ua nruab hnub nws thiaj ua hmo ntuj.
28Hnub tom qab thaum cov neeg hauv lub moos sawv ntxov mas pom lub thaj teev dab Npa‑as pob tag thiab pom tias tus ncej dab Asela uas nyob ib sab raug muab ntov lawm thiab pom tias muab tus txiv nyuj uas ob xyeem rau saum lub thaj uas ua tshiab ntawd. 29Lawv txawm sib hais hais tias, “Leejtwg ua li no ne?” Thaum lawv tshuaj tau lawd lawv txawm hais tias, “Yog Yau‑as tus tub Kide‑oo ua tej no.” 30Ces cov neeg hauv lub moos txawm hais rau Yau‑as tias, “Cia li muab koj tus tub tuaj rau peb tua pov tseg, rau qhov nws rhuav lub thaj teev tus dab Npa‑as thiab ntov tus ncej dab Asela uas nyob ntawm ib sab lawm.” 31Tiamsis Yau‑as hais rau txhua tus uas tuaj tawm tsam nws hais tias, “Nej yuav nyob dab Npa‑as chaw tuaj tawm tsam lov? Nej yuav pab dab Npa‑as hais plaub lov? Leejtwg ua txiv lus pab dab Npa‑as hais, tus ntawd yuav raug muab tua thaum tsis tau kaj ntug. Yog dab Npa‑as yog ib tug vajtswv tiag kuj cia nws hais nws tshaj plaub, vim yog nws lub thaj raug luag rhuav pov tseg lawm.” 32Vim li no hnub ntawd lawv thiaj tis npe rau Kide‑oo hais tias Yelunpa‑as, lub ntsiab hais tias, “Cia Npa‑as nws hais nws li plaub,” vim yog Kide‑oo rhuav nws lub thaj.
33Mas cov Midee sawvdaws thiab cov Amalej sawvdaws thiab cov uas nyob sab hnub tuaj sau zog ua ke hla tus dej Yaladee tuaj tsuam chaw nyob ntawm lub hav Yile‑ee. 34Tiamsis Yawmsaub tus Ntsuj Plig los kav kiag Kide‑oo, nws txawm tshuab raj kub yaj hu Anpiyexaw cum nrog nws mus. 35Nws tso neeg mus hu thoob plaws Manaxe tebchaws kom tuaj nrog nws mus. Thiab nws tso neeg mus hu xeem Asaw xeem Xenpuloo thiab xeem Nathali, mas cov neeg no kuj tuaj nrog nws mus ua rog.
36Kide‑oo hais rau Vajtswv tias, “Yog koj yuav siv kuv txhais tes cawm cov Yixayee raws li koj hais ntawd, 37kuv muab cov plaub yaj tso rau ntawm tshav ntaus mog, mas yog lwg ntub cov plaub yaj xwb es cov av thoob plaws qhuav qhawv, mas kuv thiaj paub tias koj yuav siv kuv txhais tes cawm cov Yixayee raws li koj tau hais.” 38Kuj muaj li ntawd. Hnub tom qab thaum Kide‑oo sawv ntxov tsees thiab nws muab cov plaub yaj tso tau ib phaj dej lwg puv nkaus. 39Mas Kide‑oo hais rau Vajtswv tias, “Thov koj tsis txhob chim rau kuv, thov kuv hais dua ib zaug xwb. Thov cia kuv sim cov plaub yaj no dua ib zaug. Thov cia cov plaub yaj qhuav qhawv xwb, cia cov av ntub lwg thoob plaws.” 40Hmo ntawd Yawmsaub kuj ua raws li ntawd. Cov plaub yaj mas qhuav qhawv, hos tej av mas lwg ntub thoob plaws.