7

Nkide-oos Ntaus Yeej Cov Midias

1Muaj ib hnub Nkide-oos thiab nws cov tubrog sawv ntxov mus tsuam yeej rau ntawm lub Qhovdej Halaus. Tiamsis cov Midias twb tuaj tsuam yeej nyob rau ntawm lub hav uas nyob ze ntawm lub Ncov Roob Maules sab ped lawm.
2Tus TSWV hais rau Nkide-oos hais tias, “Koj cov neeg coob dhau heev lawm. Yog kuv cia lawv tua yeej cov Midias, nyob tsam lawv yuav khav hais tias yog lawv mus tua yeej xwb. Lawv yuav tsis nco txog hais tias yog kuv pab lawv. 3Koj tshaj tawm rau sawvdaws hais tias, ‘Yog leejtwg ntshai, tus ntawd cia li rov mus tsev thiab peb yuav nyob ntawm lub Roob Nkile-as no.’ ” Yog li ntawd, muaj nees nkaum ob txhiab leej thiaj rov qab mus tsev lawm, tshuav kaum txhiab leej nyob lawm xwb.
4Ces tus TSWV hais rau Nkide-oos hais tias, “Koj tseem tshuav neeg coob heev thiab. Coj lawv nqis mus lawm nram havdej, nyob nrad kuv yuav xaiv lawv rau koj. Yog kuv kom tus twg nrog koj mus, nws yeej yuav mus. Yog kuv kom tus twg tsis txhob mus, nws yeej yuav tsis mus.” 5Nkide-oos thiaj coj cov neeg ntawd nqis mus rau nram havdej, thiab tus TSWV hais rau nws hais tias, “Muaj cov uas hlev nplaig mus yaim dej li dev cais tawm ntawm cov uas txhos caug khoov mus haus dej.” 6Cov uas khoov thiab muab phoovtes ce dej los haus muaj peb puas leej; dua li cov puavleej txhos caug khoov mus haus dej xwb. 7Tus TSWV hais rau Nkide-oos hais tias, “Kuv yuav pab koj thiab pub kom koj coj peb puas leej uas muab tes ce dej los haus ntawd mus tua yeej cov Midias. Dua li cov, ces kom lawv rov qab mus tsev huv tibsi.” 8Yog li ntawd, Nkide-oos thiaj tso cov Yixalayees rov qab mus tsev, tsuas tseg peb puas leej ntawd nrog nws xwb, thiab lawv khaws tagnrho tej zaub mov thiab tej raj tej xyu cia. Cov Midias lub yeej nyob hauv hav.
9Hmo ntawd tus TSWV hais rau Nkide-oos hais tias, “Cia li sawv thiab mus tua cov Midias lub yeej; kuv yuav pub kom koj tua yeej lawv. 10Tiamsis yog koj ntshai mus tua, cia li coj koj tus tubtxib Pulas nrog koj nqis mus rau hauv lawv lub yeej. 11Koj yuav hnov tej uas lawv sib tham, ces yuav txhawb koj lub zog mus tua lub yeej ntawd.” Yog li ntawd, Nkide-oos thiab nws tus tubtxib Pulas thiaj nqis mus rau hauv cov yeebncuab lub ntug yeej. 12Cov Midias, cov Amalej thiab tej haivneeg uas nyob sab hnubtuaj, tuaj nyob rau hauv lub hav coob ua npoj ntws ib yam li cov kooj txomfav; lawv muaj ntxhuav coob cuag li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv.
13Thaum Nkide-oos mus txog, nws hnov ib tug txivneej piav ib zaj npau suav rau nws tus phoojywg mloog. Nws hais tias, “Kuv ua npau suav pom ib lub ncuavpias ntog los rau hauv peb lub yeej thiab lub ncuav ntawd tsoo ib lub tsevntaub. Lub tsevntaub vau hlo thiab pua lua rau saum npoo av.”
14Nws tus phoojywg teb hais tias, “Zaj npau suav no mas yog Yau-ases tus tub Nkide-oos uas yog haivneeg Yixalayees rab ntaj xwb! Muab txhais los mas yuav tsis yog lwm yam li lauj! Vajtswv yeej yuav pub rau nws tua yeej cov Midias thiab peb cov tubrog huv tibsi ntag!”
15Thaum Nkide-oos hnov tus txivneej ntawd zaj npau suav thiab paub lub ntsiab lus lawm, nws txawm txhos caug ntua pe tus TSWV. Ces nws txawm rov los rau saum cov Yixalayees lub yeej thiab hais tias, “Cia li sawv! Tus TSWV twb pub nej tua yeej cov tubrog Midias lawm!” 16Nkide-oos muab nws peb puas leej tubrog faib ua peb pab thiab muab ib tug tubrog twg ib lub xyu thiab ib leeg ib lub hub nrog ib teg tsau. 17Nws hais rau lawv tias, “Thaum kuv mus txog ntua ntawm ntug yeej, nej saib kuv ua li cas, nej cia li ua raws li kuv ua ntawd. 18Thaum kuv thiab cov neeg uas nrog kuv, peb tshuab peb tej xyu, ces nej cia li tshuab nej tej xyu thiab qw txhua qhov ncig lub yeej hais tias, ‘Peb ua rau tus TSWV thiab ua rau Nkide-oos!’ ”
19Nkide-oos thiab nws cov tubrog ib puas leej mus txog rau ntawm ntug yeej ua ntej thaum ib tag hmo, tom qab lub sijhawm uas cov fajxwm nyuam qhuav hloov neeg. Ces lawv txawm tshuab raj tshuab xyu thiab tsoo tej hub uas lawv tuav ntawm tes, 20ob pab tom qab los kuj ua ib yam li ntawd. Lawv txhua tus ib leeg tuav rawv ib teg tsau ntawm sab teslaug, thiab sab tesxis tuav rawv xyu tshuab, lawv qw nrov heev hais tias, “Tus TSWV thiab Nkide-oos rab ntaj tuaj lawm lauj!” 21Txhua tus nyias sawv twjywm ntawm nyias qhov chaw ncig lub yeej. Yeebncuab cov tubrog ntshai heev thiab quaj qw sib huas kev khiav rov qab. 22Thaum Nkide-oos cov tubrog tseem tabtom tshuab lawv tej xyu, tus TSWV ua rau cov yeebncuab rho lawv tej ntaj los, ib leeg rov tua ib leeg. Lawv khiav mus txog ntawm Npethes Sitas thiab taug txojkev ntawm Xalethas mus txog ntua ntawm lub nroog Anpees Mehaulas uas nyob ze Tanpas.
23Ces lawv mus hu xeem Nathalis, Aseles thiab tagnrho xeem Manaxes kom tuaj, thiab lawv mus caum cov Midias tua. 24Nkide-oos txib neeg mus hais thoob plaws cov neeg uas nyob pem tej ncov roob Efalayees hais tias, “Nej cia li nqis tuaj thiab mus tos kev tua cov Midias. Nej mus zov raws tus ntug dej Yauladees thiab raws tej ntug dej ua ntu zus kom mus txog rau ntawm Npenpalas, tsis txhob pub cov Midias khiav los hla li.” Yog li ntawd, thiaj muaj neeg mus hu cov Efalayees tuaj txoos ua ke, thiab lawv mus zov raws tus ntug Dej Yauladees thiab raws tej ntug dej ua ntu zus mus txog ntua rau ntawm Npenpalas. 25Lawv ntes tau Aules thiab Xees, nkawd yog cov Midias ob tug thawj; lawv muab Aules tua rau ntawm lub pobzeb Aules, thiab muab Xees tua rau hauv lub chaw tsuam txiv hmab Xees. Lawv rau siab ntso caum cov Midias tua thiab nqa Aules thiab Xees nkawd ob lub taubhau los rau Nkide-oos, Nkide-oos nyob ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj.