7

Gideôn Blah Dưi Hĭ Kơ Ƀing Midyan

1Amăng mơguah ưm hrơi tŏ tui, Yêrub-Baal, ăt jing Gideôn mơ̆n, wơ̆t hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu dŏ jưh jĕ ƀơi ia bluh Harôd. Anih jưh ƀing Midyan dŏ pơ gah dư̱r kơ ƀing gơñu amăng dơnung jĕ bŏl čư̆ Môreh. 2Yahweh pơhiăp hăng Gideôn tui anai, “Ih hơmâo lu đơi ƀing ling tơhan. Kâo ƀu kiăng ôh kơ abih bang ƀing gơñu nao kơsung blah ƀing Midyan, huĭdah ƀing Israel či ngă ang ƀơi anăp Kâo kơ tơlơi ƀing gơñu hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing gơñu hăng tơlơi kơtang gơñu pô. 3Brơi kơ ih ruai pơhaih bĕ hăng ƀing ling tơhan tui anai, ‘Hlơi pô amăng ƀing gih tơtư̆ huĭ, brơi kơ ñu anŭn đuaĭ bĕ mơ̆ng čư̆ Gilead anai laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ sang anŏ ñu.’ ” Tui anŭn, hơmâo dua-rơbăn dua-rơbâo čô đuaĭ glaĭ, kơnơ̆ng dŏ glaĭ sa-rơbăn čô đôč.
4Samơ̆ Yahweh laĭ kơ Gideôn dơ̆ng tui anai, “Ăt dŏ lu đơi mơ̆n ƀing ling tơhan anai. Brơi kơ ƀing gơñu trŭn nao ƀơi ia bluh anŭn bĕ, tui anŭn Kâo či pơkăh pơpha gơñu brơi kơ ih pơ anŭn. Tơdah Kâo laĭ, ‘Pô anai či nao hrŏm ih,’ ñu anŭn či nao hrŏm hăng ih yơh; samơ̆ tơdah Kâo laĭ, ‘Pô anai ƀu či nao hrŏm ih ôh,’ ñu anŭn ƀu či nao hrŏm hăng ih ôh.”
5Giŏng anŭn, Gideôn brơi ƀing ling tơhan anŭn trŭn nao pơ ia bluh anŭn. Pơ anŭn yơh Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, “Pơkăh pơpha bĕ ƀing hlơi pô liah ia hăng jơlah gơñu hrup hăng asâo mơ̆ng ƀing tŏ tơŭt kiăng kơ mơñum mơ̆ng ia bluh anŭn.” 6Hơmâo klâo-rơtuh čô mơnuih tuăh ia hăng tơngan gơñu kiăng kơ liah mơñum hrup hăng asâo. Abih bang ƀing dŏ glaĭ le̱ng kơ tŏ tơŭt gơñu tơkui trŭn kiăng kơ mơñum soh sel.
7Yahweh pơhiăp hăng Gideôn tui anai, “Hăng klâo-rơtuh čô mơñum ia hăng tơngan gơñu anŭn yơh, Kâo či pơklaih hĭ ƀing gih laih anŭn jao hĭ ƀing Midyan amăng tơngan ih. Brơi bĕ rĭm čô ƀing pơkŏn glaĭ pơ sang anŏ ñu pô.” 8Tui anŭn, Gideôn pơkiaŏ glaĭ abih bang ƀing Israel pơ sang gơñu pô, samơ̆ ñu kơ̆ng glaĭ kơnơ̆ng klâo-rơtuh čô đôč, laih anŭn ƀing gơñu mă djă̱ ba gơnam ƀơ̆ng wơ̆t hăng khul tơki mơ̆ng ƀing đuaĭ glaĭ anŭn yơh.
 Hlak anŭn anih jưh ƀing Midyan dŏ gah yŭ kơ ƀing Gideôn amăng anih dơnung anŭn.
9Tơdang amăng mlam, Yahweh pơtă kơ Gideôn tui anai, “Tơgŭ bĕ, trŭn nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih jưh anŭn, yuakơ Kâo či brơi kơ ih blah juă hĭ ƀing gơñu yơh. 10Tơdah ih huĭ ƀu kiăng kơsung blah ôh, trŭn nao bĕ hrŏm hăng ding kơna ih Phurah, 11tui anŭn kiăng kơ ih dưi hơmư̆ yơh hơdôm tơlơi ƀing gơñu hlak ră ruai. Tơdơi kơ anŭn, ih či khĭn hăng kơsung blah anih jưh anŭn yơh.” Tui anŭn, Gideôn hăng ding kơna ñu Phurah trŭn nao pơ anih hơmâo ƀing tơhan dŏ gak anih jưh ƀing rŏh ayăt. 12Ƀing Midyan, ƀing Amalek laih anŭn ƀing kơnung djuai pơkŏn mơ̆ng gah ngŏ̱ dŏ jưh laih amăng dơnung. Ƀing gơñu lu hrup hăng khul kơtop laih anŭn aseh samô gơñu ƀu dưi yap ôh yuakơ lu hrup hăng čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ yơh.
13Ƀơi mông Gideôn truh, ñu hơmư̆ sa čô ruai glaĭ tơlơi rơpơi ñu kơ sa čô gơyut ñu tui anai, “Kâo hơmâo sa tơlơi rơpơi tui anai: Kâo ƀuh sa tơlŏ ƀañ tơpŭng pơkra mơ̆ng pơdai kơtur tơglŭng rai amăng anih jưh ƀing Midyan. Ñu tơglŭng rai klă̱ kơtang biă mă ƀơi sa boh sang khăn phŭn tơl ngă kơ sang khăn phŭn rơbuh pơkŭp pơđang hĭ yơh.”
14Pô gơyut ñu laĭ glaĭ, “Tơlơi anai ƀu djơ̆ jing tơlơi hơget dơ̆ng tah, anŭn jing đao gưm Gideôn ană Yôas, pô ba akŏ ƀing Israel yơh. Ơi Adai hơmâo jao hĭ laih ƀing Midyan wơ̆t hăng abih bang anih jưh anai mơ̆n amăng tơngan ñu.”
15Tơdang Gideôn hơmư̆ tơlơi rơpơi wơ̆t hăng tơlơi pơblang anŭn, ñu kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai. Ñu wơ̆t glaĭ pơ anih jưh ƀing Israel laih anŭn iâu kraih, “Tơgŭ bĕ! Yahweh hơmâo jao hĭ laih anih jưh ƀing Midyan amăng tơngan ta.” 16Ñu pơkăh pơpha klâo-rơtuh čô jing hĭ klâo tơpul. Ñu brơi rĭm čô djă̱ sa ƀĕ tơki, sa boh ge̱t lŏn hŏng hơmâo apui arôk amăng lăm ge̱t anŭn.
17Ñu laĭ kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Krăp lăng kâo bĕ laih anŭn ngă tui bĕ tơlơi kâo či kơčrâo brơi. Tơdang kâo nao jĕ ƀơi akiăng anih jưh ƀing rŏh ayăt, ngă djơ̆ bĕ hrup hăng kâo ngă. 18Tơdang kâo wơ̆t hăng ƀing đuaĭ tui kâo ayŭp khul tơki gơmơi, giŏng anŭn ƀing gih ayŭp bĕ tơki gih mơ̆ng jum dar anih jưh anŭn, laih anŭn brơi kơ ƀing gih ur kraih bĕ tui anai, ‘Ƀing ta pơblah bĕ amăng anăn Yahweh laih anŭn amăng anăn Gideôn.’ ”
19Giŏng anŭn, Gideôn hăng sa-rơtuh čô đuaĭ tui ñu nao jĕ ƀơi akiăng anih jưh ƀing ayăt jĕ ƀơi tŏng krah mlam, jing ƀơi mông tơdơi kơ ƀing mơnuih gak kuăl mông tal sa pơplih hĭ hăng ƀing mơnuih gak kuăl mông tal dua. Ƀing Gideôn ayŭp đĭ tơki laih anŭn taih pơčah hĭ khul ge̱t lŏn ƀơi tơngan gơñu. 20Klâo tơpul ayŭp đĭ khul tơki gơñu laih anŭn taih pơrai hĭ ge̱t lŏn gơñu. Ƀing gơñu djă̱ đĭ apui arôk ƀơi tơngan gah ieo gơñu laih anŭn djă̱ tơki ƀơi tơngan gah hơnuă gơñu kiăng kơ ayŭp. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ur kraih tui anai, “Hăng đao gưm ƀing ta pơblah amăng anăn Yahweh laih anŭn amăng anăn Gideôn!” 21Tơdang rĭm čô ƀing Israel dŏ ƀơi anih ñu pô jum dar anih jưh ƀing rŏh ayăt, abih bang ƀing Midyan tơlŭh đuaĭ, ur jai đuaĭ kơdŏp jai yơh.
22Tơdang klâo-rơtuh ƀĕ tơki ayŭp đĭ, Yahweh ngă brơi kơ ƀing ling tơhan ayăt amăng anih jưh wir đao gưm kŏh pơklâŏ tơdruă gơñu yơh. Ƀing rŏh ayăt anŭn đuaĭ kơdŏp nao pơ plei Bêt-Sittah anăp nao pơ plei Zerêrah ataih truh pơ guai tring Abêl-Mehôlah jĕ anih Taƀat. 23Gideôn iâu rai ƀing Israel mơ̆ng kơnung djuai ƀing Naptali, kơnung djuai ƀing Aser laih anŭn abih bang kơnung djuai ƀing Manasseh pơgop glaĭ hăng kiaŏ blah ƀing Midyan. 24Gideôn ăt pơkiaŏ nao mơ̆n ƀing ding kơna laĭ pơthâo amăng djŏp anih tring bŏl čư̆ ƀing Ephraim tui anai, “Trŭn rai bĕ blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Midyan laih anŭn pơgăn hĭ bĕ jơlan ia ƀơi krong Yurdan hlŏng truh pơ anih Bêt-Barah adih hlâo kơ ƀing gơñu truh.”
 Tui anŭn, abih bang ƀing Ephraim pơgop glaĭ laih anŭn pơgăn hĭ jơlan ia ƀơi krong Yurdan hlŏng truh pơ plei pơnăng Bêt-Barah yơh.
25Ƀing gơñu ăt hơmâo mă dua čô khua djă̱ akŏ ƀing ling tơhan Midyan mơ̆n, anăn gơñu Ôrêb laih anŭn Zeêb. Ƀing gơñu pơdjai hĭ Ôrêb ƀơi anih boh pơtâo arăng pơanăn Ôrêb laih anŭn pơdjai hĭ Zeêb ƀơi anih djet boh kơƀâo arăng pơanăn Zeêb. Ƀing gơñu kiaŏ blah ƀing Midyan laih anŭn ba glaĭ akŏ ƀing Ôrêb hăng Zeêb pơ Gideôn. Hlak anŭn, Gideôn hơmâo truh laih pơ gah yŭ̱ kơ krong Yurdan.