8

Kide‑oo ntes tau Midee ob tug vajntxwv

1Cov Efa‑i txawm hais rau Kide‑oo tias, “Ua cas koj yuav ua siab deb rau peb? Thaum koj mus ntaus Midee ntawd koj tsis hu peb nrog koj mus thiab.” Thiab lawv cem nws heev. 2Mas nws hais rau lawv tias, “Tej uas kuv ua los lawd muab piv tsis tau rau tej uas nej ua. Tej nyuag tsuag txiv hmab uas Efa‑i xawb de tseem zoo dua tej txiv hmab uas Anpiyexaw de lawm los tsis yog? 3Vajtswv muab cov Midee ob tug thawj yog Aulej thiab Xe‑ev rau hauv nej txhais tes, ces kuv ua tau dabtsi uas yuav muab piv tau rau nej?” Thaum nws hais li no lawd, lawv lub siab chim thiaj li nqeg lawm.
4Kide‑oo thiab peb puas leej uas nrog nws kuj tuaj txog ntawm tus dej Yaladee thiab hla mus rau sab tid. Txawm yog lawv tsaug leeg heev los lawv tseem caum qab mus. 5Kide‑oo txawm hais rau cov neeg Xukhau tias, “Thov muab ncuav rau cov neeg uas nrog kuv ua ke no noj thiab, rau qhov lawv tsaug leeg heev thiab kuv tabtom caum ntes Xenpa thiab Xamuna uas yog cov Midee li vajntxwv.” 6Cov nom tswv hauv lub moos Xukhau teb tias, “Xenpa thiab Xamuna twb nyob hauv koj txhais tes lawm lov es peb yuav muab ncuav rau koj pab tub rog noj?” 7Kide‑oo thiaj hais tias, “Yog li ntawd, thaum Yawmsaub muab Xenpa thiab Xamuna rau hauv kuv txhais tes lawm, kuv yuav muab pos kaus ntsaj pos kaus ntsim hauv tebchaws moj sab qhua los nplawm nej lub cev.” 8Nws tawm qhov ntawd mus txog lub moos Penu‑ee thiab hais rau cov neeg qhov ntawd ib yam nkaus. Mas cov neeg Penu‑ee teb nws ib yam li cov neeg hauv lub moos Xukhau teb. 9Kide‑oo thiaj hais rau cov neeg Penu‑ee tias, “Thaum kuv rov qab los muaj kev noj qab nyob zoo kuv yuav muab lub chaw tsom faj no tsoo pov tseg.”
10Thaum ntawd Xenpa thiab Xamuna nrog ib vam tsib txhiab leej tub rog nyob hauv lub moos Khakhau, lawv yog cov tub rog sab hnub tuaj huvsi uas khiav dim los, rau qhov cov uas tuav ntaj tuag tag lawm 120,000 leej. 11Kide‑oo taug txojkev uas cov tub lag tub luam taug yog ntawm lub moos Naunpa thiab lub moos Yaunpeha sab hnub tuaj, mus ntaus cov tub rog ntawd rau thaum lawv tsis nco ceev faj zov kiag li. 12Xenpa thiab Xamuna thiaj khiav, mas Kide‑oo caum ntes tau Xenpa thiab Xamuna uas yog cov Midee li vajntxwv, thiab ua rau tej tub rog ntshai ras zom zaws.
13Thaum Yau‑as tus tub Kide‑oo mus ua rog rov qab los txog ntawm txojkev uas nce mus rau lub moos Hele, 14nws ntes tau ib tug tub hluas uas nyob hauv lub moos Xukhau thiab nug tus hluas ntawd. Tus hluas ntawd kuj sau cov nom tswv thiab cov kev txwj laus hauv Xukhau tej npe, huvsi tau xya caum xya leej rau Kide‑oo. 15Kide‑oo thiaj tuaj rau ntawm cov neeg hauv lub moos Xukhau thiab hais tias, “Nej cia li saib Xenpa thiab Xamuna uas yav nram ntej nej thuam kuv hais tias, ‘Xenpa thiab Xamuna nyob hauv koj txhais tes lawm lov es peb yuav muab ncuav rau koj cov tub rog uas tsaug leeg noj?’ ” 16Kide‑oo kuj ntes cov kev txwj laus hauv lub moos thiab xuas pos kaus ntsaj pos kaus ntsim qhuab qhia cov neeg Xukhau. 17Thiab nws muab lub chaw tsom faj ntawm lub moos Penu‑ee rhuav pov tseg thiab muab cov txivneej hauv lub moos ntawd tua pov tseg.
18Kide‑oo hais rau Xenpa thiab Xamuna tias, “Cov neeg uas neb muab tua ntawm roob Thanpau nev?” Ob tug teb tias, “Koj zoo li cas, lawv txhua tus kuj zoo ib yam li ntawd, lawv zoo li vajntxwv tej tub.” 19Nws hais tias, “Lawv yog kuv li kwvtij nrog kuv koom ib leeg niam. Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, yog neb tau tseg lawv txojsia kuv yuav tsis muab neb tua pov tseg.” 20Ces nws hais rau nws tus tub hlob Yethaw tias, “Cia li sawv tsees muab ob tug ntawd tua pov tseg.” Tiamsis tus tub ntawd tsis rho ntaj vim yog nws ntshai rau qhov nws tseem hluas. 21Ces Xenpa thiab Xamuna txawm hais tias, “Koj cia li sawv tsees tua wb los maj! Tus neeg laus thiaj muaj zog ua tus neeg laus li haujlwm los sav.” Kide‑oo thiaj sawv tsees tua Xenpe thiab Xamuna pov tseg thiab daws tej npauj uas zoo li lub hli xiab ntawm ob tug tej ntxhuav los.
22Dhau ntawd cov Yixayee hais rau Kide‑oo tias, “Thov koj ua tus uas kav peb thiab koj tus tub thiab koj tus xeeb ntxwv kuj kav peb ntxiv mus, vim yog koj cawm tau peb dim hauv cov Midee txhais tes.” 23Kide‑oo teb lawv tias, “Kuv yuav tsis kav nej, thiab kuv tus tub yuav tsis kav nej. Yawmsaub yuav kav nej xwb.” 24Thiab Kide‑oo hais rau lawv tias, “Kuv thov ib yam ntawm nej xwb. Thov nej txhua tus muab tej kauj co uas nej txeeb tau los ntawd rau kuv xwb.” Cov Midee muaj kauj co kub vim lawv yog Yisama‑ee caj ces. 25Lawv kuj teb nws tias, “Peb yeej zoo siab muab.” Lawv txawm muab ntaub pua thiab txhua tus muab tej kauj co uas txeeb tau los ntawd tso rau hauv. 26Cov kauj co kub uas nws thov tau ntawd hnyav ib txhiab xya pua sekhee, dua li ntawd tseem muaj tej npauj uas zoo li lub hli xiab thiab tej saw thiab tej tsoos tsho tsamxem uas Midee ob tug vajntxwv hnav thiab tej saw uas dai ntawm lawv tej ntxhuav caj dab. 27Kide‑oo muab tej kub no ua ib lub efau khaws cia rau hauv nws lub moos Aufa. Ces cov Yixayee sawvdaws txawm mus pe hawm lub efau ntawd mas lub efau ntawd thiaj ua rooj hlua cuab Kide‑oo thiab nws caj ces. 28Cov Midee swb kiag cov Yixayee, tsa tsis tau taubhau dua li lawm. Thiab lub tebchaws kuj so tsis ua rog tau plaub caug xyoo mus txog thaum tag Kide‑oo sim neej.

Kide‑oo tag sim neej

29Yelunpa‑as uas yog Yau‑as tus tub kuj mus nyob hauv nws lub tsev. 30Kide‑oo muaj xya caum tus tub uas yog nws roj nws ntshav xeeb, vim yog nws muaj pojniam coob. 31Kide‑oo tus niam yau uas nyob hauv lub moos Sekhee kuj yug tau ib tug tub rau nws, nws tis npe hu ua Anpimelej. 32Yau‑as tus tub Kide‑oo hnub nyoog laus heev lawm li tuag. Lawv muab nws log rau hauv nws txiv Yau‑as lub qhov ntxa hauv lub moos Aufa uas yog Anpiyexaw cum li moos.
33Thaum Kide‑oo tuag lawd cov Yixayee txawm tig hlo mus deev tej dab Npa‑as thiab lawv teev Npa‑as Npeli ua lawv tus vajtswv. 34Cov Yixayee tsis nco txog Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv uas cawm lawv dim hauv lawv cov yeeb ncuab txhais tes rau txhua fab. 35Lawv tsis hlub Yelunpa‑as tsev neeg uas yog Kide‑oo, tsis pauj Kide‑oo tej txiaj ntsig uas nws tau ua rau cov Yixayee.