9

A-bi-mê-léc

1A-bi-mê-léc, con Giê-ru-ba-anh, về quê mẹ ở Si-chem, bàn với các cậu và gia đình bên ngoại mình: 2“Xin đi hỏi nhân dân Si¬-chem, xem họ muốn cho cả bảy mươi con trai Giê-ru-ba-anh cai trị, hay chỉ một người cai trị là hơn. Cũng xin nhắc họ rằng tôi là người ruột thịt."
3Các ông cậu nghe lời, đi nói với mọi người dân ở Si-chem, và dĩ nhiên người Si¬-chem sẵn lòng ủng hộ A-bi-mê-léc, vì coi ông như anh em. 4Họ lấy bạc trong miếu Ba-anh Bê-rít, cho A-bi-mê-léc bảy mươi nén. A-bi-mê-léc lấy tiền đi mướn bọn vô loại, du đảng theo mình. 5Ông quay lại Óp-ra, về nhà cha mình, giết bảy mươi con của Giê-ru-ba-anh trên một tảng đá. Nhưng người con út là Giô-tham đi trốn, nên thoát chết. 6Dân Si-chem và Bết-mi-lô họp tại bia đá bên gốc cây sồi ở Si-chem, tôn A-bi mê¬-léc làm vua.
7Khi nghe tin này, Giô-tham leo lên đỉnh núi Ga-ri-xim, hét lên: "Người Si-chem ơi! Nếu muốn được Thượng Đế nghe lời mình, xin các người nghe lời tôi nói. 8Xưa kia, khi cây cối muốn có vua, chúng nói với cây ô liu: 'Xin cai trị chúng tôi'. 9Nhưng cây ô liu đáp: 'Không lẽ tôi bỏ việc cung cấp dầu - một thứ dầu được cả Thượng Đế lẫn loài người đều quý chuộng - để đi dao động cành lá mình trên các cây khác sao?' 10Các cây mới nói với các cây vả: 'Xin làm vua chúng tôi,' 11Cây vả đáp: 'Không lẽ tôi đành bỏ việc cung cấp trái ngọt ngào để đi dao động cành lá mình trên các cây khác?' 12Các cây quay sang cây nho: 'Xin làm vua chúng tôi.' 13Nhưng cây nho cũng từ chối: 'Tôi đây có nên bỏ việc cung cấp rượu nho, làm cho cả thần linh và loài người phấn chấn - để đi dao động cành lá mình trên các cây khác?' 14Cuối cùng, cây cối phải nói với bụi gai: 'Xin cai trị chúng tôi.' 15Bụi gai nói: 'Nếu anh em thực lòng muốn tôn tôi làm vua, tất cả phải đến nấp dưới bóng tôi. Nếu không, nguyện lửa từ bụi gai đốt cháy cả các cây bách hương ở Li-ban.'
16Giô-tham tiếp: 'Bây giờ các người có thực lòng muốn tôn A-bi-mê-léc làm vua không? Thử hỏi các người có hậu đãi Giê-ru-ba-anh và gia đình ông không? Các người có báo đáp công ơn của ông không? 17Vì cha tôi đã hy sinh tính mạng chiến đấu cho các người, cứu các ngươi khỏi tay dân Ma-đi-an, 18nhưng bây giờ các người lại phản cha tôi, giết bảy mươi người con ông trên tảng đá, để tôn con một người tỳ nữ của cha tôi là A-bi-mê-léc lên làm vua Si-chem, chỉ vì A-bi-mê-léc là bà con mình. 19Nếu các người đã cư xử trung hậu với Giê-ru-ba-anh và nhà ông, tất A-bi-mê-léc sẽ cùng các người hưởng sung sướng hạnh phúc. 20Nếu không, lửa của A-bi-mê-léc sẽ thiêu đốt dân Si-chem và Bết-Mi-lô, và ngược lại lửa của Si-chem và Bết Mi-lô thiêu cháy A-bi-mê-léc. 21Nói xong, Giô-tham chạy mất, đến ẩn thân ở Bê-re, vì sợ A-bi-mê-léc, anh mình.
22A-bi-mê-léc cai trị Y-sơ-ra-ên ba năm.
23Nhưng Thượng Đế sai một ác thần chia rẽ A-bi-mê-léc với người Si-chem, khiến họ phản A-bi-mê-léc; 24và như vậy, tội giết anh em (bảy mươi con Giê-ru-ba-anh) của A-bi-mê-léc và tội tòng phạm của dân Si-chem đều bị trừng trị. 25Người Si-chem mai phục trên đỉnh núi, chờ đợi A-bi-mê-léc. Nhưng vì họ cướp bóc những người đi ngang qua vùng ấy, nên tin này đến tai A-bi-mê-léc.
26Trong khi ấy, Ga-anh con Ê-bết cùng với anh em mình đến sinh sống ở Si-chem. Người địa phương tín nhiệm Ga-anh lắm. 27Đến mùa nho, họ cùng nhau vào vườn hái trái, ép rượu. Họ tổ chức hội hè trong miếu thần, ăn uống no say, rồi bắt đầu chửi rủa A-bi-mê-léc. 28Ga-anh lên tiếng: "A-bi-mê-léc là ai mà chúng ta là người Si-chem phải thần phục? Hắn là con của Giê-ru-ba-anh và tay chân hắn là Xê-bun! Hãy phụng thờ người Hê-mô, tổ tiên của người Si-chem! Thế thì tại sao chúng ta là người phải phục vụ hắn? 29Nếu được dân ủng hộ, tôi sẽ truất phế A-bi-mê-léc. Trước hết, tôi sẽ thách hắn tăng cường lực lượng để ra tranh hùng."
30Khi Xê-bun, thị trưởng Si-chem, nghe được những lời Ga-anh nói, liền nổi giận. 31Ông sai người đến A-ru-ma, báo cáo với A-bi-mê-léc: "Ga-anh (con Ê-bết) và anh em hắn đến Si-chem xúi dân phản vua. 32Bây giờ, bệ hạ nên xuất quân vào lúc đêm tối, đến phục sẵn ngoài đồng. 33Chờ lúc mặt trời mọc, sẽ kéo vào đánh thành. Khi Ga-anh và những người theo hắn kéo ra, bệ hạ tùy nghi đối phó."
34A-bi-mê-léc đốc thúc quân sĩ theo mình ra đi đêm ấy, rồi chia làm bốn đại đội mai phục bên ngoài thành Si-chem. 35Khi Ga-anh ra đứng ở cổng thành, A-bi-mê-léc dẫn quân từ tổ phục kích xông ra.
36Thấy họ, Ga-anh nói với Xê-bun:
"Xem kìa! Có đoàn người từ trên núi xuống!" Xê-bun: "Đó là bóng núi, không phải người đâu."
37“Không. Trông kìa!" Ga-anh nói; "Có một toán từ trên núi đi xuống, và một toán khác theo lối cây sồi Phù thủy tiến đến."
38Đến lúc ấy, Xê-bun đổi giọng: "Không phải ông đã khoác lác nói rằng: A-bi-mê-léc là ai mà ta phải phục vụ, hay sao? Những người ông thấy đấy là những người ông đã miệt thị. Bây giờ ông ra chiến đấu với họ đi."
39Ga-anh dẫn người Si-chem ra nghênh chiến. 40Nhưng A-bi-mê-léc đuổi Ga-anh chạy, đánh nhiều người Si-chem bị thương, nằm dài đến tận cổng thành. 41Rồi, A-bi-mê-léc về A-ru-ma. Tại Si-chem, Xê-bun đuổi Ga-anh và anh em ông ra khỏi thành.
42Nhưng qua ngày hôm sau, người Si-chem lại kéo ra ngoài thành. A-bi-mê-léc được tin, 43liền chia quân làm ba đại đội, kéo đến phục ngoài đồng. Khi thấy người trong thành ra, phục binh liền nhảy ra chém giết. 44A-bi-mê-léc dẫn một đại đội tiến lên chặn cổng thành, trong khi hai đại đội kia ở lại tiếp tục càn quét. 45A-bi-mê-léc tấn công suốt ngày mới chiếm được thành. Mọi người trong thành đều bị giết. Thành bị san bằng. A-bi-mê-léc còn sai rải muối lên thành đã sụp đổ.
46Nghe tin này, các cấp lãnh đạo Tháp Si-chem kéo nhau lên trốn trên đỉnh miếu thần Bê-rít, vì miếu này kiên cố. 47,48Có người báo cáo cho A-bi-mê-léc việc này, ông liền kéo toàn quân lên núi Sanh-môn. Tại đó, A-bi-mê-léc lấy rìu đốn một nhánh cây vác lên vai, rồi ra lệnh cho mọi người theo mình: "Làm đúng như tôi vừa làm. Nhanh lên!" 49Mọi người chặt cây, vác đi theo A-bi-mê-léc. Họ chất cây quanh miếu phóng hỏa. Tất cả những người trốn trong ấy chết hết, tổng số đến chừng một ngàn người, cả đàn ông lẫn đàn bà.
50Sau đó, A-bi-mê-léc đi tấn công Thê-bết và chiếm thành. 51Nhưng, trong thành ấy có một cái tháp kiên cố, và mọi người chạy vào trốn trong đó. Họ đóng chặt cửa lại rồi leo lên nóc tháp. 52A-bi-mê-léc tấn công tháp, đến tận bên cửa để đốt tháp. 53Nhưng có một người đàn bà ném xuống một thớt cối đá, trúng đầu A-bi-mê-léc, làm vỡ sọ. 54Ông vội vàng gọi thanh niên mang khí giới cho mình và bảo: "Lấy kiếm giết ta đi, đừng để họ nói rằng ta bị một người đàn bà giết". Thanh niên liền đâm ông chết. 55Những người theo A-bi-mê-léc thấy ông chết rồi, bắt đầu bỏ đi, ai về nhà nấy.
56,57Như vậy, Thượng Đế trừng phạt A-bi-mê-léc và người Si-chem vì tội giết bảy mươi con trai của Ghi-đê-ôn. Và như thế lời nguyền rủa của Giô-tham cũng đã thành sự thật.