9

Anpimelej

1Yelunpa‑as tus tub Anpimelej txawm mus cuag nws niam cov neej tsa hauv lub moos Sekhee mas hais rau lawv thiab lawv cum sawvdaws tias, 2“Thov nej mus hais tej lus no rau cov neeg Sekhee sawvdaws hnov hais tias, ‘Yuav cia Yelunpa‑as xya caum tus tub kav nej thiaj zoo los yuav cia ib tug kav xwb thiaj zoo?’ Thov nej nco tias kuv yog nej nqaij xeeb tawv hlav.” 3Mas nws niam tej neej tsa thiaj hais tej lus no rau cov neeg Sekhee mloog. Ces lawv txawm qaug siab kiag tuaj Anpimelej tog, rau qhov lawv hais tias, “Nws twb txheeb ze peb.”
4Lawv thiaj muab xya caum daim nyiaj hauv lub tsev dab Npa‑as Npeli pub rau Anpimelej. Nws coj mus ntiav cov neeg loj leeb tsis tsheej haj tuaj nws tog. 5Nws txawm mus rau hauv nws txiv tsev hauv lub moos Aufa thiab tua nws cov kwvtij uas yog Yelunpa‑as xya caum tus tub rau saum tib daim lag zeb. Tsuas yog tshuav Yauthas uas yog Yelunpa‑as tus tub ntxawg xwb vim nws mus tsiv nraim lawm. 6Cov neeg Sekhee thiab cov neeg Npemilau sawvdaws sau zog tuaj ua ke. Lawv mus tsa Anpimelej ua vajntxwv rau ntawm tus ncej zeb uas nyob ntawm ib sab tus ntoo qheb hauv Sekhee.
7Thaum muaj neeg mus hais rau Yauthas paub mas nws kuj mus rau saum lub ncov roob Kelixi qw nrov nrov hais rau lawv tias, “Cov neeg Sekhee, nej cia li mloog kuv hais, xwv Vajtswv thiaj yuav mloog nej lub suab. 8Muaj ib zaug cov ntoo tau mus tsa ib tug ntoo ua vajntxwv kav lawv. Lawv hais rau tsob txiv aulib tias, ‘Koj cia li los ua vajntxwv kav peb.’ 9Tiamsis tsob txiv aulib teb lawv tias, ‘Yuav cia kuv muab kuv cov roj uas siv rau tej timtswv thiab neeg tau meej mom tso tseg es mus yoj yuj yeev saum tej ntoo huvsi lov?’ 10Mas cov ntoo ho hais rau tsob txiv cev tias, ‘Koj cia li los kav peb.’ 11Tiamsis tsob txiv cev teb lawv tias, ‘Yuav cia kuv muab kuv cov txiv qab zib zoo tso tseg es mus yoj yuj yeev saum tej ntoo huvsi lov?’ 12Cov ntoo ho hais rau tsob txiv hmab tias, ‘Koj cia li los kav peb.’ 13Tiamsis tsob txiv hmab teb tias, ‘Yuav cia kuv muab kuv cov cawv txiv hmab uas ua rau tej timtswv thiab neeg zoo siab tso tseg es mus yoj yuj yeev saum tej ntoo huvsi lov?’ 14Cov ntoo sawvdaws ho hais rau tsob pos tias, ‘Koj cia li los kav peb.’ 15Tsob pos hais rau cov ntoo ntawd tias, ‘Yog nej muaj siab yuav tsa kuv ua vajntxwv kav nej tiag tiag mas nej cia li los nyob hauv kuv tej qab ntxoov ntxoo. Yog tsis ua li ntawd mas cia hluavtaws tawm hauv tsob pos los kub cov ntoo ciab hauv Lenpanoo huvsi pov tseg.’
16“Qhov uas nej tsa Anpimelej ua vajntxwv ntawd, yog nej ua tuaj nruab siab thiab ua ncaj ncees tiag, thiab yog nej tau ua zoo rau Yelunpa‑as tsev neeg thiab ua rau nws kom tsim nyog li uas nws tau ua zoo cia lawd, 17(rau qhov kuv txiv twb ua rog pab nej, tso nyog nws txojsia pab nej dim hauv cov Midee txhais tes. 18Tiamsis hnub no nej sawv twv kuv txiv tsev neeg, nej tua kuv txiv xya caum leej tub rau saum tib daim lag zeb thiab nej tsa kuv txiv tus niam nkauj qhev tus tub Anpimelej ua vajntxwv kav cov neeg Sekhee rau qhov yog nws txheeb ze nej) 19yog hnub no nej ua tuaj nruab siab thiab ua ncaj rau Yelunpa‑as thiab nws tsev neeg, kuj cia li zoo siab xyiv fab rau Anpimelej thiab cia nws zoo siab xyiv fab rau nej. 20Yog qhov uas nej ua li ntawd tsis ncaj mas cia hluavtaws tawm hauv Anpimelej los kub cov neeg Sekhee thiab cov neeg Npemilau pov tseg. Thiab cia hluavtaws tawm hauv cov Sekhee thiab cov Npemilau kub Anpimelej pov tseg.” 21Yauthas thiaj li khiav mus nyob rau ntawm Npe‑aw vim yog ntshai nws tijlaug Anpimelej.
22Anpimelej kav cov Yixayee tau peb xyoos. 23Yawmsaub tshoov siab rau Anpimelej thiab cov neeg Sekhee kom tsis sib hum. Cov Sekhee thiaj fav xeeb rau Anpimelej, 24thiaj ua pauj rau qhov uas lawv ua limhiam rau Yelunpa‑as xya caum leej tub, thiab lub txim uas tua cov neeg ntawd poob rau Anpimelej uas tua lawv thiab poob rau cov neeg Sekhee uas cuab zog rau Anpimelej tua nws cov kwvtij pov tseg. 25Cov Sekhee sawv twv Anpimelej thiab tso neeg mus zov kev saum lub ncov roob lws txhua tus uas taug txojkev ntawd. Txawm muaj neeg mus hais rau Anpimelej paub.
26Mas Enpe tus tub Ka‑a thiab nws cov kwvtij khiav mus nyob hauv lub moos Sekhee, mas cov neeg Sekhee tso siab rau nws. 27Lawv mus de txiv hmab coj los tsuj tsuam kua thiab pam noj haus rau hauv lawv lub tsev dab, lawv thiaj noj haus cem foom Anpimelej. 28Mas Enpe tus tub Ka‑a thiaj hais tias, “Anpimelej yog leejtwg thiab peb cov Sekhee ho yog leejtwg es yuav mus tu nws? Yelunpa‑as tus tub thiab Xenpu uas ua nws tim xyoob twb txeev ua num rau Sekhee txiv Hamau los tsis yog? Peb tseem yuav tu nws ua dabtsi? 29Yog cia kuv kav cov neeg no mas kuv yuav muab Anpimelej rhuav tseg. Kuv yuav twv ntxhias Anpimelej tias, ‘Koj cia li tsav ntxiv tub rog thiab tawm tuaj.’ ”
30Thaum tus tim xyoob Xenpu hauv lub moos Sekhee tau hnov tej lus uas Enpe tus tub Ka‑a hais nws chim heev. 31Nws thiaj tso neeg xa xov mus rau Anpimelej hauv lub moos Aluma hais tias, “Saib maj, Enpe tus tub Ka‑a thiab nws cov kwvtij tuaj rau hauv lub moos Sekhee mas tshum cov neeg Sekhee sawv twv koj. 32Mas koj thiab koj cov neeg cia li sawv tsees hmo ntuj mus zov tos tom teb. 33Mas tagkis thaum hnub pib tawm koj cia li sawv ntxov txeem plaws tuaj ntaus lub moos. Mas thaum Ka‑a thiab nws cov tub rog tawm tuaj tiv nej, koj cia li ntaus lawv raws li uas zoo sijhawm.”
34Anpimelej thiab cov neeg sawvdaws uas nrog nws thiaj li tuaj hmo ntuj, muab faib ua plaub pab zov ntaus lub moos Sekhee. 35Thaum Enpe tus tub Ka‑a tawm mus sawv ntawm txojkev uas nkag rau hauv rooj loog, mas Anpimelej thiab nws cov tub rog txawm sawv tsees ntawm lub chaw zov tuaj. 36Thaum Ka‑a pom cov neeg ntawd nws hais rau Xenpu tias, “Saib maj, muaj neeg nqes pem roob tuaj.” Xenpu teb nws tias, “Koj pom lub roob tus duab zoo li neeg kab.” 37Ka‑a rov hais dua tias, “Saib maj, muaj ib pab tub rog tabtom tawm tom plawv tuaj, thiab muaj ib pab tawm ntawm cov txiv neeb txiv yaig tus ntoo qheb tuaj thiab.” 38Xenpu thiaj hais rau Ka‑a tias, “Koj lub qhov ncauj dua twg lawm? Koj twb hais tias, ‘Anpimelej yog leejtwg es peb yuav tu nws?’ Cov neeg no twb yog cov uas koj saib tsis taus nev. Cia li tawm mus ua rog rau lawv.” 39Mas Ka‑a thiaj ua ntej coj cov neeg Sekhee mus nrog Anpimelej ua rog. 40Anpimelej muab Ka‑a ntiab khiav mus thiab muaj neeg raug mob ntog coob kawg taug kev los txog ntua rooj loog. 41Anpimelej kuj nyob hauv Aluma, mas Xenpu muab Ka‑a thiab nws cov kwvtij ntiab khiav mus, lawv thiaj nyob tsis tau hauv lub moos Sekhee lawm.
42Hnub tom qab muaj neeg hais rau Anpimelej tias cov neeg hauv moos tawm mus tom tej teb, 43ces nws txawm muab nws cov tub rog faib ua peb pab zov tom tej teb. Nws saib pom cov neeg tawm hauv lub moos tuaj ces nws txawm sawv tsees muab tua kiag tuag. 44Anpimelej thiab pab tub rog uas nrog nws txawm txeem plaws mus nyob ntawm rooj loog, mas ob pab tub rog uas nyob ib cag kuj dhia mus tua cov uas nyob tom tej teb tuag tag huvsi. 45Anpimelej tua lub moos ntawd ib hnub tsaus ntuj mas txeeb tau lub moos thiab tua cov pejxeem hauv lub moos ntawd tuag tag huvsi. Nws muab lub moos tsoo puam tsuaj tag thiab w ntsev rau hauv lub moos.
46Thaum cov neeg uas nyob ntawm lub chaw faj seeb hauv Sekhee tau hnov tej xwm no lawv khiav nkag rau hauv lub chaw ruaj khov uas yog tsev dab Eenpeli. 47Muaj neeg hais rau Anpimelej tias cov neeg uas nyob ntawm lub chaw faj seeb hauv Sekhee tau sau zog ua ke. 48Anpimelej thiaj coj nws cov neeg nce mus saum lub roob Xamoo, thiab Anpimelej coj taus mus txiav ib tsuag taws kwv rau saum xub pwg. Nws hais rau cov neeg uas nrog nws ua ke tias, “Nej pom kuv ua dabtsi nej kavtsij ua li ntawd thiab.” 49Yog li ntawd cov neeg sawvdaws thiaj txiav taws kwv raws Anpimelej qab mus tib ua ib pawg rau ntawm lub chaw ruaj khov ntawd, mas lawv rauv taws hlawv lub chaw ruaj khov, ces cov neeg uas nyob hauv lub chaw faj seeb ntawm Sekhee kuj tuag tag, pojniam txivneej huvsi kwvlam ib txhiab leej.
50Anpimelej txawm mus rau ntawm lub moos Thenpes, mus ua yeej vij lub moos thiab txeeb tau lub moos ntawd. 51Tiamsis muaj ib lub chaw faj seeb ruaj khov hauv lub moos ntawd, mas cov pejxeem pojniam txivneej huvsi thiaj khiav mus nkag rau hauv lub chaw faj seeb kaw qhov rooj. Lawv nce mus rau saum lub hauv chaw faj seeb. 52Anpimelej thiaj tuaj txog thiab ua rog rau lub chaw faj seeb ntawd. Nws mus ze lub qhov rooj yuav muab hluavtaws hlawv. 53Mas muaj ib tug pojniam muab txhib zeb txiv tso los tsoo Anpimelej taubhau ua nws taubhau tawg rhe. 54Nws thiaj qw ceev ceev rau tus hluas uas coj nws cuab yeej tias, “Rho kiag koj rab ntaj tua kuv, xwv luag thiaj tsis hais txog kuv tias yog ib tug pojniam tua tau kuv.” Tus hluas ntawd thiaj li nkaug nws tshab plaws nws thiaj tuag. 55Thaum cov Yixayee pom tias Anpimelej tuag lawm lawv nyias taus nyias rov qab mus tsev. 56Qhov no yog Vajtswv ua pauj rau tej kev phem uas Anpimelej ua rau nws txiv uas yog nws tua nws xya caum leej kwvtij. 57Vajtswv muab tej kev phem uas cov neeg Sekhee ua no coj rov los poob rau saum cov Sekhee taubhau, thiab tej lus uas Yelunpa‑as tus tub Yauthas foom kuj poob raug lawv.