9

Anpimelej

1Nkide-oos tus tub Anpimelej mus xyuas nws niam cov neejtsa hauv lub nroog Sekhees, thiab nws hais rau nws niam cov neejtsa 2kom nug cov neeg hauv Sekhees hais tias, “Saib nej yuav tagnrho Nkide-oos xya caum leej tub ua nom kav nej lossis nej xav yuav ib tug kav nej xwb? Nco ntsoov hais tias Anpimelej thiaj yog nej nqaij nej tawv thiab yog nej roj nej ntshav xwb.” 3Nws niam cov neejtsa thiaj mus pab nws hais zaj no rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Sekhees, thiab cov neeg hauv lub nroog Sekhees pom zoo yuav Anpimelej, rau qhov nws txheeb ze lawv. 4Lawv muab tau xya caum daim nyiaj hauv lub tsev uas lawv teev Npa-as-npelis los rau nws, thiab nws muab cov nyiaj no mus ntiav tau ib pab neeg lojleeb uas tsis tsimtxiaj los tuaj nws tog. 5Nws thiaj rov mus tom nws txiv lub tsev uas nyob hauv lub nroog Aufelas, thiab mus ntes nws xya caum leej kwvtij uas puavleej yog Nkide-oos cov tub coj mus tua huv tibsi rau saum ib daim lag zeb. Tiamsis Yauthas uas yog Nkide-oos tus tub ntxawg, khiav nkaum lawm nws thiaj tsis raug tua xwb. 6Ces tagnrho cov neeg hauv lub nroog Sekhees thiab hauv lub nroog Npemilaus tuaj txoos ua ke rau ntawm tsob qab ntoo xeeb hauv lub nroog Sekhees. Lawv muab Anpimelej tsa ua vajntxwv.
7Thaum Yauthas hnov dheev txog zaj no, nws thiaj mus sawv saum lub ncov Roob Nkelixees thiab qw tuaj rau lawv hais tias, “Cov neeg Sekhees, yog nej mloog kuv hais, Vajtswv thiaj yuav mloog nej hais! 8Muaj ib zaug tej ntoo txawm tawm mus xaiv ib tug vajntxwv kav lawv. Lawv hais rau tus ntoo roj hais tias, ‘Koj cia li ua vajntxwv kav peb.’ 9Tus ntoo roj teb hais tias, ‘Yog muab kuv tsa ua vajntxwv kav nej, kuv yuav tsis tau txi kuv tej txiv los ua roj siv rau tej dab thiab tej neeg tau ntsejmuag lawm.’ 10Ces tej ntoo ntawd hais rau tus ntoo txiv ncuavpias hais tias, ‘Koj cia li ua vajntxwv kav peb.’ 11Tus ntoo txiv ncuavpias teb hais tias, ‘Yog muab kuv tsa ua vajntxwv kav nej, kuv yuav tsis tau txi kuv tej txiv uas qab zib heev lawm.’ 12Yog li ntawd, tej ntoo thiaj hais rau tsob txiv hmab hais tias, ‘Koj cia li ua vajntxwv kav peb.’ 13Tiamsis tsob txiv hmab teb hais tias, ‘Yog muab kuv tsa ua vajntxwv kav nej, kuv yuav tsis tau txi kuv tej txiv los ua cawv rau tej dab thiab tej neeg muaj kev zoo siab lawm.’ 14Ces tagnrho tej ntoo ntawd txawm hais rau tsob hmab pos hais tias, ‘Koj cia li ua vajntxwv kav peb.’ 15Tsob hmab pos teb hais tias, ‘Yog nej xav muab kuv tsa ua nej tus vajntxwv tiag, nej cia li los nkaum hauv kuv tus duab ntxoov ntxoo. Yog nej tsis kam los, hluavtaws yuav tawm hauv kuv tej ceg tuaj kub tej ntoo ciab pem Lenpanoos kom tas huv tibsi.’
16Yauthas hais ntxiv hais tias, “Nej yeej muaj nplooj siab ncaj ncees thiab dawbpaug thaum nej tsa Anpimelej ua nej tus vajntxwv tiag los? Nej ua li no puas yog nej pauj txiaj ntsig rau Nkide-oos thiab nws tsevneeg? 17Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, kuv txiv yog tus uas tuaj pab nej tua nej cov yeebncuab. Nws muab nws txojsia cawm nej dim ntawm cov Midias txhais tes los. 18Tiamsis hnub no nej ntxeev siab tig rov qab tawmtsam kuv txiv tsevneeg. Nej muab kuv txiv xya caum leej tub tua rau saum ib daim lag zeb, thiab nej muab Anpimelej uas yog kuv txiv tus nkauj qhe tus tub tsa ua vajntxwv kav nej hauv lub nroog Sekhees, rau qhov nws txheeb ze nej. 19Tej uas hnub no nej ua, yog ua rau Nkide-oos thiab nws tsevneeg, thiab yog ua los ntawm lub siab ncaj ncees tiag, ces nej cia li txaus siab rau Anpimelej thiab nws cia li txaus siab rau nej. 20Yog hais tias tsis yog li ntawd, thov kom nplaim taws cia li tawm hauv Anpimelej tuaj kub cov neeg uas nyob hauv lub nroog Sekhees thiab Npemilaus. Thov kom nplaim taws tawm hauv cov neeg uas nyob hauv lub nroog Sekhees thiab Npemilaus tuaj kub Anpimelej kom tas.” 21Vim Yauthas ntshai nws tus tijlaug Anpimelej, nws thiaj khiav mus nyob hauv lub nroog Npelis lawm.
22Anpimelej kav cov Yixalayees tau peb xyoos. 23Ces Vajtswv ua rau Anpimelej thiab cov neeg hauv lub nroog Sekhees tsis sib haumxeeb, lawv tau ntxeev siab tawmtsam Anpimelej. 24Tej xwm no tshwmsim twb yog vim Anpimelej tua Nkide-oos xya caum leej tub tuag liab ntsha tsuas, nimno tej ntshav ntawd thiaj ua siv ua npog poob los rau saum lawv tus kwvtij Anpimelej thiab cov neeg hauv Sekhees uas pab Anpimelej tua nws cov kwvtij. 25Cov neeg hauv lub nroog Sekhees txhij ib pab neeg mus nkaum hauv tej koog ntoo saum tej ncov roob tos kev tua Anpimelej, thiab lawv huab txhua tus neeg uas taug txojkev ntawd. Ces txawm muaj neeg mus hais zaj no rau Anpimelej paub.
26Enpes tus tub Nka-as nrog nws cov kwvtij tuaj txog hauv lub nroog Sekhees, mas cov neeg hauv lub nroog ntawd cia siab heev rau nws. 27Lawv txawm tawm mus de tej txiv hmab hauv lawv tej vaj coj los tsuam ua cawv thiab npaj ua ib rooj noj haus. Lawv mus rau hauv lawv tus vajtswv lub tuamtsev, lawv noj haus ua kev lomzem thiab luag Anpimelej plig heev. 28Nka-as hais tias, “Peb cov neeg uas nyob hauv lub nroog Sekhees no yog neeg dabtsi? Vim li cas peb cia nyuag Anpimelej ntawd kav peb? Nws yog leejtwg tiag? Nws tsuas yog Nkide-oos tus tub xwb los sav! Thiab Xenpules yog tus sawvcev ntawm nws, vim li cas peb pheej ua haujlwm rau nws? Cia li hwm nej yawgkoob Hamaules, tus uas yog cov neeg Sekhees leej txiv. 29Kheev lam yog kuv tau ua cov pejxeem no tus thawj xwb lauj! Kuv yuav raws Anpimelej tawm khiav mus ntag! Kuv yuav hais rau nws tias, ‘Cia li txhij koj cov tubrog tawm tuaj nrog peb sib tua!’ ”
30Thaum Xenpules uas kav lub nroog hnov tej lus uas Nka-as hais ntawd, ua rau nws chim heev. 31Nws thiaj xa xov mus rau Anpimelej hauv lub nroog Alumas hais tias, “Enpes tus tub Nka-as thiab nws cov kwvtij tau tuaj txog hauv lub nroog Sekhees, thiab lawv tau txwv tsis pub koj rov los rau hauv lub nroog Sekhees no ntxiv lawm. 32Hmo no koj thiab koj cov tubrog cia li maub mus nkaum rau hauv tej teb. 33Tagkis sawv ntxov nej cia li sawv thiab nyas tuaj tua lub nroog. Ces thaum uas Nka-as thiab nws cov tubrog tawm tuaj tua nej, txhua tus uas nej ntes tau, nej cia li muab ntaus kom txaus siab ntag!”
34Yog li ntawd, Anpimelej thiaj muab nws cov tubrog faib ua plaub pab, hmo ntawd lawv maub los nkaum rau ntawm ntug nroog Sekhees. 35Thaum Anpimelej thiab nws cov tubrog pom Nka-as tawm tuaj sawv ntawm roojvag nroog, lawv txawm sawv pestsees ntawm tej chaw uas lawv nkaum los. 36Nka-as pom dheev lawv thiab hais rau Xenpules hais tias, “Saib maj! Muaj neeg coob heev dhia nplawg ntia saum ncov roob los lawm lauj!”
 Xenpules teb hais tias, “Cov ntawd tsis yog neeg, lawv yog tej duab ntxoov ntxoo los saum roob los xwb.”
37Nka-as rov hais ntxiv hais tias, “Saib maj! Cov tid dhia nplawg ntia nqis taug laj roob los thiab muaj ib pab taug txojkev ntawm cov neeg saib hmoov tsob ntoo xeeb los.”
38Ces Xenpules hais rau Nka-as hais tias, “Nimno tej lus uas koj pheej khavtheeb dua twg lawm? Koj yog tus uas pheej nug hais tias, vim li cas peb pheej cia nyuag Anpimelej ntawd kav peb. Cov neeg ntawd yog cov uas koj pheej luag lawv plig ntag. Cia li tawm mus nrog lawv sib tua los mas.” 39Nka-as thiab cov neeg hauv lub nroog Sekhees tawm mus nrog Anpimelej sib tua. 40Anpimelej mus caum ntes Nka-as, thiab Nka-as khiav nkaum rau ub rau no. Muaj neeg raug mob ua ntu zus los txog ntua rau ntawm roojvag nroog. 41Anpimelej rov mus nyob hauv lub nroog Alumas, ces Xenpules thiaj muab Nka-as thiab nws cov kwvtij raws khiav tawm hauv lub nroog Sekhees lawm, yog li ntawd, lawv thiaj nyob tsis taus hauv lub nroog Sekhees.
42Hnub tom qab muaj neeg mus qhia rau Anpimelej hais tias, cov neeg hauv lub nroog Sekhees tabtom tuav tswvyim nrhiav kev khiav mus rau tom tej teb. 43Yog li ntawd, Anpimelej thiaj txhij nws cov tubrog, muab lawv faib ua peb pab, mus nkaum tom teb tos. Thaum nws pom cov pejxeem tawm hauv nroog tuaj, nws thiaj tawm hauv qhov chaw uas nws nkaum los tua lawv. 44Thaum Anpimelej thiab pab tubrog uas nrog nws tabtom dhia ceev nrooj los zov ntawm roojvag nroog, ob pab uas mus zov tom teb twb muab cov yeebncuab uas nyob tom teb tua tuag tas. 45Lawv sib tua ib hnub nkaus. Anpimelej thiaj txeeb tau lub nroog, muab cov neeg hauv tua tuag tas, muab lub nroog tsoo vau tas, thiab muab ntsev nphoo plooj nkaus rau saum npoo av.
46Thaum cov thawjcoj uas nyob ntawm lub chaw fajxwm hauv lub nroog Sekhees hnov txog zaj no, lawv thiaj khiav mus nkaum rau ib chav hauv lub tuamtsev uas pe Npa-as. 47Muaj neeg mus qhia rau Anpimelej hais tias, lawv khiav mus nkaum rau hauv lawm, 48nws thiaj coj nws cov tubrog nce mus rau saum Roob Zalemoos. Anpimelej muab taus mus txiav tau ib kheev ceg ntoo kwv los. Anpimelej hais kom nws cov tubrog ua ib yam nkaus li nws ua. 49Ces txhua tus tubrog, ib leeg mus txiav tau ib kheev ceg ntoo kwv los; lawv ua raws li Anpimelej ua, thiab muab cov ceg ntoo ntsaws rau lub cauj qho ntawd. Lawv zes taws hlawv, ces cov neeg uas nkaum hauv chav ntawd, thiab cov neeg uas nyob hauv lub chaw fajxwm hauv lub nroog Sekhees tuag tagnrho, pojniam thiab txivneej huv tibsi muaj kwvyees ib txhiab leej.
50Ces Anpimelej txawm mus rau hauv lub nroog Thenpej, mus vij lub nroog ntawd thiab ntes cov neeg hauv. 51Nyob hauv lub nroog ntawd muaj ib lub chaw tsomfaj zoo heev, ces txhua tus txivneej thiab pojniam uas nyob hauv lub nroog ntawd, thiab tagnrho tej thawjcoj nkag mus nkaum rau hauv lub chaw tsomfaj ntawd. Lawv muab qhovrooj xauv thiab nce mus nkaum rau saum ruv lawm. 52Anpimelej tuaj tua lawv ntawm lub chaw tsomfaj, nws mus rau ntawm lub qhovrooj thiab zes taws hlawv lub chaw tsomfaj. 53Tiamsis muaj ib tug pojniam muab ib txhib zeb pov los raug Anpimelej taubhau thiab ua rau nws txha taubhau tawg. 54Ces Anpimelej txawm hu tus tub hluas uas nqa nws tej cuabyeej ua rog, kom cia li ceev nrooj los cuag nws thiab nws hais rau tus tub hluas ntawd hais tias, “Cia li rho koj rab ntaj tua kuv kom tuag. Kuv tsis xav kom luag xyav hais tias tus pojniam ntawd tua kuv tuag.” Tus tub hluas ntawd thiaj rho ntaj nkaug Anpimelej tshab plaws. Anpimelej thiaj tuag lawm. 55Thaum cov Yixalayees pom Anpimelej tuag lawm, lawv nyias txawm rov mus nyias tsev tas.
56Twb yog Vajtswv muab Anpimelej tua pauj txojkev phem uas nws tau ua tawmtsam nws txiv, thiab muab nws cov kwvtij xya caum leej tua tuag tas ntawd. 57Vajtswv tseem ua rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Sekhees raug kev txomnyem vim lawv txojkev ua phem, Nkide-oos tus tub Yauthas tej lus uas thaum nws foom ntawd thiaj poob los raug lawv.