9

Aa^mbi^me^lekv

1Yelupv Mbaa^an nyei dorn, Aa^mbi^me^lekv, mingh Sekem Zingh lorz ninh nyei maa nyei cien-ceqv, aengx gorngv mbuox ninh mbuo caux ninh mbuo nyei bungh buonc mienh, 2“Tov naaic gaax Sekem Zingh nyei zuangx baeqc fingx, ‘Weic meih mbuo haaix nyungc gauh longx? Meih mbuo oix bun Yelupv Mbaa^an nyei cietv ziepc dauh dorn gunv meih mbuo fai bun nduqc dauh gunv gauh longx?’ Jangx jienv oc. Yie se caux meih mbuo juangc nziaamv-fei.”
3Ninh nyei maa nyei cien-ceqv ziouc douc naaiv deix waac bun Sekem Zingh nyei zuangx mienh muangx. Sekem Zingh nyei mienh nyei hnyouv ziouc bieqc Aa^mbi^me^lekv wuov bung mi'aqv, weic zuqc ninh mbuo gorngv, “Ninh m'daaih zoux yie mbuo nyei gorx-youz.” 4Ninh mbuo zorqv Mbaa^an Mbelitv miuc-biauv nyei cietv ziepc norm nyaanh bun Aa^mbi^me^lekv. Aa^mbi^me^lekv ziouc dorh wuov deix nyaanh mingh cingv deix maiv gunv maengc nyei mienh waaic mienh daaih gan ninh. 5Ninh ziouc mingh O^faa^laa Zingh, ninh nyei die nyei biauv, zorqv ninh nyei cien gorx cien youz, se Yelupv Mbaa^an nyei cietv ziepc dauh dorn, yiem yietc norm la'bieiv gu'nguaaic daix. Kungx zengc Yelupv Mbaa^an nyei dorn-laai, Yotaam, weic zuqc ninh bingx jienv. 6Sekem Zingh nyei mienh caux Mbetc Minlo nyei mienh yietc zungv ziouc gapv zunv yiem Sekem Zingh, nitv zienh nyei ndiouh, mba'ong zuei ndiangx ga'hlen, liepc Aa^mbi^me^lekv zoux hungh.
7Maaih mienh zorqv naaiv deix sic mingh mbuox Yotaam. Ninh ziouc faaux Ge^li^sim Mbong-ningv heuc mbui nyei mbuox Sekem Mienh, “Sekem Zingh nyei mienh aah! Tov muangx yie weic bun Tin-Hungh haih muangx meih mbuo. 8Maaih hnoi nor, yietc zungv ndiangx cuotv mingh oix liepc diuh ndiangx zoux ninh mbuo nyei hungh. Ninh mbuo ziouc gorngv mbuox diuh ga'lanv ndiangx, ‘Tov meih zoux hungh gunv yie mbuo.’
9“Mv baac ga'lanv ndiangx dau, ‘Yie oix zuqc guangc jienv yie nyei youh, dongh longc weic taaih zienh yaac taaih baamh mienh, weic zoux hungh gunv meih mbuo fai?
10“Wuov deix ndiangx ziouc mingh gorngv mbuox ngongh nyorx ndiangx, ‘Tov meih zoux hungh gunv yie mbuo.’
11“Ngongh nyorx ndiangx dau, ‘Yie oix zuqc guangc jienv gaam nyei, kuv nyei biouv weic zoux hungh gunv meih mbuo fai?’
12“Wuov deix ndiangx ziouc mingh gorngv mbuox a'ngunc hmei, ‘Tov meih zoux hungh gunv yie mbuo.’
13“Mv baac a'ngunc hmei dau, ‘Yie oix zuqc guangc jienv yie nyei a'ngunc diuv, dongh bun zienh caux baamh mienh a'hneiv nyei diuv, weic zoux hungh gunv meih mbuo fai?’
14“Zuangx ndiangx ziouc mingh gorngv mbuox maaih njimv nyei ndiangx-fomv, ‘Tov meih zoux hungh gunv yie mbuo.’
15“Maaih njimv nyei ndiangx-fomv dau wuov deix ndiangx, ‘Se gorngv meih mbuo za'gengh oix liepc yie zoux meih mbuo nyei hungh nor, meih mbuo oix zuqc yiem yie ga'ndiev bingx laangh. Maiv zei aeqv, tov bun douz yiem maaih njimv nyei ndiangx-fomv cuotv daaih buov Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx qui nzengc.’+”
16Yotaam aengx gorngv, “Meih mbuo ih zanc liepc Aa^mbi^me^lekv zoux hungh, meih mbuo ziepc zuoqv, hnyouv zingx nyei fai? Meih mbuo yaac zoux longx bun Yelupv Mbaa^an caux ninh nyei hmuangv doic, yaac zoux puix winh bun ninh weic ninh zoux jiex daaih nyei sic fai? 17Zinh ndaangc yie nyei die maiv longc maengc nyei mborqv jaax weic njoux meih mbuo biaux ndutv Mi^ndien Mienh nyei buoz-ndiev. 18Mv baac ih hnoi meih mbuo ngaengc yie nyei die nyei hmuangv doic, yiem yietc norm la'bieiv gu'nguaaic daix ninh nyei cietv ziepc dauh dorn. Meih mbuo yaac liepc Yelupv Mbaa^an nyei nouh beiz nyei dorn, Aa^mbi^me^lekv, zoux hungh gunv Sekem Zingh nyei baeqc fingx, weic zuqc ninh zoux meih mbuo nyei muoz-doic. 19Se gorngv ih hnoi meih mbuo ziepc zuoqv, hnyouv zingx nyei zoux, yaac zoux baengh fim nyei sic bun Yelupv Mbaa^an caux ninh nyei hmuangv doic nor, gunv a'hneiv Aa^mbi^me^lekv maah! Yaac bun ninh a'hneiv meih mbuo. 20Mv baac se gorngv maiv zeiz, tov bun douz yiem Aa^mbi^me^lekv cuotv daaih buov qui Sekem Zingh caux Mbetc Minlo nyei mienh, yaac bun douz yiem Sekem Zingh caux Mbetc Minlo cuotv daaih buov qui Aa^mbi^me^lekv.”
21Yotaam ziouc gaanv jienv biaux mingh yiem Mbe^e, weic zuqc ninh gamh nziex ninh nyei gorx, Aa^mbi^me^lekv.
22Aa^mbi^me^lekv gunv I^saa^laa^en Mienh duqv buo hnyangx. 23Tin-Hungh bun dauh hieh guaiv mienv bieqc Aa^mbi^me^lekv caux Sekem Mienh nyei mbu'ndongx. Sekem Zingh nyei mienh ziouc mbienv hnyouv bun Aa^mbi^me^lekv. 24Naaiv se weic jaauv win bun Aa^mbi^me^lekv caux Sekem Zingh nyei baeqc fingx, laaix ninh mbuo zoux doqc bun Yelupv Mbaa^an nyei cietv ziepc dauh dorn nyei orqv sic. Naaiv deix daix mienh liouc nziaamv cuotv nyei zuiz ndortv zuqc Aa^mbi^me^lekv caux Sekem Zingh nyei mienh, weic ninh mbuo tengx Aa^mbi^me^lekv daix ninh nyei muoz-dorn doic. 25Sekem Zingh nyei mienh bun mienh bingx jienv mbong gu'nguaaic zuov zorqv Aa^mbi^me^lekv. Da'faanh jiex wuov diuh jauv nyei mienh, ninh mbuo yaac luv nzengc mi'aqv. Mv baac maaih deix mienh zorqv naaiv deix sic mingh mbuox Aa^mbi^me^lekv.
26E^mbetc nyei dorn, Gaa^an, caux ninh nyei gorx-youz bieqc Sekem Zingh, Sekem Zingh nyei mienh ziouc bungx hnyouv ninh. 27Ninh mbuo cuotv mingh taux a'ngunc huingx gaeqv a'ngunc biouv daaih nyueih, ziouc yiem ninh mbuo nyei zienh nyei miuc-biauv mbenc nyanc mbenc hopv, yaac zioux Aa^mbi^me^lekv. 28E^mbetc nyei dorn, Gaa^an, ziouc gorngv, “Aa^mbi^me^lekv dongh haaix dauh? Mbuo Sekem Mienh yaac dongh haaix dauh cingx daaih oix zuqc fu-sux ninh? Aa^mbi^me^lekv zoux Yelupv Mbaa^an nyei dorn, Se^mbun zoux ninh nyei borng-buoz mienh maiv zeiz? Mbuo horpc zuqc fu-sux Sekem nyei die, Haamo. Mbuo fungc oix zuqc fu-sux Aa^mbi^me^lekv? 29Feix duqv naaiv deix baeqc fingx yiem yie nyei buoz-ndiev, yie ziouc zorqv Aa^mbi^me^lekv tutv njiec. Yie zungv oix gorngv mbuox Aa^mbi^me^lekv, ‘Jaa meih nyei jun-baeng guanh camv jienv faaux yaac cuotv daaih maah!’+”
30Gunv wuov norm zingh nyei jien, Se^mbun, haiz E^mbetc nyei dorn, Gaa^an, gorngv nyei waac, ninh za'gengh! qiex jiez haic. 31Ninh ziouc bun douc fienx mienh mingh Aa^lu^maa Mungv gorngv mbuox Aa^mbi^me^lekv, “Mangc maah! E^mbetc nyei dorn, Gaa^an, caux jienv ninh nyei gorx-youz daaih Sekem Zingh coqv naaiv norm zingh nyei mienh caux meih doix-dekc. 32Weic naaiv meih caux gan meih nyei mienh lungh muonz zanc oix zuqc mingh bingx jienv wuov ndeic zuov. 33Lungh ndorm nziouv, mba'hnoi cuotv nyei ziangh hoc, gunv jiez sin daaih mingh mborqv naaiv norm zingh. Gaa^an caux ninh nyei mienh cuotv daaih caux meih mborqv jaax wuov zanc, buatc horpc zuqc hnangv haaix nor zoux bun ninh mbuo, gunv zoux aqv.”
34Aa^mbi^me^lekv caux gan ninh wuov deix zuangx mienh ziouc lungh muonz zanc jiez sin daaih bun nqoi baeng zoux biei guanh, mingh bingx jienv Sekem Zingh ga'hlen zuov. 35E^mbetc nyei dorn, Gaa^an, cuotv mingh souv jienv zingh nyei gaengh ndaangc doix Aa^mbi^me^lekv caux gan ninh nyei mienh yiem ninh mbuo bingx nyei dorngx cuotv daaih.
36Gaa^an buatc wuov deix mienh ninh ziouc gorngv mbuox Se^mbun, “Mangc maah! Maaih mienh yiem wuov jiex mbong gu'nguaaic njiec daaih.”
 Se^mbun dau ninh, “Meih buatc mbong nyei dongh linh laaic zoux mienh saah?”
37Gaa^an aengx gorngv, “Mangc maah! Maaih mienh yiem wuov jiex mbong-qangx njiec, aengx maaih guanh mienh yiem mba'ong zuei ndiangx jouh zienh nyei dorngx cuotv daaih.”
38Se^mbun ziouc gorngv Gaa^an, “Meih bungx nyei waac-maux yiem haaix laeh? Meih gorngv, ‘Aa^mbi^me^lekv dongh haaix dauh mienh yie mbuo cingx oix zuqc fu-sux ninh?’ Naaiv se dongh meih mangc piex nyei mienh maiv zeiz? Ih zanc cuotv mingh caux ninh mbuo mborqv jaax maah!”
39Gaa^an ziouc mingh ndaangc dorh jienv Sekem Mienh cuotv mingh caux Aa^mbi^me^lekv mborqv jaax. 40Aa^mbi^me^lekv ziouc zunc Gaa^an. Gaa^an yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx biaux. Maaih mienh camv haic zuqc mun, king njiec ndau, zungv mingh taux wuov zingh gaengh ndaangc. 41Aa^mbi^me^lekv yiem jienv Aa^lu^maa. Se^mbun yaac zunc Gaa^an caux ninh nyei gorx-youz cuotv mingh, maiv bun ninh mbuo yiem Sekem Zingh aqv.
42Da'nyeic hnoi Sekem Mienh cuotv zingh mingh wuov ndeic. Maaih mienh mbuox Aa^mbi^me^lekv. 43Ninh ziouc dorh ninh nyei mienh bun nqoi zoux buo guanh mingh bingx jienv wuov ndeic zuov. Ninh buatc mienh yiem zingh cuotv daaih ninh ziouc jiez sin mingh daix ninh mbuo. 44Aa^mbi^me^lekv caux gan ninh nyei yietc guanh mienh ziouc gaanv tiux mingh souv jienv zingh gaengh ndaangc. Wuov deix i guanh gaanv tiux mingh wuov ndeic daix nzengc ninh mbuo yietc zungv. 45Aa^mbi^me^lekv ziangh hnoi mborqv wuov norm zingh taux caangv duqv mi'aqv, yaac daix nzengc wuov norm zingh nyei baeqc fingx. Ninh mborqv waaic wuov norm zingh, yaac zorqv nzauv haaz jienv.
46Yiem Sekem Zingh nyei laauh nyei mienh haiz liuz naaiv deix sic, ninh mbuo biaux bieqc En Mbelitv nyei miuc-biauv weih wuonv nyei dorngx. 47Maaih mienh mingh mbuox Aa^mbi^me^lekv yiem Sekem Laauh nyei mienh mingh gapv zunv doic yiem wuov norm miuc-biauv. 48Aa^mbi^me^lekv caux gan ninh wuov deix mienh ziouc faaux Sanx^mon Mbong. Aa^mbi^me^lekv dorh bouv mingh jamv ndiangx-nquaah an mba'dauh ndaam jienv daaih. Ninh gorngv mbuox caux ninh yiem wuov deix mienh, “Meih mbuo buatc yie zoux haaix nyungc, gaanv ei jienv zoux.” 49Zuangx mienh ziouc jamv ndiangx-nquaah ndaam gan jienv Aa^mbi^me^lekv mingh ndui gormx wuov norm weih wuonv nyei dorngx yaac bungx douz buov jienv. Yiem gu'nyuoz wuov deix Sekem Laauh nyei mienh ziouc zuqc douz buov daic nzengc. Liemh m'jangc m'sieqv, yietc zungv maaih leih maiv go yietc cin dauh mienh.
50Aa^mbi^me^lekv mingh weih jienv Te^mbetc Zingh yaac caangv duqv wuov norm zingh mi'aqv. 51Mv baac zingh gu'nyuoz maaih norm wuonv nyei laauh. Zingh nyei baeqc fingx, m'jangc, m'sieqv biaux bieqc wuov norm laauh aengx guon jienv gaengh, yaac faaux gu'nguaaic mingh yiem laauh nyei ngorh. 52Aa^mbi^me^lekv mborqv jienv mingh taux nitv wuov norm laauh nyei gaengh fatv nyei, oix buov wuov norm laauh. 53Wuov zanc maaih dauh m'sieqv dorn bungx gu'nguaaic maengx morc njiec dopc zuqc Aa^mbi^me^lekv nyei m'nqorngv-korqv mbaaix mi'aqv.
54Aa^mbi^me^lekv beqv jienv heuc tengx ninh dorh wuoqc ginc wuov dauh mienh lunx mienh, “Longc nzuqc ndaauv daix yie maah! Weic zuqc maiv oix bun mienh gorngv, ‘Maaih dauh m'sieqv dorn daix ninh.’ ” Ninh nyei bou ziouc nzopv ninh tong nqa'haav maengx, daic mi'aqv. 55I^saa^laa^en Mienh buatc Aa^mbi^me^lekv daic mi'aqv. Gorqv-mienh ziouc nzuonx gorqv-mienh nyei dorngx aqv.
56Tin-Hungh hnangv naaiv nor winh nzuonx bun Aa^mbi^me^lekv, laaix ninh zoux orqv bun ninh ganh nyei die, daix ninh ganh nyei cietv ziepc dauh cien gorx cien youz. 57Sekem Mienh zoux nyei yietc zungv orqv sic Tin-Hungh yaac winh bun ndortv zuqc ninh mbuo ganh. Yelupv Mbaa^an nyei dorn, Yotaam, zioux nyei waac za'gengh zioux zuqc ninh mbuo mi'aqv.