12

  1Tus uas nyiam tej lus qhuab qhia
   kuj yog nyiam kev txawj ntse,
  tus uas ntxub tej lus qhuab ntuas
   yog tus ruam.
  2Yawmsaub txaus siab rau tus neeg zoo,
   tiamsis tus uas ntaus tswvyim phem
   mas Yawmsaub yuav rau txim.
  3Txojkev limhiam ua tsis tau
   rau neeg nyob ruaj nreeg,
  tiamsis cov uas ncaj ncees
   yuav cog cag tob dob tsis tau li.
  4Pojniam zoo
   mas yog tus txiv lub mom kub,
  tiamsis tus pojniam rhuav plhu
   zoo yam li tus kab mob
   uas ua rau nws txiv tej pob txha lwj.
  5Tus neeg ncaj ncees tej kev xav kuj ncaj,
   tiamsis tus neeg limhiam tej lus taw qhia
   yog lus ntxeev ntxias.
  6Tus neeg limhiam tej lus nyas nrhw
   ua kom los ntshav,
  tiamsis tus uas ncaj ncees lub qhov ncauj
   pab neeg dim.
  7Tus neeg limhiam raug rhuav tshem
   ploj tag lawm,
  tiamsis tus neeg ncaj ncees lub tsev
   yuav nyob ruaj.
  8Neeg yuav raug luag qhuas
   npaum li uas nws muaj tab fab,
  tiamsis tus neeg siab nkhaus
   yuav raug luag saib tsis taus.
  9Tus uas luag saib tsis taus
   los tseem muaj tub qhe,
  kuj zoo dua tus uas tsab ua loj
   tiamsis tsis muaj noj.
  10Tus neeg ncaj ncees
   yeej hlub nws cov tsiaj txhu,
  tiamsis tus neeg limhiam kev khuvleej
   yog ua nyaum heev.
  11Tus neeg uas laij teb
   yuav muaj mov noj ntau,
  tiamsis tus uas ua tej haujlwm tsis muaj qabhau
   yeej yog tsis thoob tsib.
  12Tus neeg limhiam ntshaw
   tej uas ua phem es tau los,
  tiamsis tus neeg ncaj ncees
   yuav cog cag ruaj khov.
  13Tus neeg phem rov mag tej lus txhaum
   uas nws daim tawv ncauj hais,
  tiamsis tus neeg ncaj ncees
   khiav dim tej kev ceeblaj.
  14Tej lus uas yus hais
   ua rau yus tau tej yam zoo tsau npo,
  thiab tej haujlwm uas yus txhais tes ua
   rov los pauj rau yus.
  15Tus neeg ruam pom tias
   nws txojkev raug cai lawm,
  tiamsis tus uas txawj ntse
   mloog tej lus taw qhia.
  16Yuav paub tus neeg ruam
   kev chim siab tamsid,
  tiamsis tus neeg ntse mas tsis quav ntsej
   qhov uas luag saib tsis taus nws.
  17Tus uas hais tseeb nws ua timkhawv ncaj,
   tiamsis tus cuav timkhawv
   mas hais lus dag ntxias.
  18Tus neeg ncauj sai tej lus
   mas zoo yam nkaus li rab ntaj chob,
  tiamsis tus neeg ntse tus nplaig
   yog tshuaj kho zoo.
  19Daim tawv ncauj uas hais tseeb
   yuav nyob ib txhis,
  tus nplaig txawj dag
   nyob ib ntsais muag xwb.
  20Txojkev dag ntxias nyob hauv cov neeg
   uas ntaus tswvyim ua phem lub siab,
  tiamsis cov uas npaj kom
   sawvdaws nyob sib hum tau siab xyiv fab.
  21Tsis muaj vij sub vij sw dabtsi
   poob rau saum cov neeg ncaj ncees,
  tiamsis cov neeg limhiam
   tsuas saws tej kev ceeblaj pov khawv nkaus xwb.
  22Yawmsaub ntxub
   daim tawv ncauj txawj dag kawg li,
  tiamsis cov uas xyaum ua ncaj
   ua rau nws zoo siab.
  23Tus uas paub tab
   yeej muab nws kev txawj ntse npog cia,
  tiamsis tus uas ruam
   tshaj tawm nws txojkev ruam.
  24Txhais tes nquag yuav tau kav,
  tiamsis tus tub nkeeg yuav
   raug muab quab yuam ua haujlwm.
  25Kev ntxhov siab ua rau neeg poob siab,
   tiamsis lo lus zoo ua rau nws xyiv fab.
  26Tus neeg ncaj ncees tig ntawm txojkev phem,
   tiamsis cov neeg limhiam txojkev
   coj lawv mus yuam kev.
  27Tus tub nkeeg yuav cev tes
   muab tsis tau los noj,
  tiamsis tus neeg nquag
   yuav tau tej nyiaj txiag uas muaj nqes.
  28Txojkev ncaj ncees yog txojkev tau txojsia,
   tiamsis txojkev txhaum coj mus txog qhov tuag.