13

  1Tus tub uas ntse mloog
   nws leej txiv tej lus qhia,
  tiamsis tus uas thuam luag
   tsis mloog tej lus qhuab ntuas.
  2Tus neeg zoo tau noj
   tej uas nws lub qhov ncauj hais zoo,
  tiamsis tus neeg ntxeev ntxias
   ntshaw ua limhiam ntais ntuj.
  3Tus uas tswj tau nws lub qhov ncauj
   tuav tau nws txojsia,
  tiamsis tus uas qheb daim tawv ncauj rua tsuas
   kuj raug kev puam tsuaj.
  4Tus tub nkeeg tus ntsuj plig nqhis nqhis
   los kuj tsis tau dabtsi li,
   tiamsis tus nquag tus ntsuj plig puv ntoob.
  5Tus ncaj ncees ntxub kev dag,
   tiamsis tus neeg limhiam
   ua tej uas txaj muag thiab poob koob meej.
  6Txojkev ncaj ncees tsom kwm
   tus uas ua ncaj,
  tiamsis lub txim
   ua rau neeg limhiam puam tsuaj.
  7Ib txhia ua txuj nplua nuj
   tiamsis tsis muaj dabtsi li,
  ib txhia ua txuj pluag
   tiamsis muaj nyiaj txiag ntau kawg li.
  8Nqe txhiv neeg txojsia
   yog tej nyiaj txiag uas nws muaj,
  tiamsis tsis muaj leejtwg
   hem tus neeg pluag.
  9Tus uas ncaj ncees lub teeb
   ci zoo siab xyiv fab,
  tiamsis tus neeg limhiam lub teeb
   yuav raug muab tua.
  10Qhov uas muab hlob tsuas yog
   ua kom muaj kev sib cav sib ceg xwb,
  tiamsis tswvyim nrog cov
   uas mloog tej lus taw qhia.
  11Tej nyiaj txiag uas ua ib pas xwb twb tau,
   los yuav nqeg zuj zus tag,
  tiamsis tus uas mav khwv tau
   yuav tsav kom tau ntau.
  12Qhov uas tsis tau raws li lub siab vam
   kuj mob siab,
  tiamsis qhov uas tau raws li lub siab xav
   kuj yog tsob ntoo uas pub txojsia.
  13Tus uas saib tsis taus tej lus qhuab qhia
   nws coj kev puam tsuaj los rau nws,
  tiamsis tus uas hwm tej kevcai
   yuav tau yeeb koob.
  14Tej lus uas cov neeg txawj ntse qhia
   yog lub qhov dej txhawv uas pub txojsia,
   kom thiaj lug dhau txojkev tuag lub voj hlua.
  15Tus uas tab fab zoo mas luag hwm,
   tiamsis tus neeg tsis ncaj txojkev
   ua rau nws puam tsuaj.
  16Tus neeg uas paub qabhau
   nws ua txhua yam raws li kev txawj ntse,
  tiamsis tus neeg ruam
   tsuas qhia nws txojkev ruam xwb.
  17Tus tub tshaj xo uas tsis ncaj
   ua rau neeg poob rau hauv kev kub ntxhov,
  tiamsis tus tub tshaj xo uas ncaj
   coj tshuaj tuaj kho.
  18Kev pluag kev txaj muag los raug
   tus uas tsis quav ntsej tej lus qhuab qhia,
  tiamsis tus uas mloog tej lus qhuab ntuas
   tau koob meej.
  19Yog tau raws li uas yus ntshaw
   mas qab zib kawg rau yus tus ntsuj plig,
  tiamsis tus neeg ruam
   ntxub qhov uas tso kev phem tseg kawg li.
  20Tus uas nrog nraim tus txawj ntse
   nws kuj yuav txawj ntse,
  tiamsis tus uas nrog cov neeg ruam ua phoojywg
   yuav raug kev liamsim.
  21Lub khuab phem raws cuag cov muaj txim,
   tiamsis kev vam meej poob rau cov ncaj ncees.
  22Tus neeg zoo tseg qub txeeg qub teg
   rau nws tub ki xeeb ntxwv,
  tiamsis tus neeg muaj txim tej nyiaj txiag
   yuav khaws tseg cia rau tus ncaj ncees.
  23Tus neeg pluag tej teb uas muab tso tseg
   tseem yuav tau qoob loo ntau,
  tiamsis qhov uas tu plaub tsis ncaj
   yuav muab txeeb kiag mus.
  24Tus uas tsis siv rab nplawm
   kuj yog ntxub nws tus tub,
  tus uas hlub nws tus tub
   yeej yuav ua tib zoo nplawm qhuab qhia.
  25Tus uas ncaj ncees
   yuav noj txaus siab txaus ntsws,
   tiamsis neeg limhiam lub plab tshaib tshaib.