16

  1Kế hoạch đến từ lòng người,
   Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.
  2Mọi đường lối của một người đều là trong sạch theo mắt mình,
   Nhưng CHÚA cân nhắc tấm lòng.
  3Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA
   Thì kế hoạch con sẽ thành tựu.
  4CHÚA đã tạo dựng nên muôn vật vì mục đích của nó;
   Ngay cả những kẻ ác dành cho ngày tai họa.
  5Mọi tấm lòng tự cao đều ghê tởm đối với CHÚA;
   Chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi hình phạt.
  6Nhờ tình yêu thương và chân lý tội lỗi được chuộc;
   Vì sự kính sợ CHÚA người ta tránh điều ác.
  7Khi đường lối một người đẹp lòng CHÚA,
   Ngài làm cho kẻ thù của người ấy cũng hòa thuận với người.
  8Lợi ít trong công chính
   Tốt hơn là lời nhiều mà bất công.
  9Lòng người hoạch định đường lối mình,
   Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người.
  10Lời phán từ môi vua như sấm ngôn,
   Miệng vua không vi phạm khi đoán xét.
  11Cán cân và cân công bình thuộc về CHÚA;
   Mọi quả cân trong bao đều là công việc của Ngài.
  12Hành động gian ác là điều ghê tởm cho các vua,
   Vì ngôi vua được thiết lập nhờ sự công chính.
  13Môi miệng công chính làm vua vui lòng,
   Và lời nói ngay thẳng được người yêu chuộng.
  14Cơn giận của vua như sứ giả sự chết,
   Nhưng người khôn ngoan làm dịu cơn giận.
  15Khi mặt vua sáng ngời, ấy là sự sống;
   Còn ân sủng của người như đám mây đem lại mưa xuân.
  16Nhận được khôn ngoan là điều tốt hơn vàng,
   Và được sáng suốt là điều đáng chuộng hơn bạc.
  17Con đường ngay thẳng là tránh điều ác;
   Kẻ canh gác đường lối mình, gìn giữ linh hồn mình.
  18Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt;
   Tự cao đi trước sự sa ngã.
  19Thà có tinh thần khiêm nhường với người cùng khốn,
   Hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo.
  20Người chú tâm vào đạo lý sẽ được thịnh vượng;
   Phước cho người tin cậy nơi CHÚA.
  21Người có lòng khôn ngoan được gọi là người sáng suốt;
   Lời nói ngọt ngào làm tăng thêm sự thuyết phục.
  22Người nào có sự hiểu biết là có nguồn sự sống;
   Ngu xuẩn là hình phạt cho những kẻ ngu dại.
  23Lòng khôn ngoan dạy dỗ miệng mình,
   Và làm cho môi tăng sự thuyết phục.
  24Lời nói dịu dàng như tàng mật ong,
   Ngọt ngào cho tâm hồn và lành mạnh cho xương cốt.
  25Có một con đường dường như đúng cho loài người,
   Nhưng cuối cùng là con đường sự chết.
  26Miếng ăn ngon làm người ta lao động;
   Vì miệng đói thúc đẩy người làm việc.
  27Tên vô lại âm mưu điều ác;
   Môi miệng nó như lửa thiêu đốt.
  28Kẻ gian tà gieo điều tranh chấp;
   Người nói xấu phân rẽ bạn thân.
  29Người hung bạo lôi cuốn kẻ lân cận mình,
   Và dẫn nó vào con đường không tốt.
  30Kẻ hay nháy mắt làm dấu, âm mưu điều gian tà;
   Người mím môi là kẻ đã làm việc ác.
  31Tóc bạc là mão triều vinh hiển;
   Người ta nhờ đường lối công chính mà được.
  32Chậm nóng giận thắng hơn một dũng sĩ;
   Tự chủ tâm thần tốt hơn chiếm lấy một thành.
  33Thăm được rút từ trong vạt áo;
   Nhưng mọi quyết định đều đến từ CHÚA.