16

1Hdră mĭn kbiă hriê mơ̆ng mnuih,
   ƀiădah klei lŏ wĭt lač kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa.
  2Jih jang êlan mnuih jing doh kơ ală ñu pô,
   ƀiădah Yêhôwa ksiêm klei ai tiê čiăng.
  3Jao bĕ bruă ih kơ Yêhôwa,
   leh anăn hdră ih čiăng ngă srăng jing.
  4Yêhôwa ngă leh jih jang mnơ̆ng pioh kơ klei Ñu čuăn,
   wăt mnuih ƀai pioh kơ hruê bi kmhal.
  5Yêhôwa bi êmut kheh kơ phung mâo ai tiê mgao,
   brei ih thâo sĭt diñu amâo srăng tlaih kơ klei bi kmhal ôh.
  6Hŏng klei khăp leh anăn klei sĭt suôr arăng lăm klei wê,
   leh anăn hŏng klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa arăng đuĕ mơ̆ng klei soh.
  7Tơdah klei hdĭp sa čô mnuih bi mơak kơ Yêhôwa,
   Ñu brei wăt phung roh gơ̆ dôk êđăp ênang hŏng gơ̆.
  8Jăk hĭn mâo ƀiă mnơ̆ng ƀơ̆ng đĭ hŏng klei kpă ênô,
   hŏng mâo lu mnơ̆ng ƀơ̆ng đĭ hŏng klei wê.
  9Klei mĭn mnuih ruah êlan ñu čiăng ngă,
   ƀiădah Yêhôwa atăt gai knhuang ñu.
  10Mtao blŭ hŏng klei kơhưm,
   ƀăng êgei ñu amâo blŭ soh ôh tơdah ñu phat kđi.
  11Boh ktrŏ leh anăn knăng djŏ jing dŏ Yêhôwa,
   jih jang boh ktrŏ hlăm kdô jing bruă Ñu.
  12Phung mtao bi êmut kheh ngă klei jhat,
   kyuadah jhưng mtao jing kjăp hŏng klei kpă ênô.
  13Klei blŭ kpă ênô bi mơak kơ mtao,
   leh anăn mtao khăp kơ pô blŭ klei sĭt.
  14Klei mtao ngêñ jing dĭng ktang klei djiê,
   ƀiădah sa čô mnuih thâo mĭn srăng bi hlai ai tiê ñu.
  15Klei mngač ƀô̆ mta mtao brei klei hdĭp,
   leh anăn klei ñu pap jing msĕ si knam êa hjan yan mnga.
  16Mă tŭ klei knhâo jing yuôm hĭn kơ mah,
   ruah mă klei thâo săng yuôm hĭn kơ prăk.
  17Êlan mnuih kpă dêč đuĕ mơ̆ng klei soh,
   hlei pô răng kriê kơ êlan ñu êbat pioh mngăt ñu.
  18Klei mgao nao êlâo kơ klei rai luč,
   leh anăn klei krưh nao êlâo kơ klei lĕ.
  19Jăk hĭn luă gŭ mbĭt hŏng phung ƀun ƀin,
   kơ klei bi mbha mnơ̆ng plah mă hŏng phung mgao.
  20Hlei pô gưt kơ klei mtô srăng đĭ kyar,
   leh anăn hlei pô knang kơ Yêhôwa mâo klei hơ̆k mơak.
  21Hlei pô mâo ai tiê thâo mĭn arăng pia ñu pô thâo săng,
   leh anăn klei blŭ êdu êun bi mđĭ klei thâo.
  22Klei thâo mĭn jing akŏ êa klei hdĭp kơ hlei pô mâo ñu,
   ƀiădah klei mluk jing klei bi kmhal kơ phung mluk.
  23Ai tiê phung thâo mĭn gai klei ñu blŭ,
   leh anăn dưi mă ai tiê arăng.
  24Klei blŭ siam jing msĕ si ksing hnuê,
   mmih kơ mngăt leh anăn klei suaih kơ asei mlei.
  25 Mâo sa bĭt êlan mnuih yap jing kpă,
   ƀiădah knhal tuč êlan anăn jing hĕ klei djiê.
  26Klei sa čô êpa mtrŭt ñu mă bruă,
   kyuadah ñu čiăng bi trei klei ñu êpa.
  27Mnuih hơăi mang trông čhai ngă klei jhat,
   leh anăn klei ñu blŭ jing msĕ si pui hlơr.
  28Mnuih wê bi lar klei bi mneh msao,
   leh anăn mnuih yăl dliê djưč bi kah mbha phung mah jiăng jăk.
  29Mnuih jhŏng ƀai mplư pô riêng gah ñu,
   leh anăn atăt gơ̆ hlăm êlan amâo jăk ôh.
  30Hlei pô kliêk ală duah čiăng ngă klei wê,
   hlei pô kĕ măm srăng bi truh klei soh.
  31Ƀŭk kô̆ jing đuôn mtao klei guh kơang,
   arăng mâo klei anăn hŏng klei hdĭp kpă ênô.
  32Hlei pô amâo djăl ăl jing jăk hĭn kơ sa čô jhŏng ktang,
   leh anăn hlei pô kiă kriê ai tiê ñu pô jing jăk hĭn kơ sa čô dưi mă sa boh ƀuôn prŏng.
  33Arăng ngă klei mđăo hlăm kdrŭn ao,
   ƀiădah klei čuăn ngă kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa.