18

  1Tus uas tawm mus ua twm zeej twm kawv
   ua raws li nws lub siab xwb,
   thiab tawm tsam sawvdaws tej tswvyim zoo.
  2Tus ruam tsis zoo siab
   rau txojkev thoob tsib to nrog,
  tsuas yog zoo siab rau qhov uas
   nws nthuav nws tej kev xav xwb.
  3Thaum tej kev limhiam los txog,
   kev saib tsis taus kuj los thiab,
   thaum poob koob kuj raug txaj muag thiab.
  4Tej lus uas neeg lub qhov ncauj hais
   yog dej tob.
  Lub qhov dej txhawv uas pub tswvyim,
   yog tus dej ntsawj ceev.
  5Qhov uas tsa tus neeg txhaum cai
   mas tsis zoo,
  thiab qhov uas tu tsis ncaj rau tus tsis txhaum
   kuj tsis zoo.
  6Tus neeg ruam daim tawv ncauj
   coj kev sib cav sib ceg los,
  thiab nws lub qhov ncauj
   kuj hu rab nplawm los.
  7Tus ruam lub qhov ncauj
   ua rau nws puam tsuaj,
  thiab nws daim tawv ncauj
   kuj ua hlua cuab nws.
  8Tus txom xaiv tej lus
   mas zoo yam nkaus li tej zaub mov qab
   uas nkag kiag mus rau hauv plab.
  9Tus nkeeg ua haujlwm
   kuj nrog tus uas ua kom puam tsuaj ua kwvtij.
  10Yawmsaub lub npe
   yog lub chaw tsom faj uas ruaj khov,
  tus ncaj ncees dhia mus rau hauv
   thiab nyob tso siab plhuav.
  11Tus nplua nuj tej nyiaj txiag
   yog nws lub nroog uas ruaj khov,
  thiab nws xam pom tias
   zoo yam nkaus li lub ntsa loog siab siab.
  12Ua ntej uas tsis tau raug kev puam tsuaj
   neeg lub siab kuj khav theeb.
   Xub txo hwjchim mam li tau koob meej.
  13Yog leejtwg teb ua ntej uas nws tsis tau hnov
   kuj yog nws txojkev ruam thiab kev txaj muag.
  14Neeg lub siab thev taus kev mob nkeeg,
   tiamsis leejtwg thev taus txojkev lwj siab?
  15Lub siab uas txawj xav
   yeej tau kev txawj ntse,
  thiab tus uas muaj tswvyim
   lub qhov ntsej nrhiav kev txawj ntse.
  16Pub ib yam dabtsi rau luag
   kuj yog qheb kev rau yus
   thiab coj yus mus cuag cov uas ua hlob.
  17Tus uas xub piav nws tshaj plaub ua ntej
   mas saib zoo li muaj cai,
  mus txog thaum tus uas
   nrog nws ua plaub tuaj tshawb nws lub keeb.
  18Qhov uas rho ntawv
   mas ua kom tseg tsis sib cav sib ceg,
  thiab txiav txim rau ob tog neeg loj uas ua plaub.
  19Tus kwvtij uas tau txais kev pab
   mas zoo li lub nroog ruaj khov,
  thiab kev sib cav sib ceg
   mas zoo li tus las rooj
   uas kaw lub chaw tsom faj ruaj khov.
  20Lub qhov ncauj ua rau lub plab tsau,
   tej uas daim tawv ncauj hais
   ua rau yus txaus siab.
  21Kev ciaj kev tuag nyob ntawm
   tus nplaig li hwjchim,
  cov uas nyiam siv tus nplaig rau zaj twg
   yuav tau saws li ntawd.
  22Tus uas yuav tau pojniam
   kuj yog tau yam uas zoo,
   thiab tau kev hlub ntawm Yawmsaub.
  23Tus uas pluag tsuas yog taij thov xwb,
   tiamsis cov nplua nuj teb lub suab nchav.
  24Muaj tej tus phoojywg
   ua txuj nrog yus ua phoojywg,
  tiamsis muaj ib tug phoojywg
   uas sib raug zoo heev dua tej kwvtij txheeb.