19

  1Tus neeg pluag uas taug txojkev ncaj ncees
   kuj zoo dua tus neeg ruam
   uas hais lus ntxeev ntxias.
  2Tus uas kub siab lug
   tiamsis tsis muaj kev txawj ntse kuj tsis zoo,
  thiab tus uas ua kotaw sai
   kuj pheej yuam kev.
  3Thaum leejtwg txojkev ruam
   coj kev puam tsuaj los raug nws,
   nws kuj chim siab npau rau Yawmsaub.
  4Tej nyiaj txiag rub kom tau phoojywg coob,
   tiamsis tus pluag raug phoojywg muab tso tseg.
  5Tus cuav timkhawv
   yuav tsis dim qhov uas raug txim,
   tus uas pheej dag xwb yuav tsis dim.
  6Muaj neeg coob nrhiav kev hlub
   ntawm tus uas muaj meej,
  thiab txhua tus kuj nrog
   tus uas pub tau rau lawv ua phoojywg.
  7Tus neeg pluag tej kwvtij kuj ntxub nws,
   mas nws tej phoojywg
   yeej los yuav khiav deb ntawm nws.
  Nws hais lus rau lawv
   los tsis muaj leejtwg mloog li.
  8Tus uas tau tswvyim
   kuj yog hlub nws tus kheej,
  tus uas khaws kev txawj ntse cia
   yuav vam meej.
  9Tus cuav timkhawv yuav tsis dim
   qhov uas raug txim,
   tus uas pheej dag xwb yuav puam tsuaj.
  10Tus neeg ruam tsis phim yuav siv nplua mias,
   yimhuab tsis tsim nyog tus qhev
   kav cov thawj uas muaj meej.
  11Qhov uas thoob tsib to nrog
   ua rau neeg tsis chim sai,
  thiab qhov uas nws tsis quav ntsej
   tej uas luag ua txhaum rau nws,
   kuj yog meej mom rau nws.
  12Qhov uas vajntxwv npau taws
   zoo yam nkaus li tsov ntxhuav lub suab nyooj,
  tiamsis nws txojkev hlub
   zoo yam nkaus li tej dej lwg saum tej nyom.
  13Tus tub ruam
   yog kev plag kev pluag rau leej txiv,
  tus pojniam tsawm taus
   zoo yam nkaus li nag los nrog tuj tauv tsis tu.
  14Tej vaj tse thiab nyiaj txiag yog qub txeeg
   qub teg uas tau ntawm leej txiv los,
  tiamsis tus pojniam uas thoob tsib to nrog
   yog tau ntawm Yawmsaub los.
  15Txojkev tub nkeeg ua rau tsaug zog ceev,
   thiab tus tub nkeeg yuav raug kev tshaib.
  16Tus uas tuav txoj kevcai
   kuj tuav tau nws txojsia,
   tus uas saib tsis taus tej lus qhia yuav tuag.
  17Tus uas pub rau cov pluag
   kuj yog qev rau Yawmsaub,
   mas Yawmsaub yuav pauj tej uas nws pub.
  18Cia li nplawm qhuab qhia koj tus tub
   rau thaum tseem muaj siab vam,
  tsis txhob txiav txim siab cia nws mus puam tsuaj.
  19Tus uas npau taws ceev kuj yuav raug txim,
   yog koj pab nws ib zaug lawm
   los kuj yuav rov pab dua thiab.
  20Cia li mloog tej lus taw qhia
   thiab khaws tej lus qhuab qhia,
   koj thiaj tau tswvyim rau tom hauv ntej.
  21Neeg lub siab npaj haujlwm cia ntau yam,
   tiamsis tej uas Yawmsaub npaj cia thiaj li tiav.
  22Yam uas ntshaw hauv lwm tus
   yog kev sib hlub,
   tus uas pluag kuj zoo dua tus uas dag.
  23Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   coj mus txog txojsia,
  thiab tus uas tau lawd kuj nyob txaus siab hlo,
   tsis muaj kev phem los raug nws.
  24Tus tub nkeeg muab txhais tes tsau
   rau hauv lub phaj
  thiab twb tsis yeem tsa txhais tes
   ntaus mov los rau lub qhov ncauj.
  25Cia li nplawm tus uas muab hlob
   mas tus uas tsis paub qabhau
   thiaj li kawm tau kev paub tab.
  Cia li qhuab ntuas tus uas thoob tsib to nrog
   nws thiaj li tau kev txawj ntse.
  26Tus uas ua nruj ua tsiv rau nws txiv
   thiab ntiab nws niam khiav,
  yog tus tub uas tsim kev txaj muag
   thiab raug luag thuam.
  27Kuv tub 'e, yog koj tso tej lus qhuab qhia tseg
   mas koj yuav yuam kev
   ntawm tej lus uas tswvyim qhia.
  28Tus timkhawv uas tsis tseeb
   kuj luag qhov uas tu plaub ncaj,
  thiab neeg limhiam lub qhov ncauj
   noj nqos tej kev txhaum txim.
  29Kev rau txim twb npaj txhij
   rau cov uas muab hlob,
  thiab rab nplawm npaj
   rau cov neeg ruam nrob qaum.