1

Klei Yuôm Hdruôm hră Klei Bi Hriêng

1 Klei bi hriêng Y-Salômôn anak êkei Y-Đawit mtao phung Israel:
  2Čiăng kơ mnuih dưi truh kơ klei thâo mĭn leh anăn klei hriăm, thâo kiă kriê pô,
   čiăng thâo săng klei blŭ êlam,
  3čiăng mă tŭ klei mtô mơ̆ng klei knhâo
   čiăng ngă klei kpă, klei djŏ, leh anăn klei ênuah,
  4čiăng brei klei thâo tĭng ksiêm kơ phung mluk,
   klei thâo mĭn leh anăn klei knhâo kơ êkei hlăk ai.
  5Wăt pô thâo mĭn dưi dôk hmư̆ msĕ mơh, leh anăn hriăm čiăng thâo mĭn hĭn;
   leh anăn pô thâo săng dưi mâo klei knhâo knhăk.
  6Čiăng thâo săng klei bi hriêng leh anăn klei bi hmô,
   klei phung thâo mĭn blŭ leh anăn mđăo.

  7 Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo săng;
   phung mluk bi êmut kơ klei thâo mĭn leh anăn klei bi hriăm.

Klei Kčĕ kơ Phung Êkei Hlăk Ai

  8Anak kâo, dôk hmư̆ bĕ klei ama ih bi hriăm ih,
   leh anăn đăm hngah hĕ ôh klei amĭ ih mtô;
  9kyuadah klei anăn jing kwang mnga siam kơ boh kŏ ih,
   leh anăn klei băk siam ti kkuê ih.
  10Anak kâo, tơdah phung soh čiăng mplư ih,
   đăm ih gưt ôh.
  11Tơdah diñu lač, “Hriê mbĭt hŏng hmei;
   brei drei kăp tuh êrah,
   brei drei ngă ênap kăp ngă kơ pô amâo mâo soh ôh.
  12Msĕ si Ƀuôn Phung Djiê brei drei lun ƀơ̆ng diñu hdĭp kluôm,
   msĕ si phung trŭn kơ Ƀăng Êlam.
  13Drei srăng ƀuh djăp mta ngăn yuôm,
   drei srăng bi bŏ sang drei hŏng dŏ dô drei plah mă.
  14Bi mguôp bĕ mbĭt hŏng hmei,
   jih jang drei srăng mâo knŏng sa kdŭng prăk.”
  15Anak kâo, đăm êbat mbĭt hŏng diñu ôh,
   kơ̆ng hĕ jơ̆ng ih đăm tui hlue êlan diñu ôh.
  16Kyuadah jơ̆ng diñu êran čiăng ngă klei jhat,
   leh anăn diñu ruăt tuh êrah.
  17Kyuadah hơăi mang yơh dăng ñuăl
   ti anăp ală čĭm čap ƀuh hĕ leh.
  18Ƀiădah phung anei dôk kăp čiăng tuh êrah diñu pô,
   diñu ngă ênap mă klei hdĭp diñu pô.
  19Msĕ snăn yơh klei knhal tuč kơ jih jang phung ngă klei jhat čiăng ƀơ̆ng ngăn;
   klei khăp kơ dŏ dô srăng bi luč klei hdĭp phung jao diñu pô kơ klei anăn.

Klei Knhâo Ur Kraih

  20 Klei knhâo ur kraih hlăm êlan dơ̆ng,
   ñu ur ti krah sang mnia.
  21Ñu iêu ti anôk êlan bi kkuh mâo lu mnuih;
   ñu blŭ ti ƀăng jang ƀuôn prŏng:
  22“Ơ phung mluk, dŭm boh sui diih srăng khăp jing mluk?
   Dŭm boh sui phung mưč srăng mơak hŏng klei diñu mưč,
   leh anăn phung mluk bi êmut kơ klei thâo mĭn?
  23Dôk hmư̆ klei kâo ƀuah,
   nĕ anei, kâo srăng tuh Mngăt Myang kâo kơ diih,
   kâo srăng brei diih thâo klei kâo blŭ.
  24Kyuadah kâo iêu leh anăn diih hngah, amâo čiăng hmư̆ ôh;
   kâo pưi kngan jak leh anăn amâo mâo pô uêñ kơ klei anăn ôh.
  25Ƀiădah diih hngah hĕ jih jang klei kâo kčĕ,
   leh anăn amâo tŭ ôh klei kâo ƀuah.
  26Kâo msĕ mơh srăng tlao tơdah diih mâo klei knap mñai;
   kâo srăng mưč tơdah klei bi huĭ truh kơ diih,
  27tơdah klei bi huĭ truh kơ diih msĕ si angĭn êbŭ,
   leh anăn klei knap mñai srăng truh kơ diih msĕ si angĭn đrŭng,
   tơdah klei rŭng răng leh anăn klei ênguôt truh kơ diih.
  28Hlăk anăn diih srăng iêu kâo, ƀiădah kâo amâo srăng lŏ wĭt lač ôh;
   diih srăng duah kâo hŏng jih ai tiê, ƀiădah diih amâo srăng ƀuh kâo ôh.
  29Kyuadah diih bi êmut leh kơ klei thâo mĭn,
   leh anăn amâo ruah ôh klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa,
  30amâo tŭ ôh klei kâo kčĕ
   leh anăn bi êmut kơ jih klei kâo ƀuah.
  31Kyuanăn diih srăng ƀơ̆ng boh tui si êlan diih tui,
   leh anăn trei hŏng klei diih mnêč.
  32Phung mluk djiê kyuadah diñu tui êlan wê,
   leh anăn klei diñu amâo uêñ ôh srăng bi rai diñu.
  33Ƀiădah hlei pô dôk hmư̆ kâo srăng dôk hơĭt,
   leh anăn srăng dôk êđăp ênang, amâo huĭ kơ klei jhat ôh.”