21

  1Vaajntxwv lub sab yog tug nam dej
   kws nyob huv Yawmsaub txhais teg,
  Yawmsaub muab nwg lub sab tig
   lawv le Yawmsaub pum zoo.
  2Tuabneeg pum tas
   txhua yaam kws puab ua puavleej zoo,
   tassws Yawmsaub tshuaj huv lub sab.
  3Qhov kws ua ncaaj nceeg hab txav txem ncaaj,
   hum Yawmsaub lub sab
   heev dua le muab hov txhua chaw xyeem.
  4Lub qhov muag khaav theeb hab lub sab muab hlub,
   kws yog cov tuabneeg limham lub teeb
   mas puavleej txhum.
  5Tug tuabneeg nquag tej hom phaj
   yeej coj kuas nwg muaj nplua mag,
  tassws txhua tug kws maaj ua dog ua dig
   yeej tu pluag xwb.
  6Tej nam txhaab nyaj kws tug nplaig daag tau
   mas yog tej paa nchu kws nyob ib vuag dua xwb
   hab yog txujkev tuag rooj hlua.
  7Cov limham txujkev ua nruj ua tswv
   yuav kuav puab moog
   vem yog puab tsw yeem ua ncaaj rua luas.
  8Cov tuabneeg muaj txem txujkev yeej nkhaus,
   tassws tej kws cov tuabneeg dawb huv ua
   kuj raug cai.
  9Nyob sau ruv tsev zoo dua le
   nrug tug quaspuj tsawm taug nyob huv tsev.
  10Tug tuabneeg limham lub sab ntshaw ua phem,
   nwg tsw khuvleej nwg tej kwvtij zej zog.
  11Thaus tej tuabneeg muab hlub raug txem
   mas cov tuabneeg tsw thoob tswb
   kuj ntse tuaj,
  thaus tug kws muaj tswvyim
   raug luas qhuab qha,
   nwg kuj tau kev txawj ntse.
  12Vaajtswv kws ncaaj nceeg ua tuab zoo saib
   cov tuabneeg limham lub tsev,
  nwg muab cov tuabneeg limham laim
   pov tseg puam tsuaj taag.
  13Tug kws ntsaws qhov ntsej
   tsw noog tug pluag lub suab hu,
   nwg yuav hu tsw muaj leejtwg nov hab.
  14Ua tuabywv pub tshaav ntuj rua tug kws chim
   mas kev chim yuav pluj,
  muab nyaj xab ntsaws rua huv xubndag
   mas kev npau tawg yuav pluj.
  15Thaus tu plaub ncaaj
   kuj ua rua cov kws ncaaj nceeg zoo sab,
  tassws ua rua cov kws ua phem
   poob sab nthaav.
  16Tug kws zos txujkev thoob tswb to nrog,
   yuav moog nrug cov tuabneeg tuag nyob ua ke.
  17Tug kws nyam kev lomzem yuav pluag,
   tug kws nyam cawv txwv maab
   hab cov roj muaj nqes yuav tsw nplua nuj.
  18Cov tuabneeg limham yuav ua nqe txhwv
   cov tuabneeg ncaaj nceeg,
  tug tuabneeg tsw ncaaj
   yuav theej tug ncaaj chaw.
  19Nyob tebchaws moj saab qhua
   mas zoo dua le nrug tug quaspuj
   tsawm taug ywg taug nyob ua ke.
  20Tej cuab txhaj cuab taam muaj nqes
   nyob huv tug kws muaj tswvyim lub tsev,
   tassws tug ruag nwg noj nwg le taag huvsw.
  21Tug kws lawv ncav txujkev ncaaj nceeg
   hab txujkev hlub
  yuav tau txujsa hab koob meej
   hab yuav vaam meej.
  22Tug kws muaj tswvyim nce moog ntaus tau
   cov tuabneeg kws muaj zug lub nroog,
  hab rhuav lub chaw ruaj khov
   kws puab tso sab pob taag.
  23Tug kws tswj tau nwg lub qhov ncauj
   hab nwg tug nplaig
   kuj tsom kwm tau nwg dim tej kev ceblaaj.
  24Tug kws tsaab ua luj hab khaav theeb
   npe hu ua tug muab hlub,
  mas nwg xyum khaav theeb
   tsw yuav kev yuav cai.
  25Tug cis nkeeg txujkev ntshaw
   yuav rov tua nwg,
   vem yog nwg txhais teg tsw kaam ua num.
  26Tug kws ua sab hlub
   kuj ua sab hlub ib nub tsaus ntuj,
  tassws tug ncaaj nceeg
   mas pheej pub tsw nkaum teg le.
  27Tej kws cov tuabneeg limham muab xyeem
   mas Yawmsaub ntxub kawg le,
  thaus puab coj tuaj ntawm lub sab
   kws xaav ua phem
   mas Yawmsaub yimfuab ntxub.
  28Tug cuav timkhawv yuav puam tsuaj,
   tassws tej lug kws tug noog lug has
   yuav nyob moog.
  29Tug kws limham
   nwg ua nwg lub plhu tuab kawg le,
  tassws tug ncaaj nceeg
   nwg ua tuab zoo saib nwg txujkev.
  30Tsw muaj tug tswvyim twg hab kev txawj ntse
   hab tej lug taw qha twg
   kws kov yeej tau Yawmsaub.
  31Npaaj neeg txhwj rua nub kws ua rog lawm,
   tassws qhov kws kov yeej
   nyob ntawm Yawmsaub.