21

  1Vajntxwv lub siab yog tus niag dej
   uas nyob hauv Yawmsaub txhais tes,
  Yawmsaub muab nws lub siab tig
   raws li Yawmsaub pom zoo.
  2Neeg pom tias txhua yam uas lawv ua
   puavleej zoo,
   tiamsis Yawmsaub tshuaj hauv lub siab.
  3Qhov uas ua ncaj ncees thiab txiav txim ncaj,
   hum Yawmsaub lub siab
   heev dua li muab qhov txhia chaw xyeem.
  4Lub qhov muag khav theeb
   thiab lub siab muab hlob,
  uas yog cov neeg limhiam lub teeb
   mas puavleej txhaum.
  5Tus neeg nquag tej hom phiaj
   yeej coj kom nws muaj nplua mias,
  tiamsis txhua tus uas maj ua dog ua dig
   yeej tu pluas xwb.
  6Tej niag txhab nyiaj uas tus nplaig dag tau
   mas yog tej pa ncho
  uas nyob ib vuag dua xwb
   thiab yog txojkev tuag rooj hlua.
  7Cov limhiam txojkev ua nruj ua tsiv
   yuav kuav lawv mus
   vim yog lawv tsis yeem ua ncaj rau luag.
  8Cov neeg muaj txim txojkev yeej nkhaus,
   tiamsis tej uas cov neeg dawb huv ua
   kuj raug cai.
  9Nyob saum ru tsev zoo dua li
   nrog tus pojniam tsawm taus nyob hauv tsev.
  10Tus neeg limhiam lub siab ntshaw ua phem,
   nws tsis khuvleej nws tej kwvtij zej zog.
  11Thaum tej neeg muab hlob raug txim
   mas cov neeg tsis thoob tsib kuj ntse tuaj,
  thaum tus uas muaj tswvyim
   raug luag qhuab qhia,
   nws kuj tau kev txawj ntse.
  12Vajtswv uas ncaj ncees ua tib zoo saib
   cov neeg limhiam lub tsev,
  nws muab cov neeg limhiam
   laim pov tseg puam tsuaj tag.
  13Tus uas ntsaws qhov ntsej
   tsis mloog tus pluag lub suab hu,
   nws yuav hu tsis muaj leejtwg hnov thiab.
  14Ua twjywm pub tshav ntuj rau tus uas chim
   mas kev chim yuav ploj,
  muab nyiaj xiab ntsaws rau hauv xubntiag
   mas kev npau taws yuav ploj.
  15Thaum tu plaub ncaj
   kuj ua rau cov uas ncaj ncees zoo siab,
  tiamsis ua rau cov uas ua phem
   poob siab nthav.
  16Tus uas lug txojkev thoob tsib to nrog,
   yuav mus nrog cov neeg tuag nyob ua ke.
  17Tus uas nyiam kev lomzem yuav pluag,
   tus uas nyiam cawv txiv hmab
   thiab cov roj muaj nqes yuav tsis nplua nuj.
  18Cov neeg limhiam yuav ua nqe txhiv
   cov neeg ncaj ncees,
   tus neeg tsis ncaj yuav theej tus ncaj chaw.
  19Nyob tebchaws moj sab qhua
   mas zoo dua li nrog tus pojniam
   tsawm taus yws taus nyob ua ke.
  20Tej cuab txhiaj cuab tam muaj nqes
   nyob hauv tus uas muaj tswvyim lub tsev,
   tiamsis tus ruam nws noj nws li tag huvsi.
  21Tus uas raws ncuj nciav txojkev ncaj ncees
   thiab txojkev hlub
  yuav tau txojsia thiab koob meej
   thiab yuav vam meej.
  22Tus uas muaj tswvyim nce mus ntaus tau
   cov neeg uas muaj zog lub nroog,
  thiab rhuav lub chaw ruaj khov
   uas lawv tso siab pob tag.
  23Tus uas tswj tau nws lub qhov ncauj
   thiab nws tus nplaig
   kuj tsom kwm tau nws dim tej kev ceeblaj.
  24Tus uas tsab ua loj thiab khav theeb
   npe hu ua tus muab hlob,
  mas nws xyaum khav theeb
   tsis yuav kev yuav cai.
  25Tus tub nkeeg txojkev ntshaw
   yuav rov tua nws,
   vim yog nws txhais tes tsis kam ua haujlwm.
  26Tus uas ua siab hlob
   kuj ua siab hlob ib hnub tsaus ntuj,
  tiamsis tus ncaj ncees
   mas pheej pub tsis nkaum tes li.
  27Tej uas cov neeg limhiam muab xyeem
   mas Yawmsaub ntxub kawg li,
  thaum lawv coj tuaj ntawm lub siab
   uas xav ua phem
   mas Yawmsaub yimhuab ntxub.
  28Tus cuav timkhawv yuav puam tsuaj,
   tiamsis tej lus uas tus mloog lus hais
   yuav nyob mus.
  29Tus uas limhiam
   nws ua nws lub plhu tuab kawg li,
  tiamsis tus ncaj ncees
   nws ua tib zoo saib nws txojkev.
  30Tsis muaj lub tswvyim twg
   thiab kev txawj ntse thiab tej lus taw qhia twg
   uas kov yeej tau Yawmsaub.
  31Npaj nees txhij rau hnub uas ua rog lawm,
   tiamsis qhov uas kov yeej
   nyob ntawm Yawmsaub.