21

1Tus TSWV tswj vajntxwv lub siab yoojyim ib yam li nws tswj tus dej.
2Koj yuav xav hais tias txhua yam uas koj ua yeej yog, tiamsis tus TSWV yuav txiav txim raws li tej uas koj ua lawm.
3Ua ncaj ua ncees thiab ua zoo, txaus tus TSWV siab dua coj tej khoom tuaj fij rau nws.
4Lub qhovmuag uas qaujles thiab lub siab uas khavtheeb, yog kev txhaum.
5Nquag thiab ua tib zoo npaj koj thiaj muaj nplua mias. Yog koj lam tau lam ua, koj yuav muaj tsis txaus.
6Tej nyiaj uas tau los ntawm kev tsis ncaj ncees, tsis ntev yuav ploj mus; tej nyiaj ntawd yuav coj koj mus raug kev ploj kev tuag.
7Cov neeg siab phem tej kev phem yuav ua rau lawv raug kev puastsuaj, rau qhov lawv ua tsis ncaj.
8Cov neeg txhaum taug txojkev nkhaus xwb, tiamsis cov neeg uas tsis muaj txim txhaum ua qhov zoo.
9Nyob saum rutsev zoo dua nrog tus pojniam uas yws taus nyob ua ke hauv tsev.
10Cov neeg siab phem nrhiav nrhw txojkev ua phem. Lawv tsis hlub leejtwg li.
11Thaum tus neeg khavtheeb raug txim, ua rau tus neeg ruam ntse tuaj. Tus neeg txawj ntse kawm tau tej uas luag qhia nws.
12Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws paub txhua yam uas nyob hauv tus neeg siab phem tsev, thiab nws yuav ua kom tus ntawd raug kev puastsuaj.
13Yog koj ntsaws qhovntsej tsis kam mloog cov neeg txomnyem lub suab quaj thov, thaum koj quaj thov luag pab yuav tsis muaj leejtwg hnov.
14Yog muaj leejtwg chim rau koj, cia li muab ib yam khoom mus pub rau nws, yuav ua rau nws txojkev chim ploj mus.
15Thaum muaj txojkev ncaj ncees, yog kev zoo siab rau cov neeg ncaj ncees, tiamsis cov neeg siab phem tas kev cia siab.
16Txhua tus uas tso txojkev ua zoo tseg, txojkev tuag nyob tos rawv lawv.
17Tus uas nyiam kev lomzem yuav pluag. Tus uas nyiam quav cawv yuav tsis nrog luag muaj nyiaj.
18Qhov uas cov neeg siab phem, ua phem rau cov neeg ncaj ncees, yog lawv lob kev txomnyem rov rau lawv ris.
19Mus nyob tom tiaj suabpuam zoo dua li nrog tus pojniam uas tsawm taus thiab yws taus nyob ua ib tse.
20Cov neeg txawj ntse yeej ua neej npluanuj thiab muaj zoo vaj zoo tsev nyob, tiamsis cov neeg ruam khwv tau nyiaj npaum twg los lawv muab siv tas nrho.
21Ua siab dawb siab zoo thiab ua ncaj ua ncees, koj thiaj muaj sia nyob ntev; thiab luag thiaj yuav hwm thiab nyiam koj.
22Tus thawj tubrog uas txawj ntse muaj peevxwm txeeb tau lub nroog uas muaj cov tubrog uas muaj zog heev tiv thaiv thiab rhuav tau tus ntsayeej uas luag tso siab rau.
23Yog koj tsis xav raug teebmeem, koj yuav tsum ceevfaj tej lus uas koj hais.
24Qhia tus neeg muaj plhus rau kuv thiab kuv yuav qhia tus neeg uas muab hlob, khavtheeb, thiab tsis txawj xav rau koj.
25Tus neeg tubnkeeg uas tsis kam mus ua haujlwm, yog nws rov muab nws tua povtseg; 26tej uas nws ua, nws tsuas xav hais tias saib yuav tau dabtsi. Tus neeg ncaj ncees, nws pub tau rau luag ntawm lub siab dawb paug.
27Tus TSWV ntxub tej khoom theej txhoj uas cov neeg siab phem coj tuaj fij rau nws, qhov uas nws ntxub tshaj mas yog lawv tsis ua los ntawm lub siab dawb paug.
28Tus neeg dag tej lus timkhawv yeej tsis txaus ntseeg, tiamsis tus neeg uas ua tib zoo xav tej lus yeej yuav tau.
29Cov neeg ncaj ncees ua tib zoo xav rau tej uas lawv ua, tiamsis cov neeg siab phem ua txuj ua li lawv yog tus zoo heev.
30Yog tus TSWV tawmtsam koj lawm, neeg lub tswvyim, txojkev txawj ntse thiab kev totaub yeej pab tsis tau koj li.
31Koj yog tus npaj tej nees kom txhij mus ntaus rog, tiamsis tus TSWV yog tus pab kom koj yeej.