21

  1Hrup hăng arăng dưi git gai ia amăng hơnŏh ia,
   tui anŭn yơh Yahweh dưi git gai jua pơmĭn pơtao hăng tơngan dưi kơtang Ñu.
  2Abih bang khul jơlan mơnuih đuaĭ tui jing kar hăng djơ̆ yơh kơ ñu,
   samơ̆ Yahweh yơh kơsem lăng hơdôm tơlơi pơtrŭt pran jua mơnuih kiăng kơ ngă anŭn.
  3Ngă bĕ hơdôm tơlơi jing tơpă hơnơ̆ng laih anŭn djơ̆ găl
   yuakơ tơlơi anŭn pơmơak kơ Yahweh hloh kơ tơlơi pơyơr gơnam ngă yang kơ Ñu.
  4Mơta pơgao laih anŭn pran jua pơang,
   sĭt kơnơ̆ng dua tơlơi soh anŭn yơh jing kar hăng apui kơđen dui ba mơnuih sat ƀai!

  5Hlơi pô triăng pơkra khul hơdră bruă či hơmâo dram gơnam bă blai,
   kar kaĭ mơ̆n, pô ngă ječ ameč kơƀah tơlơi pơmĭn či jing hĭ kơƀah kơƀap yơh.

  6Tơdah sa čô mă tŭ mŭk dram yua mơ̆ng jơlah ñu pơhiăp pleč ƀlŏr
   mŭk dram anŭn jing hrup hăng kơhŭl ia ayŭh đĭ rơngiă hĭ tañ laih anŭn jing hrup hăng čơđo̱ng tơlơi djai kơ ñu pô yơh.

  7Yuakơ ƀing mơnuih sat ƀai hơngah ƀu kiăng ngă ôh hơdôm tơlơi djơ̆ tơpă,
   tui anŭn tơlơi ƀrưh ƀai gơñu či dui hua hĭ ƀing gơñu pơ tơlơi răm rai gơñu pô yơh.

  8Ƀing soh sat đuaĭ tui jơlan wĕ wŏ,
   samơ̆ tơlơi hơdip hơdơ̆ng mơnuih jơngeh agaih jing tơpă sĭt.

  9Hiam hloh dŏ hơdip hơjăn amăng sa boh pưk,
   jing hloh kơ dŏ amăng sang hiam hrŏm hăng đah bơnai juăt pơrơjăh.

  10Jua pơmĭn mơnuih sat ƀai tơlŭh nao ngă sat ƀai kơ arăng;
   ñu ƀu thâo pap kơ mơnuih re̱ng gah ñu ôh.

  11Mơnuih aka ƀu thâo phe pho mă tŭ tơlơi rơgơi kơnơ̆ng tơdang ñu ƀuh arăng pơkơhma̱l mơnuih djik djak đôč,
   samơ̆ mơnuih rơgơi mă tŭ tơlơi thâo pơmĭn tơdang arăng pơtô laĭ kơ ƀing gơñu.

  12Yahweh jing Pô Tơpă Hơnơ̆ng kơsem ep tơlơi ƀing mơnuih sat ƀai ngă amăng sang gơñu
   laih anŭn ngă kơ ƀing gơñu răm rai hĭ yơh.

  13Tơdah sa čô kơđŏt hĭ tơngia ñu kơ tơlơi mơnuih ƀun rin kwưh rơkâo,
   wơ̆t tơdah ñu anŭn mơ̆n či kwưh rơkâo kơ arăng samơ̆ ƀu či hơmâo tơlơi djru kơ ñu ôh.

  14Sa boh gơnam brơi pơyơr hơgŏm pơhrŏ hĭ tơlơi hil,
   sĭt sa gơnam plŏm ƀlŏr pơrơngiă hĭ tơlơi hil đet yơh.

  15Tơdang mơnuih tơpă hơnơ̆ng ngă tơlơi djơ̆ găl, tơlơi anŭn ba rai kơ ñu tơlơi hơ̆k mơak yơh,
   samơ̆ ba rai tơlơi huĭ bra̱l yơh kơ ƀing ngă sat ƀai.

  16Hlơi pô nao wĕ wŏ ƀu đuaĭ tui jơlan tơlơi răng pơñen,
   ñu anŭn či nao dŏ hăng ƀing grup mơnuih djai tơdang ñu dŏ hlak ai yơh.

  17Hlơi pô kơnơ̆ng khăp kơ tơlơi hơdip jơna̱p mơak đôč, ñu anŭn jing hĭ kơƀah kơƀap yơh;
   sĭt hlơi pô juăt khăp kơ ia tơpai hăng gơnam ƀơ̆ng hiam, ñu anŭn ƀu či jing hĭ pơdrŏng ôh.

  18Mơnuih sat ƀai či tŭ mă tơlơi sat ƀing gơñu črong pơmĭn kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng,
   sĭt mơnuih ƀu tŏng ten anŭn či mă tŭ tơlơi tơnap ƀing gơñu pơphŭn kiăng ngă sat kơ mơnuih tơpă sĭt yơh.

  19Hiam hloh hơdip ƀơi anih hiăl măl amăng tơdron ha̱r,
   jing hloh kơ dŏ hăng bơnai juăt pơrơjăh laih anŭn tañ pơiă hil.

  20Amăng sang mơnuih rơgơi hơmâo pơkom pioh lu gơnam ƀơ̆ng hăng ia rơmuă ôliwơ hiam hloh,
   samơ̆ mơnuih mlŭk juăt lun ƀơ̆ng hĭ abih bang gơnam ñu hơmâo.

  21Hlơi pô kiaŏ tui tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi khăp,
   ñu anŭn či hơmâo tơlơi hơdip sui, tơlơi đĭ kơyar laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom yơh.

  22Khua djă̱ akŏ rơgơi kơsung blah plei pơnăng ƀing mơnuih prŏng kơtang
   laih anŭn pơrai pơglưh hĭ kơđông kơjăp jing anih ƀing kơtang anŭn kơnang kiăng pơgang plei gơñu.

  23Hlơi pô git gai amăng bah hăng jơlah ñu pô,
   ñu anŭn či pơklaih hĭ ñu pô mơ̆ng tơlơi răm rai yơh.

  24“Pô djik djak” yơh jing anăn mơnuih pơgao laih anŭn ngă ang;
   bruă ngă ñu pơdah kơ tơlơi ñu jing pơgao pơang biă mă.

  25Tơlơi amoaih kluh mơnuih thô alah či ba rai tơlơi djai kơ ñu pô yơh,
   yuakơ ñu hơngah ƀu kiăng mă bruă hăng tơngan ñu pô ôh.
  26Amăng abih hrơi ñu hưp kluh lu hloh dơ̆ng,
   samơ̆ mơnuih tơpă hơnơ̆ng pha brơi čơmah.

  27Gơnam ngă yang mơnuih sat ƀai jing tơlơi hơƀak drak kơ Yahweh,
   răm hloh yơh tơdang ñu ba rai gơnam anŭn hăng tơlơi kơñăm sat ƀai!

  28Tơlơi ngă gơ̆ng jơlan soh amăng anih phat kơđi arăng či pơkơđĭp hĭ yơh,
   laih anŭn hlơi pô hơmư̆ tui tơlơi tơpă arăng či brơi kơ ñu pơhiăp sui.

  29Mơnuih tơpă sĭt pơñen pơmĭn kơjăp kơ jơlan ñu či rơbat nao yơh,
   samơ̆ mơnuih sat ƀai pơjing ñu pô ƀô̆ tha mơta kơpa̱l.

  30Mơnuih mơnam ƀu hơmâo tơlơi rơgơi, tơlơi hluh dơlăm, hơdră bruă hơget ôh
   dưi jing hĭ tơdah Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi bruă gơñu.

  31Ƀing gơñu dưi prap pre khul aseh pioh kơ tơlơi pơblah,
   samơ̆ tơlơi dưi hĭ lŏm kơ Yahweh yơh.