22

  1Tsim nyog xaiv yuav lub koob meej
   zoo heev dua li xaiv nyiaj txiag ntau,
  thiab xaiv qhov uas luag saib taus yus
   zoo dua li tau nyiaj thiab kub.
  2Txawm yog tus pluag thiab tus nplua nuj
  los qhov uas sib thooj
   puavleej yog Yawmsaub tsim.
  3Tus uas paub tab pom xwm txheej phem
   ces nws khiav nraim lawm,
  tiamsis tus tsis thoob tsib
   tseem phoom qas qees mus thiaj raug ceeblaj.
  4Tus nqe zog uas txo hwjchim
   thiab hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog kev muaj txiag thiab koob meej thiab txojsia.
  5Tej pos thiab rooj hlua cuab
   nyob hauv tus neeg siab nkhaus txojkev,
  tus uas ceev faj nws lub neej
   yuav nyob deb tej no.
  6Cia li cob qhia menyuam taug txojkev
   uas tsim nyog nws mus,
  mas thaum nws hlob lawd
   nws thiaj tsis ncaim ntawm txojkev ntawd.
  7Tus nplua nuj yuav kav tus pluag,
   thiab tus uas qev luag li ces yog ua luag qhev.
  8Tus tseb txojkev tsis ncaj
   yuav saws txojkev liamsim,
  thiab nws txojkev npau taws tus pas
   yuav ploj mus.
  9Tus uas lub siab dav yuav tau koob hmoov,
   rau qhov nws faib nws tej zaub mov noj
   rau cov uas pluag.
  10Cia li ntiab tus uas pheej thuam luag khiav mus,
   thiaj tsis muaj lus sib cav,
  mas kev sib cav sib ceg thiab lus iab hiam
   thiaj ploj tag.
  11Tus uas nyiam lub siab dawb huv
   thiab tus uas hais lus mos lus muag
   yuav tau nrog vajntxwv ua kwvluag.
  12Yawmsaub lub qhov muag
   zov rawv txojkev txawj ntse,
  tiamsis nws rhuav
   cov neeg ntxeev ntxias tej lus pov tseg.
  13Tus tub nkeeg hais tias,
   “Muaj tsov ntxhuav nyob sab nraud.
   Kuv yuav raug tsov tom ntawm txojkev.”
  14Tus pojniam plhu tuab lub qhov ncauj
   yog ib lub qhov tob tob,
  tus uas Yawmsaub chim
   yuav poob rau hauv lub qhov ntawd.
  15Txojkev ruam yeej nyob hauv menyuam lub siab,
   tiamsis rab nplawm qhuab qhia
   yuav raws txojkev ruam khiav deb ntawm nws.
  16Tus uas quab yuam tej pluag
   thiaj tau nyiaj txiag ntau
  thiab pub rau cov uas nplua nuj
   mas nws yuav rov pluag xwb.

Peb caug lub tswvyim

  17Tig koj lub qhov ntsej
   mloog cov uas muaj tswvyim tej lus,
   thiab kawm kom paub kuv tej lus qhuab qhia.
  18Yog koj khaws tej lus no cia hauv nruab siab
   thiab txhua lo no nyob txhij
   ntawm koj daim tawv ncauj,
   mas yuav ua rau koj zoo siab.
  19Koj los maj, kuv twb qhia rau koj paub hnub no
   kom koj thiaj li tso siab rau Yawmsaub.

  20Kuv twb sau peb caug nqe rau koj,
   yog lus qhuab ntuas thiab kev txawj ntse,
  21kom thiaj qhia rau koj paub tias
   yam twg raug thiab yam twg tseeb,
  thiab koj thiaj teb tau tej lus tseeb
   rau cov uas txib koj mus.

  22Tsis txhob lws tus neeg pluag
   rau qhov nws pluag heev,
  tsis txhob quab yuam cov uas raug
   kev txom nyem ntawm rooj loog uas tu plaub,
  23rau qhov Yawmsaub
   yuav sawv lawv chaw hais plaub,
  thiab yuav txeeb txojsia
   ntawm cov uas txeeb lawv li lawm.
  24Tsis txhob nrog tus uas chim taus ua phoojywg,
   thiab tsis txhob nrog tus uas npau sai ua ke,
  25tsam koj kawm tau nws zaj
   ces koj nrog nws ua ib nqag mus mag ntxiab.
  26Koj tsis txhob ua tus uas qhwv luag
   thiab nrog luag cog lus ris luag nuj luag nqe.
  27Yog koj tsis muaj dabtsi them luag,
   ua li cas koj ho cia luag
   coj koj lub txaj pw mus lawm?
  28Tsis txhob txav tej qub ciam
   uas thaud koj tej poj koob yawm txwv txhos cia.
  29Koj pom tus uas txawj txawj ua haujlwm
   los tsis pom?
  Nws yuav tau mus nyob
   ntawm tej vajntxwv xubntiag,
   tsis yog nyob ntawm cov uas tsis muaj meej.