22

1Yog koj xaiv yuav lub koob meej zoo lossis kev npluanuj, koj cia li xaiv yuav lub koob meej thiaj li zoo.
2Tus npluanuj thiab tus pluag qhov uas zoo sib thooj yog li no: nkawd puavleej yog tus TSWV tsim huv tibsi.
3Tus neeg paub qabhau pom tej xwm uas yuav los raug nws, nws txawm zam kev lawm, tiamsis tus neeg ruam taw hauv ntsoov mus rau qhov ntawd, thaum uas tau chaw ti nws mam li xeev xwm.
4Txo koj lub hwjchim thiab hwm tus TSWV, koj thiaj yuav muaj txiag npluanuj, muaj koob meej thiab muaj sia ua neej nyob ntev.
5Yog koj khuvxim koj txojsia, tsis txhob mus ze tej vojhlua uas cuab tos cov neeg ua phem txoj haukev.
6Qhia menyuam kom paub ua nws lub neej, nws yuav nco ntsoov tej lus ntawd mus tas nws sim neej.
7Cov neeg pluag yeej ua cov neeg npluanuj qhev. Txais luag nyiaj ces yog ua luag qhev.
8Yog koj tseb tej uas tsis ncaj ncees, koj yuav tau sau kev puastsuaj, thiab qhov uas koj ua limhiam rau lwm tus yuav kawg mus.
9Ua neeg siab dawb siab zoo thiab pub koj tej zaub mov rau cov neeg pluag noj, koj thiaj yuav tau koob hmoov.
10Ntiab cov neeg khavtheeb tawm mus thiaj tsis muaj kev sib cav sib ceg lossis kev xyav luag moo tsis zoo ntxiv lawm.
11Yog koj muaj lub siab dawb siab zoo thiab hais lus mos lus muag, ces vajntxwv yuav yog koj tus phoojywg.
12Tus TSWV tsomkwm tej lus tseeb, tiamsis nws rhuav tshem tej lus dag.
13Tus neeg tubnkeeg nyob hauv tsev xwb, nws hais tias yog tawm mus nraum zoov tsov ntxhuav yuav tom.
14Kev ua nkauj ua nraug yog lub vojhlua, lub vojhlua ntawd yuav mag cov neeg uas tus TSWV chim rau lawm.
15Tej menyuam yau yeej los ua li tej neeg uas tsis paub qabhau, tiamsis rab nplawm yuav qhia kom lawv paub coj tus yam ntxwv zoo.
16Yog koj muab khoom pub rau cov neeg npluanuj lossis quab yuam cov pluag kom koj npluanuj ces koj yuav txomnyem.

Peb Caug Nqe Lus Qhuab Ntuas

17Ua tib zoo mloog, kuv yuav qhia koj saib tej neeg txawj ntse hais li cas. Rau siab ntso kawm lawv tej lus qhuab qhia no, 18yog koj nco tau tej lus ntawd thiab hais tau txhua lo yuav ua rau koj zoo siab heev. 19Kuv xav kom koj muab koj txojkev cia siab tso plhuav rau tus TSWV, vim li ntawd kuv thiaj muab tej lus no los qhia rau koj paub. 20Kuv sau tau peb caug nqe lus txawj ntse rau koj. Cov lus no yog kev txawj ntse thiab lus tuavxam uas zoo heev, 21thiab yuav qhia rau koj hais tias qhov twg yog qhov tseeb. Ces koj thiaj mus nrhiav tau tej lus tseeb los teb rau cov uas xa koj mus.

-1-

22Koj tsis txhob mus txeeb cov neeg pluag tug, vim lawv hais tsis taus; tsis txhob mus txeeb cov neeg uas tsis muaj leejtwg pab hauv tsev tu plaub ntiag tug. 23Tus TSWV yuav ua tus hais lawv tej plaub thiab txov txhua tus uas txov lwm tus txojsia lawm.

-2-

24Tsis txhob ua phoojywg nrog cov neeg uas siab ceev thiab ua nruj ua tsiv. 25Nyob tsam koj mus xyaum ua li lawv thiab hloov tsis tau li lawm.

-3-

26Tsis txhob coglus them lwm tus tej nuj nqi. 27Yog koj them tsis taus, txawm yog koj lub txaj pw los luag yuav tuaj nqa mus.

-4-

28Tsis txhob txav tus ciamteb qub uas koj tej yawgkoob tau tu tseg lawm.

-5-

29Koj puas pom cov neeg uas yog kws txawj thiab ua tau lawv tes haujlwm zoo? Lawv yuav tau ua haujlwm rau vajntxwv, tsis yog ua rau tej pejxeem.