22

  1Tơlơi hơdip pơhơmu hiam jing yom hloh kơ tơlơi pơdrŏng săh prŏng,
   sĭt tơlơi arăng pơpŭ pơyom jing yom hloh kơ amrăk mah yơh.

  2Mơnuih pơdrŏng laih anŭn mơnuih rin jing pơdơ̆ pơđơ̱r,
   yuakơ Yahweh yơh jing Pô Hrih Pơjing kơ abih dua gơñu anŭn.

  3Tơdang mơnuih răng pơñen ƀuh tơlơi huĭ hyưt, ñu đuaĭ kơdŏp,
   samơ̆ mơnuih ƀu thâo phe pho tŭ ruă nuă yơh yuakơ ñu ƀu kơđiăng ôh kơ tơlơi huĭ hyưt anŭn.

  4Hlơi pô luă gŭ laih anŭn huĭ pơpŭ kơ Yahweh,
   ñu anŭn či mă tŭ mŭk dram, tơlơi pơpŭ pơyom laih anŭn tơlơi hơdip sui yơh.

  5Amăng khul jơlan mơnuih wĕ wŏ hơmâo rơ̆k drơi laih anŭn khul čơđo̱ng ƀač,
   samơ̆ hlơi pô pơñen răk wai pran jua ñu pô, đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng jơlan sat anŭn yơh.

  6Tơdah ih kiăng kơ ƀing ană bă ih đuaĭ tui jơlan tơpă tơdang ƀing gơñu pơprŏng laih,
   tui anŭn brơi kơ ih khŏm pơhrăm bĕ ƀing gơñu amăng jơlan tơpă ƀing gơñu năng rơbat anŭn yơh tơdang ƀing gơñu dŏ čơđai.

  7Kar hăng mơnuih pơdrŏng git gai mơnuih ƀun rin yơh,
   kar kaĭ mơ̆n, hlơi pô čan mă ăt jing hlŭn kơ pô brơi čan mơ̆n.

  8Hlơi pô răh pơjĕh pơruă arăng, ñu anŭn či hơpuă mă tơlơi rŭng răng yơh,
   sĭt gai hơnuăt tơlơi hil nač ñu či pơrai hĭ ñu pô.

  9Hlơi pô čơmah, Yahweh či bơni hiam kơ ñu yơh,
   yuakơ ñu pha brơi gơnam ƀơ̆ng ñu kơ mơnuih ƀun rin.

  10Puh pơđuaĭ hĭ bĕ mơnuih djik djak, tui anŭn tơlơi pơrơjăh ñu ăt đuaĭ hĭ mơ̆n,
   sĭt hơdôm tơlơi brŏk ƀuăh laih anŭn tơlơi pơmlâo či abih hĭ yơh.

  11Hlơi pô khăp hơmâo pran jua jơngeh agaih laih anŭn pơhiăp hiam klă,
   ñu anŭn yơh pơtao či ngă gơyut gơyâo hăng ñu.

  12Yahweh wai lăng brơi mơnuih thâo pơmĭn hăng mơta Ñu,
   samơ̆ Ñu pơmlŭk hĭ hơdôm boh hiăp mơnuih pleč ƀlŏr yơh.

  13Mơnuih thô alah laĭ tui anai, “Hơmâo sa drơi rơmung dŭl dŏ krăp pơ gah rơngiao adih!
   Sĭt ñu či pơdjai hĭ kâo ƀơi jơlan yơh!”

  14Boh hiăp amăng bah sa čô đah kơmơi rĭh răm jing hrup hăng sa boh hlung dơlăm;
   hlơi pô čôih Yahweh hil, ñu anŭn či lê̆ trŭn pơ hlung anŭn yơh.

  15Čơđai hơmâo laih tơlơi kơmlư amăng pran jua ñu,
   samơ̆ gai hơnuăt pioh pơkhư̆ pơhrăm yơh či puh pơđuaĭ hĭ tơlơi kơmlư anŭn mơ̆ng ñu.

  16Hlơi pô kơtư̆ juă mơnuih ƀun rin kiăng kơ hơmâo lu tui mŭk dram ñu
   laih anŭn hlơi pô pha brơi gơnam brơi pơyơr kơ mơnuih pơdrŏng, abih dua gơñu anŭn či tŭ mă tơlơi kơƀah kơƀap kơ gơñu pô yơh.

Klâopluh Tơlơi Pơrơtưh

  17Pơđi̱ng tơngia hơmư̆ bĕ kơ khul tơlơi ƀing mơnuih rơgơi laĭ,
   laih anŭn brơi bĕ pran jua ih yua mă tui hăng tơlơi kâo pơtô.
  18Sĭt ih či hơ̆k mơak yơh yuakơ ih djă̱ pioh khul tơlơi pơtô anŭn amăng pran jua ih
   laih anŭn ih dưi djă̱ hơdơr abih tơlơi pơtô anŭn hăng tơƀông bah ih yơh.
  19Ră anai kâo hơmâo pơtô laih hơdôm tơlơi anŭn kơ ih, sĭt kâo pơtô kơ ih yơh
   kiăng kơ ih dưi đaŏ kơnang kơ Yahweh.
  20Sĭt kâo hơmâo čih laih kơ ih klâopluh tơlơi pơrơtưh.
   Khul tơlơi anŭn jing tơlơi pơhiăp djru pơmĭn rơgơi hăng tơlơi thâo pơmĭn,
  21laih anŭn khul tơlơi anŭn či pơtô kơ ih hơdôm boh hiăp jing sĭt laih anŭn lăp kơ đaŏ kơnang.
   Tui anŭn yơh, ih dưi laĭ glaĭ tơlơi sĭt kơ pô pơkiaŏ rai laih ih kiăng kơ hơduah sem tơlơi djơ̆ tơpă.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Sa

  22Anăm yua mă ƀing mơnuih ƀun rin ôh yuakơ ƀing gơ̆ rin
   laih anŭn kŏn jăm juă hĭ mơnuih kơƀah kơƀap ƀơi anih phat kơđi lơi,
  23yuakơ Yahweh yơh či yap brơi tơhơnal tơlơi ƀing gơ̆ jing djơ̆
   laih anŭn či jăm juă hĭ ƀơi ƀing hlơi pô jăm juă hĭ ƀing gơ̆ yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Dua

  24Laih anŭn anăm ngă gơyut hăng mơnuih tañ hil ôh,
   sĭt anăm pơgop hrŏm hăng pô tañ đĭ hơtai ôh,
  25huĭdah ih či čơdơ̆ng đuaĭ tui khul jơlan ñu,
   laih anŭn ih pô či lê̆ pơ čơđo̱ng tơlơi sat anŭn yơh.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Klâo

  26Anăm jing sa čô amăng ƀing pơjao tơngan grơ̆ng ƀuăn brơi kơ arăng ôh,
   jing ju̱m pơkơjăp kơ tơlơi đo̱m nư,
  27yuakơ tơdah ih kơƀah ƀu hơmâo hơget kiăng kơ kla glaĭ ôh,
   wơ̆t tơdah sưng pĭt ih khua nư ăt či hơñăk-mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ih mơ̆n.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Pă̱

  28Anăm mă pơđuaĭ hĭ guai boh pơtâo hơđăp ôh
   jing gơ̆ng guai ƀing ơi adon ta hlâo adih yơh pơdơ̆ng đĭ anŭn.

Tơlơi Pơrơtưh Tal Rơma

  29Ih ƀuh mơ̆ mơnuih hơmâo tơlơi rơgơi kiăng kơ mă bruă ñu pô?
   Ñu či mă bruă kơ pơtao yơh;
   ñu ƀu či mă bruă kơ mơnuih đôč đač ôh.