26

  1Tơlơi pơpŭ pơyom ƀu năng lăp ôh kơ mơnuih mlŭk,
   jing kar hăng ple̱r tơpŭng ƀu lê̆ amăng bơyan pha̱ng ƀôdah hơjan lê̆ amăng bơyan hơpuă ôh.

  2Tơlơi hơtŏm păh ƀu či truh ôh ƀơi ih tơdah ih ƀu năng mă tŭ tui hăng bruă ih ngă;
   kar hăng čim gač pŏr hyu ƀôdah čim et juang hyu yơh.

  3Hrĕ taih pioh kơ aseh, kơham khuă pioh kơ aseh glai,
   laih anŭn gai hơnuăt pioh taih čŏm ƀơi rŏng ƀing mlŭk yơh!

  4Anăm laĭ glaĭ kơ mơnuih mlŭk tui hăng tơlơi kơmlư ñu ôh,
   huĭdah ih pô či jing hĭ mlŭk hrup hăng ñu mơ̆n.

  5Laĭ glaĭ bĕ kơ mơnuih mlŭk tui hăng tơlơi kơmlư ñu,
   huĭdah ñu či jing hĭ rơgơi tui hăng mơta ñu lăng thâo hluh yơh.

  6Tơlơi čih laĭ pơthâo mơ̆ng tơngan mơnuih mlŭk
   jing hrup hăng sa čô mơnuih khăt hĭ sa boh plă̱ tơkai ƀôdah mơñum mă tơlơi ƀrưh mơhiăh yơh.

  7Tơlơi pơrơtưh ƀơi amăng bah mơnuih mlŭk
   hrup hăng dua ƀĕ tơkai mơnuih rơwen rơbat čơkuĕt čơkueo yơh.

  8Tơlơi akă hĭ boh pơtâo amăng sa boh hrĕ wŏt
   jing kar hăng pha brơi tơlơi pơpŭ pơyom kơ mơnuih mlŭk yơh.

  9Tơlơi pơrơtưh pơhiăp tơbiă mơ̆ng amăng bah mơnuih mlŭk
   jing hrup hăng sa ƀĕ drơi klâŏ amăng tơngan mơnuih măt tơpai yơh.

  10Hlơi pô blơi apăh mơnuih mlŭk laih anŭn mơnuih tuai găn ƀơi jơlan,
   kar hăng sa čô tơhan pơnăh hraŏ pơrơka hĭ rĭm čô mơnuih yơh.

  11Mơnuih mlŭk ruai glaĭ nanao tơlơi ƀu thâo phe pho ñu
   jing kar hăng sa drơi asâo wơ̆t glaĭ pơ gơnam ô̱̆ pơtah ñu pô yơh.

  12Ih ƀuh mơ̆ sa čô mơnuih pơmĭn ñu pô jing rơgơi samơ̆ ƀu rơgơi ôh?
   Mơnuih mlŭk yơh hơmâo tơlơi čang rơmang hloh kơ mơnuih pơmĭn ñu pô hrup hăng anŭn.

  13Mơnuih thô alah laĭ tui anai, “Hơmâo sa drơi rơmung dŭl ƀơi jơlan,
   sa drơi rơmung dŭl kheñ đet pơgrao ƀơi khul jơlan!”

  14Mơnuih thô alah anŭn pơblư̆ nao rai ƀơi anih pĭt ñu pô
   kar hăng bah amăng wir dar ƀơi khul čơnŭh dar ñu yơh.

  15Mơnuih thô alah anŭn yơr mŭt tơngan ñu amăng ja̱m;
   ñu alah đơi tơl ƀu kiăng kơ ba đĭ gơnam ƀơ̆ng anŭn pơ amăng bah ñu pô ôh.

  16Mơnuih thô alah anŭn yap ñu pô jing rơgơi
   hloh kơ tơjuh čô mơnuih laĭ glaĭ hăng tơlơi răng yơh.

  17Hlơi pô rơbat găn ƀơi jơlan laih anŭn hil nač kơ tơlơi pơrơjăh ƀu tĕk djơ̆ kơ ñu pô ôh,
   pô anŭn hrup hăng sa čô mơnuih djă̱ ƀơi tơngia asâo kheñ yơh.

  18Tơluč apui ƀôdah khul ƀrŏm hraŏ ngă brơi kơ arăng djai
   jing kar hăng mơnuih ƀu thâo pơkhư̆ pô pơnăh yơh.
  19Ñu anŭn jing kar hăng pô pơblư̆ pơƀlŏr hĭ pô re̱ng gah ñu
   laih anŭn laĭ tui anai, “Kâo kơnơ̆ng ngă ngor đôč!”

  20Ƀu hơmâo djŭh, apui thăm yơh;
   kar kaĭ mơ̆n, ƀu hơmâo mơnuih pơhiăp rơkŭt sat, tơlơi brŏk ƀuăh ăt rơiăt hĭ mơ̆n.
  21Mơnuih brŏk ƀuăh pơčŭt pơsur tơlơi pơrơdjơ̆ pơrơsao
   hrup hăng hơdăng pioh kơ jă̱ ngur đĭ laih anŭn djŭh pioh kơ pơtŏ apui yơh.
  22Khul boh hiăp mơnuih mơnam pơhiăp rơkŭt hrup hăng čơđeh gơnam ƀơ̆ng jơma̱n,
   laih anŭn arăng khăp kơ lun ƀơ̆ng čơđeh gơnam ƀơ̆ng anŭn yơh.

  23Mơnuih hơmâo tơƀông bah pơhiăp tơlơi hiam samơ̆ pran jua sat ƀai
   jing hrup hăng sa boh gŏ lŏn arăng klôp hăng djăh amrăk yơh.

  24Mơnuih pơrơmut pơhrôp mă ñu pô hiam hăng tơlơi tơƀông bah ñu pơhiăp yơh,
   samơ̆ amăng pran jua ñu, ñu răk rong tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr.
  25Wơ̆t tơdah tơlơi pơhiăp sa čô mơnuih pơhưč amoaih, anăm đaŏ kơ ñu ôh,
   yuakơ amăng pran jua ñu hơmâo djŏp mơta tơlơi hơƀak drak yơh.
  26Wơ̆t tơdah tơlơi pơrơmut ñu dưi pơdŏp hĭ yua mơ̆ng tơlơi pơblư̆ pơplư,
   samơ̆ tơlơi sat ƀai ñu či rơđah tơbiă hĭ ƀơi anăp ƀing plei pla pơjơnum yơh.

  27Tơdah hlơi pô klơi amăng luh ngă čơđo̱ng kơ arăng, ñu anŭn či lê̆ hĭ amăng anŭn yơh,
   laih anŭn hlơi pô tơglŭng sa boh boh pơtâo kiăng jơlit hĭ arăng, boh pơtâo anŭn yơh či tơglŭng jơlit hĭ ñu pô.

  28Mơnuih pơhiăp pleč ƀlŏr hăng jơlah ñu pơrơđah tơlơi ñu pơrơmut kơ hlơi pô ñu pơruă laih,
   laih anŭn amăng bah pơhưč plư ñu brơi rai tơlơi răm rai yơh.