28

  1Cov neeg limhiam cia li khiav,
   twb tsis muaj leejtwg caum,
  tiamsis cov ncaj ncees muaj lub siab tuab
   ib yam li tsov ntxhuav.
  2Thaum muaj kev fav xeeb rau hauv lub tebchaws
   mas muaj ntau leej sawv kav,
  tiamsis muaj tus uas thoob tsib thiab txawj ntse
   mas lub tebchaws yuav nyob ruaj nreeg ntev.
  3Tus neeg pluag uas quab yuam cov pluag
   zoo yam nkaus li pluav nag
   uas hlob kawg ua rau qoob loo piam tag.
  4Cov uas muab txoj kevcai tso tseg
   yeej qhuas cov neeg limhiam,
  tiamsis cov uas tuav rawv txoj kevcai
   kuj tawm tsam lawv.
  5Cov neeg phem tsis to taub txojkev ua ncaj,
   tiamsis cov uas nrhiav Yawmsaub
   mas to taub huvsi.
  6Tus neeg pluag uas taug txojkev ncaj ncees
   kuj zoo dua tus neeg nplua nuj
   uas ua nkhib nkhaus.
  7Tus uas tuav rawv txoj kevcai
   yog tus tub uas ntse,
  tiamsis tus uas nrog tus neeg
   tsis tsheej haj ua phoojywg
   ua rau leej txiv poob ntsej muag.
  8Tus uas sau paj nyiag ntau
   thiab nrhiav nyiaj los tsav rau nws txhab nyiaj,
  tsuas yog nws khaws cia
   rau lwm tus tau hlub tej pluag xwb.
  9Yog leejtwg tsis quav ntsej txoj kevcai,
   mas nws tej lus thov
   yog yam uas Yawmsaub ntxub xwb.
  10Tus uas coj tus ncaj ncees
   yuam kev taug txojkev phem,
   nws yuav poob rau hauv nws lub qhov taub.
  Tiamsis tus uas tsis tau ua txhaum
   yuav tau tej qub txeeg qub teg uas zoo.
  11Tus uas nplua nuj
   nws pom tias nws txawj ntse,
  tiamsis tus pluag uas thoob tsib to nrog
   yeej paub tus nplua nuj zoo li cas.
  12Thaum tus ncaj ncees kov yeej,
   muaj kev zoo siab xyiv fab ntau heev,
  tiamsis thaum tus neeg limhiam tau hwjchim
   tej neeg kuj mus tsiv nraim.
  13Tus uas npog nws tej kev txhaum cia
   yuav tsis vam meej,
  tiamsis tus uas lees lub txim
   thiab tso tej kev txhaum tseg
   yuav tau kev khuvleej.
  14Tus uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   tsis tu li yuav tau nyob kaj siab lug,
  tiamsis tus uas ua lub siab tawv
   yuav poob rau hauv vij sub vij sw.
  15Tus thawj coj limhiam
   uas kav tej neeg pluag
  kuj zoo yam nkaus li
   tus tsov ntxhuav nyooj laws
   lossis yam li tus dais uas dhia los tom.
  16Tus thawj coj uas tsis thoob tsib to nrog
   kuj quab yuam nyaum heev,
  tiamsis tus uas ntxub tej uas tau
   ntawm kev ua tsis ncaj
   nws lub niaj lub xyoo yuav ntev mus.
  17Leejtwg tua lwm tus
   es muaj vij sub vij sw lawm
  mas cia nws khiav mus tag sim neej
   tsis txhob kheev leejtwg pab nws.
  18Tus uas ua lub neej ncaj
   yuav tau kev cawm dim,
  tiamsis tus uas ua nkhib nkhaus
   yuav poob qhov taub.
  19Tus uas laij liag yuav muaj mov noj ntau,
   tiamsis tus uas ua tej haujlwm tsis muaj qabhau
   yuav pluag heev.
  20Tus uas ua ncaj yuav tau hmoov zoo ntau,
   tiamsis tus uas maj nplua nuj
   yuav tsis dim kev teem txim.
  21Qhov uas saib dej ua ntu saib neeg ua plhu
   mas tsis zoo,
  tiamsis tau ib pluag mov xwb
   ces yeej yuav ua tsis ncaj.
  22Tus uas qia dub maj nroos nrhiav nyiaj txiag,
   tiamsis nws tsis paub tias
   kev txom nyem yuav los raug nws.
  23Tus uas qhuab ntuas luag
   mas luag yuav rov hlub nws heev dua
   tus uas lub qhov ncauj qab zib nplaig qab ntse.
  24Tus uas nyiag nws niam nws txiv
   tej qhov txhia chaw
   los tseem hais tias, “Tsis txhaum,”
  kuj yog nws nrog tus uas ua kev puam tsuaj
   ua phoojywg.
  25Tus uas siab hlob tshum
   kom muaj kev sib cav sib ceg,
  tiamsis tus uas tso siab rau Yawmsaub
   yuav vam meej.
  26Tus uas tso siab rau tej uas nws xav
   kuj yog ruam,
  tiamsis tus uas ua raws li tswvyim
   yuav tau kev cawm dim.
  27Tus uas pub rau tej pluag
   nws yuav tsis tu pluas,
  tiamsis tus uas qe muag nti tsis hlub tej pluag
   yuav raug foom tsis zoo heev kawg.
  28Thaum cov neeg limhiam tau hwjchim
   tej neeg kuj mus tsiv nraim,
  tiamsis thaum lawv puam tsuaj tag lawm,
   cov uas ncaj ncees yuav huaj vam coob tuaj.