29

  1Tus uas pheej raug qhuab ntuas
   los tseem tawv ncauj cov nyom tsis mloog,
  mas ib pliag ntshis xwb
   yuav raug kev puas ntsoog kho tsis tau.
  2Thaum cov ncaj ncees tau hwjchim
   tej pejxeem xyiv fab,
  tiamsis thaum cov neeg limhiam tau kav,
   tej pejxeem kuj ntsaj laws.
  3Tus uas nyiam tswvyim
   kuj ua rau leej txiv zoo siab,
  tiamsis tus uas pheej ntiav poj muag cev
   kuj yog muab nws tej nyiaj txiag
   nchuav pov tseg xwb.
  4Tus vajntxwv uas kav ncaj
   coj lub tebchaws nyob ruaj,
  tus uas quab yuam sau nyiaj txiag
   kuj ua rau lub tebchaws puam tsuaj.
  5Tus uas ncauj qab zib nplaig qab ntse
   rau kwvtij zej zog
   kuj yog nws cuab hlua rov mag nws kotaw.
  6Tus neeg phem
   nws mag nws li kev txhaum txoj hlua,
   tiamsis tus ncaj ncees hu nkauj xyiv fab hlo.
  7Tus ncaj ncees paub tus pluag txojcai,
   tiamsis tus limhiam tsis nkag siab tej no.
  8Cov uas pheej thuam lwm tus
   ua rau lub nroog kub hnyiab,
  tiamsis cov uas txawj ntse
   tswj kom tej kev npau taws ploj mus.
  9Yog tus ntse nrog tus ruam sib cav sib ceg,
   tus ruam tsuas muaj uas npau taws
   thiab luag xwb, thiab tsis muaj kev tus li.
  10Cov uas noj nyoog
   kuj ntxub tus uas dawb huv,
  thiab nrhiav ntshi txov
   cov ncaj ncees txojsia.
  11Tus uas ruam yeej ua nws kev chim
   tshwm tag nrho los,
  tiamsis tus txawj ntse
   tswj tau nws txojkev npau cia twjywm.
  12Yog tus thawj ntseeg tej lus dag,
   mas nws cov tub teg tub taws
   yuav limhiam tag huvsi.
  13Tus uas pluag thiab tus uas quab yuam
   qhov uas sib thooj yog qhov uas
  Yawmsaub pub qhov kaj
   rau ob tug qhov muag ib yam nkaus.
  14Yog vajntxwv tu plaub ncaj rau cov pluag,
   mas nws lub zwm txwv
   yuav nyob ruaj khov ib txhis.
  15Rab nplawm thiab lo lus qhuab ntuas
   pub tswvyim,
  tiamsis tus menyuam uas muab tso ywj siab
   coj kev txaj muag rau leej niam.
  16Thaum cov neeg limhiam tau hwjchim
   tuav haujlwm,
   muaj tej kev fav xeeb loj zuj zus,
  tiamsis cov ncaj ncees yuav pom ntsoov
   lawv raug kev puam tsuaj.
  17Cia li nplawm qhuab qhia koj tus tub
   nws thiaj ua rau koj nyob siab tus yees
   thiab ua rau koj zoo siab.
  18Qhovtwg tsis muaj kev qhia Vajtswv tej lus,
   mas tej pejxeem kuj tseg tsis tswj lub siab,
  tiamsis tus uas tuav rawv txoj kevcai
   mas tau nyob kaj siab lug.
  19Yog tsuas xuas ncauj hais xwb
   mas cob qhia tsis tau tus tub qhe,
  txawm yog nws nkag siab
   los nws kuj tsis quav ntsej.
  20Koj pom tus ncauj sai los tsis pom?
   Tseem muaj vam tus uas ruam
   heev dua li tus ntawd.
  21Tus uas hlub nws tus tub qhe heev
   txij thaum yau los,
  mas thaum kawg yuav pom tias tus tub qhe
   yuav tau nws tej qub txeeg qub teg.
  22Tus uas npau taws pheej tshum
   kom muaj lus sib cav sib ceg,
  thiab tus uas chim taus
   kuj ua hauv paus fav xeeb loj.
  23Kev khav theeb yuav ua rau
   tus khav theeb poob qes,
  tiamsis tus uas txo hwjchim
   yuav tau koob meej.
  24Tus uas nrog tub sab koom tes
   kuj yog nws ntxub nws txojsia,
  nws tau hnov tej lus twv tsawm
   los nws tsis hais dabtsi li.
  25Qhov uas ntshai neeg
   yuav ua rooj hlua rov cuab yus,
  tiamsis tus uas tso siab rau Yawmsaub
   kuj nyob tso siab plhuav.
  26Neeg coob nrhiav kev
   ua kom tus thawj coj hlub lawv,
  tiamsis Yawmsaub yog tus uas
   txiav txim ncaj rau neeg.
  27Tus tsis ncaj mas cov ncaj ncees
   kuj ntxub kawg li,
  tiamsis tus ua ncaj mas cov limhiam
   kuj ntxub kawg li.