2

1Con ơi nếu con nghe lời ta dạy,
Gìn giữ mệnh lệnh ta,
2Lắng tai nghe điều khôn ngoan,
Hướng lòng về thông sáng;
3Nếu con cầu xin sáng suốt
Và khát khao hiểu biết,
4Nếu con kiếm nó như bạc,
Tìm tòi nó như kho tàng giấu kín
5Lúc ấy con sẽ am hiểu sự kính sợ Chúa Hằng Hữu
Và tìm được tri thức về Thượng Đế.
6Vì Chúa Hằng Hữu ban khôn ngoan
Từ miệng Ngài ra tri thức.
7Chúa dành khôn ngoan thật cho người công chính
Ngài là thuẫn cho người làm điều ngay thật
8Ngài bảo vệ con đường của công lý,
Và che chở đường lối của các thánh Ngài.
9Lúc ấy con sẽ hiểu công bằng ngay thẳng vô tư
Biết mọi đường lối tốt đẹp.
10Khi khôn ngoan vào lòng con,
Tri thức thỏa mãn tâm hồn.
11Tính thận trọng bảo vệ con,
Thông sáng gìn giữ con luôn,
12Cứu con khỏi đường tà,
Khỏi người nói lời gian trá,
13Là người bỏ lối ngay thẳng
Mà đi theo đường tối tăm,
14Vui thích làm điều xấu,
Khoái sự đồi trụy của kẻ ác.
15Lối nó quanh co,
Nó lầm lạc trong đường mình.
16Khôn ngoan cứu con khỏi dâm phụ,
Khỏi đàn bà ngoại tình vói lời quyến rũ.
17Nó bỏ lời dạy lúc thiếu thời
Và quên giao ước với Thượng Đế.
18Nhà nó đưa xuống Âm ty,
Đường nó dẫn đến sự chết.
19Mọi kẻ đến đó đều không bao giờ về,
Không sao tìm được nẻo sống.
20Khôn ngoan giúp con lương thiện,
Gìn giữ lối người công chính.
21Vì người ngay thẳng sẽ sống trong xứ,
Người trong sạch sẽ ở đó luôn.
22Những kẻ ác bị dứt khỏi mặt đất,
Người tội lỗi bị nhổ sạch.