2

Phần thưởng của sự khôn ngoan

  1Con ơi, hãy chú ý nghe lời ta
   và ấp ủ điều ta dạy bảo.
  2Hãy nghe kỹ điều khôn ngoan;
   lưu ý đến điều thông sáng.
  3Hãy đòi cho được sự khôn ngoan,
   van xin sự thông sáng.
  4Hãy tìm kiếm nó như bạc,
   săn lùng nó như kho tàng kín giấu.
  5Thì con sẽ biết kính sợ Chúa,
   và tìm được sự hiểu biết về Thượng Đế.
  6Chỉ một mình Chúa là Đấng ban sự khôn ngoan;
   Ngài ban sự thông sáng và hiểu biết.
  7Ngài dành khả năng cho những kẻ liêm chính.
   Ngài bảo vệ người ngay thẳng như cái thuẫn.
  8Ngài trông chừng để mọi người được đối xử công bằng,
   và bảo vệ những kẻ trung thành với Ngài.
  9Lúc ấy con sẽ hiểu biết điều ngay thẳng và công chính,
   cùng sự thanh liêm và các lối đi phải lẽ.
  10Sự khôn ngoan sẽ nhập vào tâm trí con,
   con sẽ ưa thích sự hiểu biết.
  11Lẽ phải sẽ bảo vệ con;
   sự hiểu biết sẽ canh chừng con.
  12Nó sẽ giữ chân con khỏi lối đi của kẻ ác,
   khỏi những kẻ ăn nói thô bỉ,
  13khỏi những kẻ bỏ lối đi chính trực,
   mà theo ngõ tăm tối.
  14Chúng thích làm quấy,
   ưa làm những chuyện không ngay thẳng và gian ác.
  15Các lối chúng đều cong quẹo,
   các đường chúng đều bất lương.
  16Sự khôn ngoan sẽ giúp con tránh người đàn bà bất chính,
   kẻ quyến dụ con ngoại tình bằng những lời đường mật.
  17Nàng bỏ chồng mình lấy lúc thanh xuân,
   không đếm xỉa đến lời hứa trước mặt Thượng Đế.
  18Nhà nàng dẫn đến sự chết;
   các lối đi của nàng đưa đến chỗ chết.
  19Không ai đi đến nàng mà trở về,
   hay sống lại cả.
  20Sự khôn ngoan sẽ giúp con đi trên đường chính trực,
   và đi trong lối ngay thẳng.
  21Người lương thiện sẽ sống trong xứ,
   và những ai vô tội sẽ ở trong đó.
  22Nhưng kẻ ác sẽ bị trục xuất khỏi xứ,
   những kẻ bất trung sẽ bị ném ra khỏi đó.