2

Nrhav tswvyim tau koob moov

  1Kuv tub 'e, yog koj khaws kuv tej lug ca
   hab muab kuv tej lug nkaw ceev
   rua huv koj lub sab,
  2hab yog koj tig ntsej quas ncuv noog tug tswvyim
   hab tig lub sab lug nrhav kev to taub,
  3yog koj hu nrhav kev txawj ntse
   hab tsaa ncauj thov kev nkaag sab,
  4yog koj nrhav tswvyim
   ib yaam le nrhav tej nyaj,
  hab nrhav ib yaam le nrhav tej nyaj txag
   kws muab zais ca lawm,
  5yog koj ua le nuav koj yuav to taub
   qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   hab txawj paub txug Vaajtswv.
  6Tsua qhov Yawmsaub yog tug kws pub tswvyim,
   tej kev txawj ntse hab tej kev nkaag sab
   yog tawm huv Yawmsaub qhov ncauj lug.
  7Nwg ceev tug tswvyim ca
   rua cov kws sab ncaaj,
  nwg yog daim hlau tiv thaiv
   cov kws ua neej dawb huv.
  8Nwg ceev txujkev ua ncaaj ua nceeg
   hab nwg tsom kwm nwg cov tuabneeg dawb huv.
  9Mas koj yuav paub txujkev ncaaj nceeg
   hab kev txav txem ncaaj
  hab ua ncaaj nruab nraab
   hab paub ua qhov zoo rua txhua faab.
  10Tswvyim yuav nkaag rua huv koj lub sab,
   hab kev txawj ntse yuav
   ua kuas koj tug ntsuj plig xyiv faab.
  11Kev txawj ntse yuav tsom kwm koj,
   hab kev to taub yuav tiv thaiv koj,
  12hab yuav paab koj dim txujkev ua phem,
   hab dim cov tuabneeg ntxeev xaiv.
  13Puab tso txujkev ncaaj nceeg tseg,
   taug txujkev tsaus ntuj.
  14Puab yeej zoo sab ua phem
   hab nyam tej kev phem ntxeev ntxag,
  15yog cov kws taug txujkev nkhaus,
   puab yog tuabneeg sab nkhaus xwb.

  16Koj yuav dim ntawm tug puj plhu tuab,
   yog tug puj cov zej cov zog
   kws has lug qaab rog qaab ntse,
  17nwg muab nwg tug quasyawg
   kws thaus hluas nkauj nwg yuav tso pov tseg,
  hab tsw ncu txug tej lug kws nwg cog tseg
   rua nwg tug Vaajtswv lawm.
  18Nwg lub tsev yuav coj moog txug txujkev tuag,
   nwg tej txujci yuav coj moog rua huv tub tuag teb.
  19Cov kws moog cuag nwg
   tsw muaj ib tug rov qaab lug le,
  tsw muaj ib tug kws yuav rov lug
   taug tau txujkev kws caj sa.

  20Yog le ntawd koj yuav tsum taug
   cov tuabneeg zoo txujkev,
  hab coj lawv le cov tuabneeg
   ncaaj nceeg tug cujpwm,
  21tsua qhov cov kws sab ncaaj
   yuav tau nyob huv lub tebchaws,
  hab cov kws ua sab dawb paug
   yuav tau nyob ruaj rua huv.
  22Tassws cov tuabneeg limham
   yuav raug muab txav tu huv lub tebchaws,
  hab cov tuabneeg ntxeev ntxag
   yuav raug muab dob hlo caag.