2

Nrhiav tswvyim tau koob hmoov

  1Kuv tub 'e, yog koj khaws kuv tej lus cia
   thiab muab kuv tej lus nkaw
   ceev rau hauv koj lub siab,
  2thiab yog koj tig ntsej ncuv mloog lub tswvyim
   thiab tig lub siab los nrhiav kev to taub,
  3yog koj hu nrhiav kev txawj ntse
   thiab tsa ncauj thov kev nkag siab,
  4yog koj nrhiav tswvyim ib yam li nrhiav tej nyiaj,
   thiab nrhiav ib yam li nrhiav tej nyiaj txiag
   uas muab zais cia lawm,
  5yog koj ua li no koj yuav to taub
   qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   thiab txawj paub txog Vajtswv.
  6Rau qhov Yawmsaub yog tus uas pub tswvyim,
   tej kev txawj ntse thiab tej kev nkag siab
   yog tawm hauv Yawmsaub qhov ncauj los.
  7Nws ceev lub tswvyim cia
   rau cov uas siab ncaj,
  nws yog daim hlau tiv thaiv
   cov uas ua neej dawb huv.
  8Nws ceev txojkev ua ncaj ua ncees
   thiab nws tsom kwm nws cov neeg dawb huv.
  9Mas koj yuav paub txojkev ncaj ncees
   thiab kev txiav txim ncaj
  thiab ua ncaj nruab nrab
   thiab paub ua qhov zoo rau txhua fab.
  10Tswvyim yuav nkag rau hauv koj lub siab,
   thiab kev txawj ntse yuav
   ua kom koj tus ntsuj plig xyiv fab.
  11Kev txawj ntse yuav tsom kwm koj,
   thiab kev to taub yuav tiv thaiv koj,
  12thiab yuav pab koj dim txojkev ua phem,
   thiab dim cov neeg ntxeev xaiv.
  13Lawv tso txojkev ncaj ncees tseg,
   taug txojkev tsaus ntuj.
  14Lawv yeej zoo siab ua phem
   thiab nyiam tej kev phem ntxeev ntxias,
  15yog cov uas taug txojkev nkhaus,
  lawv yog neeg siab nkhaus xwb.

  16Koj yuav dim ntawm tus pojniam plhu tuab,
   yog tus nkauj cuav zej cuav zos
   uas hais lus qab rog qab ntse,
  17nws muab nws tus txiv
   uas thaum hluas nkauj nws yuav tso pov tseg,
  thiab tsis nco txog tej lus uas nws cog tseg
   rau nws tus Vajtswv lawm.
  18Nws lub tsev yuav coj mus txog txojkev tuag,
   nws tej txujci yuav coj mus rau hauv tub tuag teb.
  19Cov uas mus cuag nws
   tsis muaj ib tug rov qab los li,
  tsis muaj ib tug uas yuav rov los
   taug tau txojkev uas ciaj sia.

  20Yog li ntawd koj yuav tsum taug
   cov neeg zoo txojkev,
  thiab coj raws li cov neeg
   ncaj ncees tus cujpwm,
  21rau qhov cov uas siab ncaj
   yuav tau nyob hauv lub tebchaws,
  thiab cov uas ua siab dawb paug
   yuav tau nyob ruaj rau hauv.
  22Tiamsis cov neeg limhiam
   yuav raug muab txiav tu hauv lub tebchaws,
  thiab cov neeg ntxeev ntxias
   yuav raug muab dob kiag cag.