2

Nqi Zog Ntawm Lub Tswvyim

1Metub, koj cia li khaws nkaus kuv tej lus qhia rau nruab siab thiab cim ntsoov tej uas kuv kom koj ua. 2Yuav tsum ua tib zoo mloog tus neeg txawj ntse tej lus thiab muab siab rau mloog kom totaub zoo. 3Cia li kub siab lug nrhiav kev txawj ntse thiab thov koj thiaj yuav totaub. 4Koj cia li muab siab rau nrhiav tswvyim ib yam li nrhiav tej qhov nyiaj qhov kub uas nyob nraim nkoos. 5Yog koj ua li no koj yuav paub hwm tus TSWV thiab yuav paub tseeb hais tias Vajtswv yog tus zoo li cas. 6Tus TSWV yog tus uas pub tswvyim rau neeg; tej kev txawj kev ntse thiab kev totaub puavleej yog nws pub xwb. 7Nws tiv thaiv thiab pab cov neeg ncaj ncees. 8Nws tsomkwm cov neeg uas ua ncaj rau lwm tus, thiab nws saib xyuas cov neeg uas muab siab npuab nws.
9Yog koj mloog kuv lus koj yuav paub qhov tseeb, paub ua qhov ncaj ncees, paub ua raws kevcai thiab paub ua koj lub neej. 10Koj yuav ua tus neeg muaj tswvyim thiab tej uas koj paub ntawd yuav ua rau koj zoo siab. 11Tej uas koj totaub thiab tej uas koj paub txhij paub txhua yuav tsomkwm koj, 12thiab tiv thaiv kom koj thiaj tsis yuam kev mus ua txhaum. Thiab tej ntawd yuav kav rawv tsis pub koj mus ti cov neeg uas lam tau lam hais lus kom muaj kev kub ntxhov; 13cov neeg uas tso txojkev ncaj ncees tseg maub nuag mus rau txojkev phem. 14Lawv nyiam ua txhaum thiab txaus siab mus ua tej kev phem kev qias uas tsis muaj qabhau. 15Lawv yog cov neeg siab phem siab nkhaus, yeej tsis muaj leejtwg yuav cia siab tau rau lawv li.
16Koj yuav tau khiav kom dim ntawm tus pojniam uas hais lus mos lus muag ntxias kom luag tej yuam kev ua txhaum; 17nws ua tsis ncaj rau nws tus txiv thiab nws tsis nco qab txog nws tej lus cog tseg rau Vajtswv lawm. 18Yog koj mus rau hauv nws tsev, ces yog koj taug kev mus rau txojkev tuag ntag. Qhov uas koj mus rau hauv nws tsev twb yog mus rau hauv tub tuag teb lawm. 19Tus uas mus rau hauv tus pojniam ntawd tsev yeej tsis tau rov qab los li lawm. Nws yuav tsis tau rov qab los taug txojkev uas muaj txojsia ib zaug li. 20Yog li ntawd, koj yuav tsum xyaum ua koj lub neej raws li tus txivneej uas ua zoo thiab ua lub neej ncaj ncees. 21Cov neeg ncaj ncees thiab ua zoo yuav tau nyob hauv lub tebchaws. 22Tiamsis Vajtswv yuav muab tej neeg siab phem tshem tawm hauv lub tebchaws ntawd mus thiab muab tej neeg txhaum rho tawm ib yam li dob nroj povtseg ntag.