2

Giá Trị Của Sự Khôn Ngoan

  1Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận những lời ta
   Và trân trọng giữ gìn các điều răn ta trong lòng.
  2Nếu tai con lắng nghe sự khôn ngoan;
   Và lòng con hướng về sự hiểu biết;
  3Phải, nếu con kêu nài sự sáng suốt;
   Nếu con cất tiếng xin sự hiểu biết;
  4Nếu con tìm nó như tìm bạc,
   Và kiếm nó như kiếm châu báu ẩn giấu;
  5Bấy giờ con sẽ hiểu sự kính sợ CHÚA
   Và tìm thấy sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
  6Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan;
   Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài.
  7Ngài tích lũy sự khôn ngoan cho người ngay thẳng;
   Ngài là thuẫn đỡ cho những kẻ sống chính trực.
  8Ngài giữ gìn lối đi của người công bình;
   Bảo vệ đường lối của kẻ kính sợ Ngài.
  9Bấy giờ con sẽ hiểu sự công chính,
   Công bình và bình đẳng cùng mọi đường lối tốt đẹp.
  10Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con;
   Sự hiểu biết sẽ làm linh hồn con thích thú.
  11Sự khôn khéo sẽ giữ gìn con
   Và sự sáng suốt sẽ bảo vệ con;
  12Giải cứu con khỏi con đường tà,
   Khỏi kẻ nói lời tai ác;
  13Khỏi kẻ từ bỏ con đường ngay thẳng,
   Không đi theo đường lối tối tăm.
  14Là kẻ vui vẻ để làm việc dữ;
   Thích thú trong hành động tai ác gian tà;
  15Kẻ có lối đi quanh co,
   Có đường lối xảo quyệt;
  16Giải cứu con khỏi người đàn bà dâm loạn;
   Là người đàn bà xa lạ có lời nói ngọt ngào;
  17Nàng đã lìa bỏ bạn đời của tuổi thanh xuân;
   Quên giao ước của Đức Chúa Trời mình.
  18Vì nhà nàng chìm xuống cõi chết;
   Đường lối nàng dẫn tới Âm Ty.
  19Mọi kẻ đến với nàng đều không trở lại,
   Và cũng không đạt được con đường sự sống.
  20Vậy, con hãy đi theo con đường của người thiện
   Và giữ lấy đường lối của người công chính.
  21Vì những người ngay thẳng sẽ được ở trong đất hứa
   Và những người trọn vẹn vẫn còn ở tại đó luôn.
  22Nhưng những kẻ ác sẽ bị diệt trừ khỏi đất
   Và những người xảo trá sẽ bị bứng khỏi vùng đất ấy.