2

Boh Tŭ Dưn Mơ̆ng Klei Knhâo

  1Anak kâo, tơdah ih mă tŭ klei kâo blŭ,
   leh anăn djă pioh klei kâo mtă,
  2mđing knga kơ klei knhâo,
   leh anăn mâo ai tiê čiăng thâo săng;
  3sĭt yơh, tơdah ih duah ksiêm bi nik,
   leh anăn tơdah ih akâo kơ klei thâo săng,
  4tơdah ih duah gơ̆ msĕ si prăk,
   leh anăn tiŏ gơ̆ msĕ si ngăn drăp mdăp leh,
  5hlăk anăn ih srăng thâo săng klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa,
   leh anăn truh kơ klei thâo kral Aê Diê.
  6Kyuadah Yêhôwa brei klei knhâo;
   mơ̆ng ƀăng êgei Ñu kbiă hriê klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng.
  7Ñu pioh klei knhâo kơ mnuih kpă,
   Ñu jing khil kơ phung êbat hlăm klei djŏ.
  8Ñu mgang êlan klei kpă,
   leh anăn kiă kriê êlan phung doh jăk Ñu.
  9Hlăk anăn ih srăng thâo săng klei kpă, klei djŏ,
   klei ênuah ênô, leh anăn jih jang êlan jăk.
  10Kyuadah klei knhâo srăng mŭt hlăm ai tiê ih,
   leh anăn klei thâo mĭn srăng bi mơak kơ mngăt ih.
  11Klei ih thâo ksiêm srăng răng kriê ih,
   klei thâo săng srăng mgang ih,
  12čiăng bi mtlaih ih mơ̆ng êlan jhat,
   mơ̆ng mnuih blŭ klei wê.
  13Phung anăn lui êlan klei kpă ênô
   čiăng êbat hlăm êlan mmăt.
  14Diñu mơak ngă klei jhat,
   diñu hơ̆k hŏng klei ƀai.
  15Diñu tui hlue êlan wê,
   leh anăn ngă mnêč hŏng klei mplư.
  16Snăn ih srăng tlaih mơ̆ng mniê knhông,
   pô duah mplư ih hŏng klei blŭ myâo mă,
  17pô lui ung ñu mâo mơ̆ng ênuk ñu hlăk ai,
   leh anăn wơr bĭt klei bi mguôp hŏng Aê Diê ñu.
  18Kyuadah sang ñu klĭng phă klei djiê,
   leh anăn êlan ñu atăt kơ anôk phung djiê dôk.
  19Phung nao kơ ñu amâo tuôm lŏ wĭt ôh,
   kăn diñu lŏ truh rei kơ êlan klei hdĭp.
  20Snăn ih srăng êbat hlăm êlan phung mnuih jăk,
   leh anăn tui êlan phung kpă ênô.
  21Kyuadah phung kpă srăng dưn čar,
   leh anăn phung ênuah srăng dôk tinăn.
  22Ƀiădah arăng srăng bi rai hĕ phung măk ƀai mơ̆ng čar,
   leh anăn arăng srăng buč hĕ phung lhiăr.