2

Ích lợi của sự khôn ngoan

  1Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạy
   Và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta,
  2Lắng tai nghe điều khôn ngoan,
   Hướng lòng con về sự thông sáng;
  3Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng
   Và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết,
  4Nếu con tìm nó như tìm tiền bạc,
   Kiếm nó như kiếm báu vật kín giấu,
  5Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va
   Và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.
  6Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan;
   Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.
  7Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng;
   Ngài là thuẫn đỡ cho người sống chính trực,
  8Để bảo vệ con đường của người công chính
   Và giữ gìn các lối của thánh đồ Ngài.
  9Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công chính và công minh,
   Sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp.
  10Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con,
   Tri thức sẽ làm linh hồn con vui thích.
  11Tính thận trọng sẽ canh giữ con,
   Sự thông sáng sẽ luôn bảo vệ con,
  12Để giải thoát con khỏi đường kẻ ác,
   Cứu con khỏi kẻ nói lời gian tà,
  13Và khỏi kẻ từ bỏ con đường ngay thẳng
   Mà đi theo các lối tối tăm;
  14Là kẻ vui sướng khi làm điều ác,
   Thích thú sự đồi trụy của kẻ ác.
  15Chúng quanh co trong các lối đi,
   Và lầm lạc trong các nẻo đường mình.

  16Sự khôn ngoan cứu con khỏi dâm phụ,
   Là người đàn bà xa lạ buông lời quyến dụ;
  17Kẻ đã lìa bỏ người bạn đời của tuổi thanh xuân
   Và quên giao ước của Đức Chúa Trời mình;
  18Vì nhà nó chìm xuống cõi chết,
   Đường lối nó dẫn đến chốn âm ti.
  19Mọi kẻ đến với nó đều không trở lại,
   Chẳng một ai đạt được con đường sự sống.

  20Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người lương thiện
   Và noi theo các lối người công chính.
  21Vì người ngay thẳng sẽ được định cư trong xứ,
   Và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn.
  22Nhưng kẻ gian ác sẽ bị dứt khỏi xứ,
   Kẻ bất trung sẽ bị xua đuổi khỏi quê hương.