30

Aku tej lus

1Yakhe tus tub Aku uas nyob hauv lub moos Maxas tej lus.
  Aku hais rau Ithi‑ee, nws hais rau Ithi‑ee
   thiab Ukhas tias,
  2“Qhov tseeb kuv ruam dhau
   uas yuav ua tau neeg,
   kuv tsis paub tab li tej neeg.
  3Kuv tsis tau kawm paub tswvyim,
   thiab tsis paub Vajtswv tus uas dawb huv.
  4Leejtwg tau nce mus rau saum ntuj kag
   thiab nqes rov los?
  Leejtwg muab tau cua los tuav
   rau hauv xib teg?
  Leejtwg muab ntaub qhwv tau dej cia?
   Leejtwg tu ciam rau lub ntiajteb nyob?
  Nws lub npe hu li cas,
   thiab nws tus tub npe hu li cas?
   Nej yeej los paub.

  5“Muab Vajtswv txhua lo lus tshuaj saib
   mas pom tias muaj tseeb tiag,
  Vajtswv yog daim hlau
   thaiv cov uas mus nraim cev rau hauv nws.
  6Tsis txhob ntxiv ib lo lus rau hauv nws tej lus,
   ntshai tsam nws yuav ntuas koj
   thiab luag yuav pom tias koj yog tus dag.
  7Vajtswv, kuv thov ob yam ntawm koj,
   thov pub rau kuv ua ntej uas kuv tsis tau tuag.
  8Thov muab tej lus tsis muaj tseeb
   thiab tej lus dag ntiab khiav deb ntawm kuv,
  thov tsis txhob cia kuv pluag
   thiab tsis txhob cia kuv nplua nuj,
   thov pub rau kuv noj kom txaus nkaus xwb,
  9tsam kuv noj tsau ces tsis lees yuav koj
   thiab hais tias, ‘Yawmsaub yog leejtwg?’
  lossis tsam kuv pluag thiab ua tub sab
   thiab ua puas tsuas kuv tus Vajtswv lub npe.

  10“Tsis txhob thuam tus tub qhe
   rau tus lospav mloog,
  tsam tus tub qhe foom koj
   ces koj yuav raug txim.
  11Muaj tej tus foom tsis zoo rau nws txiv,
   thiab tsis foom koob hmoov rau nws niam.
  12Muaj tej tus nws xam pom tias nws dawb huv,
   tiamsis kuj tsis tau ntxuav
   kev phem kev qias pov tseg.
  13Muaj tej tus mas nws taubhau siab,
   thiab lub qhov muag saib tsis taus lwm tus.
  14Muaj tej tus nws kaus hniav yog hniav ntaj,
   thiab nws hniav yog hniav riam,
  mas nws yuav noj cov pluag
   kom tag hauv ntiajteb
  thiab cov neeg txom nyem
   kom ploj tag hauv ib tsoom neeg.

  15“Npliaj hiab muaj ob tug menyuam
   yog maum, pheej qw hais tias, ‘Pub, pub.’
  Muaj peb yam pheej tsis tsau,
   muaj plaub yam tsis hais ib zaug
   tias, ‘Txaus lawm,’ yog li no,
  16tub tuag teb thiab tus pojniam mooj,
   thiab lub ntiajteb pheej nqhis dej,
  thiab hluavtaws tsis hais ib zaug tias,
   ‘Txaus lawm.’

  17“Lub qhov muag uas thuam leej txiv
   thiab saib tsis taus leej niam thiab tsis mloog lus,
  yuav raug uab lag uas nyob hauv hav tho
   thiab raug dav noj twm noj.
  18Muaj peb yam uas kuv phimhwj kawg,
   muaj plaub yam
   uas kuv tsis nkag siab, yog li no,
  19qhov uas tus dav ya saum nruab ntug,
   thiab qhov uas nab ntaug saum pob zeb,
  thiab qhov uas lub nkoj
   mus rau hauv nruab nrab hiavtxwv,
  thiab qhov uas hluas nkauj
   hluas nraug sib nyiam.

  20“Tus pojniam uas mus deev luag txiv
   ua lub neej zoo li no,
  nws noj tag so qhov ncauj ces nws hais tias,
   ‘Kuv tsis tau ua txhaum dabtsi li.’
  21Muaj peb yam uas ua rau lub ntiajteb
   ntseeg nkaws,
  muaj plaub yam uas lub ntiajteb
   thev tsis taus, yog li no,
  22tus qhev tau ua vajntxwv,
   thiab tus ruam tau noj tsau npo,
  23thiab tus pojniam
   uas tsis muaj leejtwg nyiam tau txiv,
  thiab tus nkauj qhev
   tau nyob nws tus poj lospav chaw.

  24“Muaj plaub yam hauv ntiajteb no
   uas me kawg
   tiamsis muaj tswvyim tshaj plaws, yog li no,
  25ntsaum yog ib co uas tsis muaj zog
   tiamsis thaum lub caij sau qoob
   ntsaum kuj npaj tej uas noj khaws cia,
  26ntxim tsua kuj yog ib co uas tsis muaj zog
   los nws ua zes rau hauv tej kem zeb,
  27kooj txig tsis muaj vajntxwv
   los nws tseem mus tau ua ib kab sab,
  28quav toj quav taug
   koj ntes tau hauv koj txhais tes
  los nws tseem tau nyob hauv vajntxwv tsev.

  29“Muaj peb yam uas txawj mus kev zoo nkauj,
   muaj plaub yam uas txawj
   tshais ruam zoo saib, yog li no,
  30tsov ntxhuav uas yog tus tsiaj
   uas muaj zog tshaj plaws
  thiab tsis thim khiav ntawm lwm yam li,
  31tus lau qaib cooj uas mus kev khov kho,
   thiab tus txiv tshis,
  thiab tus vajntxwv uas mus kev
   ua cov pejxeem ntej qas ntxhia.

  32“Yog koj tsis paub tab es koj tsab ua loj
   lossis yog koj ntaus tswvyim ua phem,
  cia li muab koj txhais tes
   pos koj lub qhov ncauj.
  33Yog tso kua mis txhia tau kua mis nyeem,
   yog tso qhov ntswg thiaj tau ntshav,
  thiab yog tshum kom chim
   thiaj tau kev sib cav sib ceg.”