3

Qha kuas txawj noog lug

  1Kuv tub 'e, tsw xob nov qaab kuv tej lug qha,
   koj lub sab yim meem ncu ntsoov kuv tej lug nkaw,
  2tsua qhov tej nuav yuav pub koj
   nyob ntev naj ntau xyoo,
   hab pub koj vaam meej nyob kaaj sab quas lug.
  3Koj tsw xob muab txujkev hlub
   hab txujkev ua ncaaj tso tseg.
  Ca le muab khi rua ntawm koj cej daab
   hab muab sau ca rua huv koj lub sab.
  4Luas txhad le saib taug koj
   hab koj yuav tau koob meej zoo
   ntawm Vaajtswv hab tuabneeg.

  5Koj ca le tso sab plhuav rua Yawmsaub
   kawg sab kawg ntsws,
   koj tsw xob vaam khom koj le kev txawj ntse.
  6Ca le leeg yuav nwg rua txhua txujkev kws koj moog,
   mas nwg yuav pub koj taug txujkev ncaaj.
  7Tsw xob xaav has tas koj txawj ntse.
   Ca le fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   hab tig hlo ntawm txujkev phem.
  8Qhov kws koj ua le nuav yuav ua rua koj lub cev nyob zoo
   hab ua koj tej pob txhaa swb quas laag.
  9Ca le fwm Yawmsaub hab muab
   koj tej hov txhua chaw xyeem rua nwg,
  hab muab thawj phaum qoob loos
   txhua yaam pub rua nwg,
  10mas koj lub txhaab yuav puv nkaus,
   hab kua txwv maab yuav puv koj lub rhawv phwj yog.
  11Kuv tub 'e, tsw xob saib tsw taug
   Yawmsaub tej lug qhuab qha,
   hab tsw xob dhuav nwg tej lug ntuag,
  12tsua qhov Yawmsaub qhuab ntuag
   tug kws nwg hlub,
  ib yaam le leej txwv qhuab ntuag
   tug tub kws nwg zoo sab rua.

  13Tug kws nrhav tau tswvyim
   hab txawj nkaag sab mas kaaj sab lug,
  14tsua qhov tswvyim muaj nqes dua nyaj txag
   hab muaj tshaaj thawj dua kub.
  15Tswvyim tswm txaj dua npauj nyaj npauj kub,
   hab txhua yaam kws koj ntshaw
   tsw muaj ib yaam zoo cuag le tswvyim.
  16Tswvyim saab teg xws tuav txujsa ntev,
   saab teg phem tuav kev muaj txag
   hab koob meej.
  17Tswvyim txujkev yog txuj
   kws tshaav ntuj quas lug,
  hab nwg txhua txujkev
   yog kev sws hum xeeb.
  18Tswvyim yog tsob ntoo kws pub txujsa
   rua cov kws tuav rawv nwg,
  cov kws tuav rawv tswvyim ca ruaj,
   luas yuav hu tas kaaj sab lug.
  19Yawmsaub swv tswvyim tswm nplajteb,
   hab swv kev nkaag sab nthuav lub ntuj.
  20Nwg swv nwg kev txawj ntse
   ua kuas dej txhawv huv nruab tiv txwv lug,
   hab ua kuas fuab tso dej lwg lug.

  21Kuv tub 'e, koj ca le ceev tug tswvyim
   hab kev txawj ntse,
  tsw xob ca ob yaam nuav tswv dhau
   ntawm koj lub qhov muag moog.
  22Ob yaam nuav yuav ua txujsa rua koj
   hab yuav yog tej saw kub ntawm koj cej daab.
  23Tes koj yuav ua koj lub neej tso sab plhuav
   hab tsw dawm teg dawm taw.
  24Yog koj nyob tsawg,
   los koj tsw ntshai daabtsw,
  thaus koj pw los yuav tsaug zug
   zoo sab tug quas yeeg.
  25Koj tsw xob ntshai tej kws ua rua koj ceeb
   kws tshwm plawg lug taamswm,
  hab tsw xob ntshai tej kev puam tsuaj
   kws tej tuabneeg limham raug,
  26tsua qhov Yawmsaub yuav yog
   koj lub chaw vaam khom,
  nwg yuav tiv thaiv tsw kheev
   koj txhais kwtaw maag rooj hlua.
  27Koj ca le ua zoo rua cov kws tswm nyog tau qhov zoo
   rua txhua lub swjhawm kws koj ua tau.
  28Yog kwvtij zej zog cheem tsum
   ib yaam daabtsw kws koj muaj,
  mas tsw xob has tas, “Koj rov qaab moog
   pigkig rov tuaj es kuv le muab.”
  29Tsw xob ntaus tswvyim ua phem
   rua tej kwvtij zej zog
   kws nyob ze koj hab tso sab rua koj.
  30Yog luas tsw tau ua phem rua koj
   mas tsw xob laam nrug luas sws caav sws tshe.
  31Tsw xob khib tug tuabneeg ua limham ndais ntuj,
   hab tsw xaiv taug nwg tej kev txuj twg hlo le,
  32tsua qhov Yawmsaub ntxub
   tug tuabneeg sab nkhaus,
  tassws nwg nrug tug kws ua ncaaj nceeg
   sws raug zoo.
  33Lu lug kws Yawmsaub foom tsw zoo
   yuav poob rua sau tej tuabneeg limham lub tsev,
  tassws nwg yuav foom koob moov
   rua tej tuabneeg ncaaj nceeg lub chaw nyob.
  34Nwg yuav luag tej tuabneeg kws luag lwm tug,
   tassws nwg yuav hlub tej kws txu fwjchim.
  35Tug tuabneeg txawj ntse yuav tau koob meej,
   tassws tug tuabneeg ruag yuav poob ntsej muag.