3

Đaŏ Kơnang Laih Anŭn Pơpŭ Pơyom Kơ Yahweh

  1Ơ dăm, anăm wơr bĭt hĭ tơlơi kâo pơtô laĭ ôh,
   samơ̆ djă̱ pioh bĕ khul tơlơi kâo pơđar amăng jua pơmĭn ih,
  2yuakơ tơdah ih tui gưt hơdôm tơlơi anŭn,
   ih či hơmâo tơlơi hơdip sui biă mă laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m.

  3Anăm lui hĭ ôh tơlơi ih khăp kơ Ơi Adai laih anŭn tơlơi ih dŏ tŏng ten hăng Ñu nanao!
   Kiăng pơhơdơr kơ ih akă băk bĕ hơdôm tơlơi anŭn kar hăng băk añŭ ƀơi tơkuai ih,
   laih anŭn djă̱ pioh bĕ kar hăng čih amăng pran jua ih.
  4Tui anŭn, Ơi Adai laih anŭn mơnuih yơh
   či mơak hăng ih laih anŭn yap kơnăl ih jing hiam klă.

  5Đaŏ kơnang bĕ amăng Yahweh hăng abih pran jua ih
   laih anŭn anăm kơnang ƀơi tơlơi thâo hluh ih pô ôh;
  6amăng abih bang jơlan ih nao, thâo đaŏ kơnang bĕ kơ Ñu kiăng kơ dui ba ih,
   tui anŭn Ñu či ngă brơi kơ khul jơlan ih tơpă brăng yơh.

  7Anăm jing rơgơi hăng mơta ih pô ôh,
   samơ̆ huĭ pơpŭ bĕ kơ Yahweh laih anŭn kơdŭn đuaĭ ataih hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi sat ƀai.
  8Tơdah ih ngă tui anŭn drơi jan ih či jing hiam rơjăng
   laih anŭn tơlang ih či kơtang kơjăp yơh.

  9Pơpŭ bĕ kơ Yahweh hăng mŭk dram ih hơmâo
   laih anŭn hăng khul boh čroh blung hlâo mơ̆ng abih bang gơnam tăm ih;
  10tui anŭn khul atông ih či hơmâo bă blai,
   laih anŭn khul kơthŭng čeh ih či blai hăng ia boh kơƀâo phrâo yơh.

  11Ơ dăm hơi, anăm djik djak ôh kơ tơlơi Yahweh pơkhư̆ pơhrăm,
   anăm tah hơtai ôh kơ tơlơi Ñu ƀuăh pơtô,
  12yuakơ Yahweh ƀuăh pơtô hlơi pô Ñu khăp,
   kar hăng sa čô ama pơkhư̆ pơhrăm ană đah rơkơi ñu ƀu-eng yơh.

  13Mơyŭn hiam yơh kơ hlơi pô hơduah ƀuh boh hiăp rơgơi,
   jing mơnuih hơmâo mă tŭ tơlơi thâo hluh,
  14yuakơ boh hiăp rơgơi anŭn jing tŭ yua hloh kơ amrăk
   laih anŭn pơtơbiă rai tơlơi hiam hloh kơ mah yơh.
  15Boh hiăp rơgơi anŭn jing yom hloh kơ abih bang boh pơtâo yom biă mă yơh;
   ƀu hơmâo tơlơi amoaih kiăng pă ôh dưi pơhơmu hăng boh hiăp rơgơi anŭn.
  16Hăng tơngan gah hơnuă ñu, ñu pơyơr tơlơi hơdip sui,
   laih anŭn hăng tơngan gah ieo ñu, ñu brơi gơnam pơdrŏng săh laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom.
  17Ñu či dui ba ih rơbat amăng khul jơlan mơak mơai,
   laih anŭn brơi kơ ih rơbat rơnŭk rơno̱m amăng abih bang khul jơlan ñu.
  18Ñu jing sa phŭn kơyâo pha brơi tơlơi hơdip sui kơ ƀing hlơi pô ƀơ̆ng boh čroh ñu,
   laih anŭn ƀing hlơi djă̱ kơjăp ƀơi ñu či hơmâo tơlơi mơak mơai yơh.

  19Hăng boh hiăp rơgơi yơh, Yahweh hrih pơjing rai lŏn tơnah anai,
   hăng tơlơi thâo hluh yơh Ñu pơdơ̆ng đĭ adai adih djơ̆ amăng anih gơñu pô.
  20Hăng tơlơi thâo pơmĭn yơh Ñu pơkăh pơpha hĭ khul ia dơlăm,
   laih anŭn brơi kơthul ƀlĕ tơdjŏh rai ia hơjan.

  21Ơ dăm, djă̱ pioh bĕ tơlơi thâo rơđah laih anŭn tơlơi kơsem răng,
   anăm brơi hơdôm tơlơi anŭn tơplĕh đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng anăp mơta ih.
  22Tui anŭn, gơñu či jing phŭn tơlơi hơdip sui kơ ih,
   laih anŭn jing kar hăng sa gơnam pơhrôp kơ tơkuai ih yơh.
  23Ih ăt či rơbat nao ƀơi jơlan rơnŭk rơnua mơ̆n,
   sĭt plă̱ tơkai ih ƀu či teč tơhơneč ôh.
  24tơdang ih đih, ih ƀu či huĭ ôh;
   tơdang ih đih pĭt, ih či pĭt jơma̱n yơh.

  25Anăm huĭ ôh kơ tơlơi răm rai truh tơl blĭp blăp
   kar hăng tơlơi răm rơngiă truh ƀơi mơnuih sat ƀai,
  26yuakơ Yahweh či rơbat hrŏm ih kiăng kơ pơkơjăp ih
   laih anŭn či răk wai plă̱ tơkai ih ƀu juă djơ̆ čơđo̱ng ôh.

  27Anăm pơkơ̆ng hĭ ôh tơlơi hiam klă mơ̆ng hlơi pô kơƀah kiăng,
   tơdang ih dưi djru kơ pô anŭn.
  28Tơdang ih hơmâo laih hăng ih gơnam mơnuih re̱ng gah ih kơƀah kiăng,
   anăm pơtă kơ ñu tui anai ôh,
   “Rai hrơi pơgi hŏ, kâo či pha brơi kơ ih gơnam anŭn.”

  29Anăm pơkra mơneč sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah ih ôh,
   jing pô hơdip rơnŭk rơno̱m jĕ giăm hăng ih.
  30Anăm pơhiăp brŏk kơ hlơi pô ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi ôh,
   jing tơdang gơ̆ ƀu hơmâo pơruă hĭ ih ôh.

  31Anăm pơiăng hăng mơnuih ƀrưh mơhiăh ôh
   laih anŭn kŏn ngă tui khul jơlan ñu lơi,
  32yuakơ Yahweh hơƀak drak kơ mơnuih ƀrưh ƀai
   samơ̆ Ñu brơi kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng jing gơyut gơyâo Ñu.

  33Yahweh hơtŏm păh kơ sang anŏ mơnuih sat ƀai,
   samơ̆ Ñu bơni hiam kơ sang anŏ mơnuih tơpă hơnơ̆ng.
  34Ñu djik djak kơ ƀing mơnuih pơgao ang djik djak
   samơ̆ Ñu pap khăp kơ ƀing luă gŭ.
  35Mơnuih rơgơi či mă tŭ tơlơi pơpŭ pơyom,
   samơ̆ ƀing kơmlư či tŭ mă tơlơi mlâo mlañ yơh.