3

Klei Kčĕ kơ Phung Êkei Hlăk Ai

  1Anak kâo, đăm wơr bĭt ôh klei kâo mtô lač,
   ƀiădah brei ai tiê ih djă pioh klei kâo mtă,
  2kyuadah klei kâo mtô srăng bi sui hruê leh anăn thŭn ih dôk hdĭp,
   leh anăn srăng brei ih mâo klei đĭ kyar.
  3Đăm brei klei khăp leh anăn klei sĭt suôr tuôm lui ih ôh;
   kă klei anăn ti kkuê ih,
   čih klei anăn ti mdhă ai tiê ih.
  4 Snăn ih srăng mâo klei pap leh anăn klei hing ang jăk
   ti anăp Aê Diê leh anăn mnuih.
  5Knang kơ Yêhôwa hŏng jih ai tiê,
   đăm knang ôh kơ klei mĭn ih pô.
  6Hdơr bĕ kơ Ñu hlăm jih êlan ih êbat,
   leh anăn Ñu srăng bi kpă êlan ih.
  7 Đăm yap ih pô thâo mĭn ôh;
   huĭ mpŭ bĕ kơ Yêhôwa leh anăn đuĕ bĕ mơ̆ng klei jhat.
  8Klei anăn srăng bi hlao kơ kđeh ih,
   leh anăn lŏ bi mơai asei mlei ih.
  9Mpŭ kơ Yêhôwa hŏng mnơ̆ng mơ̆ng klei mdrŏng ih,
   leh anăn hŏng boh hlâo hlang mơ̆ng bruă ih.
  10Snăn hjiê ih srăng bŏ dlai,
   leh anăn čeh ih srăng bŏ ƀim hŏng kpiê mrâo.
  11 Anak kâo, đăm bi êmut ôh kơ klei Yêhôwa mkra,
   leh anăn đăm êdu ai ôh kơ klei Ñu ƀuah.
  12 Kyuadah Yêhôwa mkra hlei pô Ñu khăp,
   msĕ si sa čô ama ngă kơ anak ñu khăp.
  13Jăk mơak yơh mnuih mâo leh klei knhâo,
   leh anăn mnuih mâo klei thâo săng.
  14Kyuadah mnga ñu jăk hĭn kơ prăk,
   leh anăn klei tŭ dưn ñu yuôm hĭn kơ mah.
  15Ñu jing yuôm hĭn kơ boh tâo mngač,
   ñu jing yuôm hĭn kơ jih jang mnơ̆ng arăng čiăng mâo.
  16Hlăm kngan hnuă ñu mâo klei hdĭp sui;
   hlăm kngan điâo ñu mâo klei mdrŏng sah leh anăn klei mpŭ.
  17Êlan ñu jing êlan mơak,
   leh anăn jih jang êlan ñu jing klei êđăp ênang.
  18Ñu jing sa ƀĕ ana kyâo klei hdĭp kơ phung duah ñu,
   leh anăn arăng pia phung hơ̆k mơak kơ phung djă pioh ñu kjăp.
  19Hŏng klei knhâo Yêhôwa mdơ̆ng atur lăn ala,
   hŏng klei thâo săng Ñu bi kjăp phung adiê.
  20Hŏng klei thâo mĭn Ñu ƀăng êlam bluh êa,
   leh anăn knam bi rôč êa nguôm.
  21Anak kâo, djă pioh klei knhâo leh anăn klei thâo răng,
   đăm brei diñu ñăk đuĕ mơ̆ng ih ôh.
  22Snăn diñu srăng jing klei hdĭp kơ mngăt ih,
   leh anăn mnơ̆ng siam băk kkuê ih.
  23Hlăk anăn ih srăng êbat êlan ih hŏng klei hơĭt,
   leh anăn jơ̆ng ih amâo srăng têč hnêč ôh.
  24Tơdah ih dôk gŭ ih amâo srăng huĭ ôh,
   tơdah ih đih ih srăng pĭt êđăp ênang.
  25Đăm hyưt ôh kơ klei jŭ jhat truh bhiâo riâo rit,
   kăn huĭ rei tơdah phung ƀai rai tuč,
  26kyuadah Yêhôwa srăng jing Pô ih knang,
   leh anăn Ñu srăng mgang jơ̆ng ih tlaih mơ̆ng kđông.

  27Đăm hngah ôh ngă jăk kơ pô yuôm čiăng mâo klei anăn,
   tơdah ih mâo klei dưi ngă klei anăn kơ ñu.
  28Đăm lač ôh kơ pô riêng gah ih,
   “Nao leh anăn lŏ hriê bĕ, kâo srăng brei kơ ih mgi” —
   tơdah ih mâo leh mnơ̆ng brei anăn.
  29Đăm trông čhai čiăng ngă jhat kơ pô riêng gah ih ôh,
   kyuadah ñu dôk giăm ih leh anăn knang kơ ih.
  30Đăm bi tăng hŏng arăng amâo mâo klei ôh,
   tơdah arăng amâo tuôm ngă jhat kơ ih ôh.
  31Đăm tluh jing msĕ si mnuih jhŏng ƀai ôh,
   leh anăn đăm tui hlue êlan ñu ôh.
  32Kyuadah Yêhôwa bi êmut kheh kơ mnuih wê,
   ƀiădah Ñu jing mah jiăng hŏng mnuih kpă.
  33Klei Yêhôwa tăm pah dôk ti sang mnuih ƀai,
   ƀiădah Ñu hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ sang pô kpă ênô.
  34 Ñu mưč kơ phung mưč,
   ƀiădah Ñu pap kơ phung luă gŭ.
  35Phung knhâo srăng dưn klei mpŭ,
   ƀiădah phung mluk mâo klei hêñ.